Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:600) med instruktion för statens telenämnd;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:600
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens telenämnd har till uppgift att meddela föreskrifter och registrera utrustning enligt 2 § teleförordningen (1985:765).

[S2]När nämnden beslutar om föreskrifter, skall den beakta nationell och internationell standard.

2 §  Nämnden skall följa den tekniska utvecklingen, det nationella och internationella standardiseringsarbetet samt konkurrenssituationen inom nämndens verksamhetsområde och göra de framställningar som nämnden anser behövs till regeringen, chefen för ett departement eller andra statliga myndigheter.

3 §  För prövning av ansökan om en viss utrustning uppfyller nämndens föreskrifter och för registrering av sådan utrustning får nämnden ta ut ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms av nämnden.

[S2]/r3/ Sammansättning

4 §  Nämnden består av högst åtta ledamöter. I nämnden ingår dessutom chefen för nämndens kansli.

[S2]En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S3]/r3/ Organisation

5 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statens telenämnd.

 • 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,
 • 16 § om interna föreskrifter,
 • 17 § om inhämtande av uppgifter,
 • 27 § om rätt att besluta i vissa frågor,
 • 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,
 • 29 § om myndighetens beslut.

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, kanslichefen eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

11 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 §  Andra ledamöter än kanslichefen utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

13 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts av nämnden.

[S3]/r3/ Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chefen för kansliet.

[S2]/r3/ Överklaganden

15 §  Nämndens beslut i personalärenden får överklagas till regeringen om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:600) med instruktion för statens telenämnd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
 2. Föreskrifter som avses i 1 § som före ikraftträdandet har meddelats av televerket och som inte har ersatts av någon motsvarande föreskrift av statens telenämnd skall fortfarande gälla och anses vara meddelade av statens telenämnd.
Förarbeten
Prop. 1987/88:118
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1992:895

  Omfattning
  upph.