Upphävd författning

Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:828 i lydelse enligt SFS 1991:206
Ikraft
1989-12-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Ikrafttr.- och överg.best. SFS 1989:844

Inledande bestämmelser

1 §  Aktiekontolagen (1989:827) samt denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.

2 §  Bestämmelser i lag eller annan författning om rättigheter som representeras av värdepapper skall tillämpas även i fråga om rättigheter som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827).

3 §  Aktiekontolagen (1989:827) tillämpas även beträffande aktiebolag som har blivit avstämningsbolag före ikraftträdandet.

Aktier i avstämningsbolag

4 §  När aktiekontolagen (1989:827) blir tillämplig på ett befintligt avstämningsbolag skall de uppgifter om bolagets aktier som enligt den nämnda lagen skall finnas på aktiekonto vara införda på sådana konton genom Värdepapperscentralen VPC Aktiebolags (värdepapperscentralen) försorg.

[S2]Beträffande överlåtelse av en aktie som har ägt rum före ikraftträdandet av aktiekontolagen och som då var gällande mot tredje man tillämpas 6 kap. 2 § i den lagen trots att någon anmälan om förvärvet inte har registrerats. Detta tillämpas på motsvarande sätt i fråga om pantsättning.

Aktier i bolag som övergår till att bli avstämningsbolag

5 §  I fråga om aktiebolag som efter ikraftträdandet av aktiekontolagen (1989:827) övergår till att bli avstämningsbolag gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förvaltare enligt 8 kap.aktiekontolagen på ett aktiekonto enligt nämnda lag tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Aktiebrevet skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande institut som vidtar registreringsåtgärden.

Interimsbevis och emissionsbevis m. m.

6 §  Om ett interimsbevis eller emissionsbevis har utfärdats av ett aktiebolag innan aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på bolaget, gäller följande i fråga om den rättighet som beviset representerar. Behörighet att första gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap.aktiekontolagen av rättigheten på ett aktiekonto enligt nämnda lag tillkommer den som visar upp beviset och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande institut som vidtar registreringsåtgärden.

[S2]Om det i annat fall än som anges i första stycket är fråga om en rättighet enligt 1 kap. 2 § andra stycket aktiekontolagen som har utfärdats av ett aktiebolag innan den nämnda lagen blev tillämplig på bolaget, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap.aktiekontolagen av rättigheten på ett aktiekonto.

Skuldebrev

7 §  Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på förbindelsen gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som borgenär eller förvaltare enligt 8 kap.aktiekontolagen av förbindelsen på ett konto för skuldförbindelser enligt nämnda lag tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande institut som vidtar registreringsåtgärden.

[S2]Om ett emissionsbevis eller optionsbevis har utfärdats för en rättighet som avses i 9 kap. 1 § andra stycket 1 eller 2 aktiekontolagen innan nämnda lag blev tillämplig på rättigheten, gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap.aktiekontolagen av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser enligt nämnda lag tillkommer den som företer beviset och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385) respektive 3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande institut som vidtar registreringsåtgärden.

[S3]Om det i annat fall än som anges i första och andra styckena är fråga om en rättighet som avses i 9 kap. 1 § aktiekontolagen, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap.aktiekontolagen av rättigheten på konto för skuldförbindelser.

8 §  */-k/ Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter förfallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på konto för skuldförbindelser. Med betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot utfärdaren som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindelsen första gången registreras på kontot får värdepapperscentralen fastställa avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.

[S2]Bestämmelserna om skuldebrev i första stycket gäller även då det är fråga om ett bevis om aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktier i ett utländskt bolag (depåbevis). Med betalning jämställs därvid utdelning och andra ekonomiska rättigheter som följer med de utländska aktierna.

[S3]Innehavaren av en inköpsrätt som avses i 9 kap. 1 § andra stycket 4 aktiekontolagen och som har utfärdats innan aktiekontolagen blev tillämplig på denna, har inte rätt att därefter göra inköpsrätten gällande mot utfärdaren förrän inköpsrätten har registrerats på konto för skuldförbindelser. Lag (1991:206).

Panthavares rätt

9 §  En panthavare är behörig att påkalla att bestämmelserna i 5--7 §§ tillämpas. Kravet på uppvisande av ett aktiebrev eller annan handling anses därvid uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen.

Arkivering

10 §  En handling som har makulerats enligt denna lag skall förvaras av värdepapperscentralen i original eller kopia i minst tio år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1990:971) om ändring i lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:160
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1990:1214

  Omfattning
  ikrafttr. av 1990:971

Lag (1991:206) om ändring i lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)

Förarbeten
Prop. 1990/91:106
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1998:1479

Omfattning
upph.