Upphävd författning

Aktiekontolag (1989:827)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:827 i lydelse enligt SFS 1998:723
Ikraft
1989-12-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  För avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen (1982:713) och bankaktiebolagslagen (1987:618) skall finnas register enligt denna lag (avstämningsregister).

[S2]Avstämningsregistren förs av Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) med hjälp av automatisk databehandling. I fall som anges i 4 kap. vidtas registreringsåtgärder även av kontoförande institut på värdepapperscentralens vägnar.

[K1]2 §  I avstämningsregister skall registreras aktier i avstämningsbolag.

[S2]Bestämmelserna i denna lag om aktier tillämpas också på följande rättigheter i avstämningsbolag, nämligen

 1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 4 kap.aktiebolagslagen (1975:1385), 4 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713) och 4 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618),
 2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission enligt 4 kap.aktiebolagslagen, 4 kap.försäkringsrörelselagen och 4 kap.bankaktiebolagslagen, samt
 3. rätt på grund av nyteckning av aktier enligt 5 kap.aktiebolagslagen och 5 kap.bankaktiebolagslagen.

[S3]I 9 kap. finns bestämmelser om registrering i avstämningsregister av ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning och andra finansiella instrument. Lag (1994:505).

[K1]3 §  För rättigheter som skall registreras enligt denna lag får inte utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis eller optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen (1982:713) eller bankaktiebolagslagen (1987:618). Har en sådan handling utfärdats, gäller inte bestämmelserna i dessa lagar för handlingen.

[S2]För sådana ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning som registreras enligt denna lag får inte utfärdas skuldebrev.

[K1]4 §  Bankinspektionen skall övervaka att denna lag följs.

[K1]5 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om registerföring enligt denna lag. Lag (1996:179).

2 kap. Avstämningsregister

[K2]1 §  För varje avstämningsbolag skall finnas ett avstämningsregister.

[S2]Avstämningsregister består av en daglig journal och de aktiekonton i bolaget som avses i 2 § och 8 kap. 2 §.

[K2]2 §  Varje aktieägare skall för sina aktier i ett avstämningsbolag ha ett eller flera aktiekonton, om inte aktierna är förvaltarregistrerade enligt 8 kap. Kontona skall öppnas av ett eller flera kontoförande institut. Aktieägaren eller, i fall som avses i 4 kap. 2 §, det emitterande bolaget bestämmer vilket eller vilka instititut som skall anlitas.

[K2]3 §  I ett aktiekonto som avses i 2 § skall anges

 1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifierings- nummer samt postadress,
 2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post-adress för panthavare och för den som har en rättighet på grund av sådan inskränkning i rätten att fritt förfoga över aktien som avses i 11,
 3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiernas nominella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts för aktien till avstämningsbolaget,
 4. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt bolagsordningen,
 5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,
 6. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie som övergår till ny ägare,
 7. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar,
 8. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 7 kap. 14 a § bank-rörelselagen (1987:617), 5 kap. 15 a § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 h § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 9. pantsättning avseende en aktie,
 10. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,
 11. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i 3 kap.12 och 15 §§aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap.12 och 15 §§försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap.13 och 16 §§bankaktiebolagslagen (1987:618),
 12. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra stycketföräldrabalken.

[S2]Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall detta anges i aktiekontot så snart det kan ske. Lag (1998:262).

[K2]4 §  För varje anteckning i ett aktiekonto anges den dag då denna anteckning samt motsvarande anteckning i den dagliga journalen skedde.

[K2]5 §  Genom värdepapperscentralens försorg skall en aktie på ett aktiekonto förses med ett nummer eller annat kännetecken, om det finns behov av att särskilja aktien från andra aktier på samma konto.

[K2]6 §  Värdepapperscentralen skall ansvara för att avstämningsregistren förs på ett sådant sätt som föreskrivs i denna lag eller annan författning.

[S2]Värdepapperscentralen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i avstämningsregistren.

[S3]En personuppgift i avstämningsregister får lämnas ut för att användas i automatisk databehandling i utlandet endast under de förutsättningar som anges i 34 § personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1998:723).

[K3]1 §  Riksbanken och Riksgäldskontoret har rätt att vara kontoförande institut. I övrigt avgör Värdepapperscentralen vem som har rätt att vara kontoförande institut. Sådan rätt får medges juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap samt i övrigt är lämpliga att delta i kontoföringen hos centralen.

[S2]Värdepapperscentralen skall vid sin prövning tillämpa principerna om

 • fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av centralen får delta i kontoföringen, och
 • neutralitet, som innebär att av centralen uppställda regler utformas och tillämpas på ett likformigt sätt.

[S3]Av de kontoförande instituten skall minst ett vara helägt dotteraktiebolag till Värdepapperscentralen. Lag (1998:262).

[K3]2 §  Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder hos Värdepapperscentralen för egen räkning. Värdepapperscentralen får medge svenska och utländska clearingorganisationer eller centrala värdepappersförvarare, Riksbanken samt sådana institut och företag som avses i 3 kap. 1 a § 1 och 2 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet rätt att vidta registreringsåtgärder för annans räkning.

[S2]Om ett företag inom en koncern vidtar registreringsåtgärder uteslutande för egen eller för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av första stycket, åtgärderna anses vidtagna för egen räkning.

[S3]Med koncern skall vid tillämpning av andra stycket förstås detsamma som i 1 kap.5 och 6 §§aktiebolagslagen (1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (1998:262).

[K3]3 §  Om någon begär att få öppna aktiekonto genom ett kontoförande institut som är helägt dotteraktiebolag till värdepapperscentralen, får institutet inte avslå en sådan begäran annat än om grund för avslag föreligger enligt denna lag eller annan författning. Lag (1996:179).

3 § har upphävts genom lag (1996:179).

[K3]4 §  Ett kontoförande institut skall lämna Värdepapperscentralen de upplysningar som behövs för att centralen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar. Lag (1996:179).

[K3]5 §  Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i 1 § första stycket, skall Värdepapperscentralen besluta att institutet inte skall ha rätt att vara kontoförande institut.

[S2]Värdepapperscentralen får meddela ett beslut som avses i första stycket, om ett kontoförande institut trots uppmaning från centralen underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 4 §. Lag (1996:179).

[K3]6 §  Kontoförande institut som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att lämna inspektionen de uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

[S2]Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt första stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna de begärda uppgifterna. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1996:179).

4 kap. Registreringsåtgärder

[K4]1 §  Kontoförande institut som har öppnat ett aktiekonto skall vidta registreringsåtgärder såvitt avser det kontot. Även andra kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder beträffande kontot, om åtgärden är till fördel för aktieägaren eller denne har lämnat fullmakt till institutet.

[K4]2 §  Vid emission av aktier eller andra rättigheter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall det emitterande avstämningsbolaget bestämma vilket eller vilka kontoförande institut som skall vidta de registreringsåtgärder som föranleds av emissionen och på vilka konton registrering skall ske.

[K4]3 §  Värdepapperscentralen skall vidta registreringsåtgärder med anledning av anmälningar från statliga myndigheter.

[K4]4 §  Om ett förhållande som skall registreras anmäls till behörigt kontoförande institut eller till värdepapperscentralen, skall den registreringsåtgärd som anmälan föranleder genast vidtas.

[K4]5 §  En registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den dagliga journalen och, sedan samtliga villkor för registrering har uppfyllts, genom anteckning på ett aktiekonto.

[K4]6 §  Om en anmälan som avses i 4 § är ofullständig men bristen går att avhjälpa, skall en registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den dagliga journalen. Samtidigt skall anmälaren föreläggas att inom en vecka komplettera sin anmälan. Om komplettering inte sker, är registreringsåtgärden utan verkan. Detta skall anges i journalen.

[K4]7 §  Om det finns särskilda skäl, får det kontoförande institutet vidta en registreringsåtgärd genom anteckning i den dagliga journalen och samtidigt för avgörande underställa värdepapperscentralen frågan om en registreringsåtgärd även skall ske genom anteckning på ett aktiekonto.

[K4]8 §  En begäran om registreringsåtgärd skall avslås, om förutsättningar för registrering saknas och det inte är fråga om fall som avses i 6 eller 7 §.

[K4]9 §  Om ett kontoförande institut som har vidtagit en registreringsåtgärd genom anteckning i den dagliga journalen finner att anteckningen är oriktig, får institutet rätta anteckningen till dess att den har förts in på ett aktiekonto.

[K4]10 §  Värdepapperscentralen skall på begäran av sökanden eller annan som berörs av en registreringsåtgärd ompröva beslut om åtgärden som ett kontoförande institut har fattat.

[K4]11 §  En anteckning på ett aktiekonto skall rättas av den som har vidtagit registreringsåtgärden, om anteckningen innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den vars rätt berörs, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrande annars är uppenbart obehövligt. Lag (1996:179).

[K4]12 §  Ett kontoförande institut som har fattat ett beslut som avses i 6--8 §§ skall skriftligen underrätta anmälaren om beslutet, om skälen för detta och om möjligheten att begära omprövning enligt 10 § eller att få frågan prövad av aktiekontonämnden enligt 10 kap. Motsvarande underrättelse skall, i fall som avses i 9 och 11 §§, lämnas till den vars rätt berörs.

[S2]Första stycket tillämpas även när ett kontoförande institut i annat fall vidtar en åtgärd eller fattar ett beslut som går innehavaren av ett aktiekonto eller någon annan emot.

[S3]Har omprövning skett enligt 10 §, skall värdepapperscentralen skriftligen underrätta den som har begärt omprövningen om beslutet, om skälen för detta och om möjligheten att få frågan prövad av aktiekontonämnden enligt 10 kap.

[K4]13 §  Värdepapperscentralen får ur ett avstämningsregister avföra uppgifter som uppenbarligen saknar betydelse. De avförda uppgifterna skall bevaras i minst tio år.

5 kap. Insyn och sekretess

[K5]1 §  När en registreringsåtgärd har verkställts genom anteckning på ett aktiekonto skall Värdepapperscentralen utan dröjsmål underrätta alla som är registrerade på kontot enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 8 kap. 3 § 1, i den mån de berörs av åtgärden.

[S2]Var och en som är registrerad på ett aktiekonto enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 8 kap. 3 § 1 har rätt att på begäran få besked från Värdepapperscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör hans rätt. I ett sådant besked skall på begäran även anges vilka rättsverkningar som enligt denna lag är knutna till uppgifterna på kontot.

[S3]Värdepapperscentralen skall varje år före utgången av januari lämna innehavaren av ett aktiekonto besked om kontots innehåll per den 31 december föregående år. Om innehavaren begär det, skall beskedet ange de förändringar på kontot som har ägt rum under det sistnämnda året.

[S4]Underrättelser och besked enligt denna paragraf skall lämnas utan kostnad. Lag (1996:179).

[K5]2 §  Ett kontoförande institut som är behörigt att vidta en registreringsåtgärd genom anteckning på ett aktiekonto har rätt till insyn i den dagliga journalen och det nämnda kontot endast i den mån det behövs för att institutet skall kunna fullgöra ett uppdrag inom ramen för sin behörighet.

[K5]3 §  Värdepapperscentralen får bereda en innehavare av aktiekonton möjlighet att med hjälp av egna terminaler ta del av uppgifter om sina konton.

[K5]4 §  Den som är eller varit anställd vid värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som har registrerats i ett avstämningsregister eller som har lämnats enligt 8 kap. 8 § eller 9 kap. 10 §.

[K5]5 §  Om Finansinspektionen eller åklagare finner anledning att anta att brott enligt 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har begåtts eller att en bestämmelse i insiderlagen (1990:1342) har överträtts, skall Värdepapperscentralen på begäran lämna inspektionen eller åklagare besked om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till överträdelsen. Besked skall lämnas utan avgift. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna sådana besked till inspektionen skall fullgöras.

[S2]Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha terminalåtkomst till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

[S3]Uppgifter som skall anmälas enligt 9 § insiderlagen får genom automatisk databehandling utlämnas till insiderregistret som förs enligt 16 § samma lag. Lag (1996:1018).

6 kap. Rättsverkan av registrering

[K6]1 §  Den som är antecknad på ett aktiekonto som ägare till en aktie är, med de begränsningar som framgår av kontot, behörig att förfoga över aktien.

[K6]2 §  Om en aktie har överlåtits och anmälan om förvärvet har registrerats, får aktien därefter inte tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var registrerade när överlåtelsen registrerades. Lag (1991:205).

[K6]3 §  Har samma aktie överlåtits till flera var för sig, har det förvärv företräde som registrerades först.

[S2]Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse, om förvärvaren vid förvärvet kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen. Detta gäller ej, om förvärvaren i sin tur har överlåtit aktien till någon annan och denne vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till den första överlåtelsen.

[S3]Bestämmelserna i denna paragraf skall även tillämpas på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en senare överlåtelse.

[K6]4 §  Har en aktie i annat fall än som avses i 3 § förvärvats genom överlåtelse från någon som inte ägde den, blir förvärvet giltigt om överlåtaren vid tidpunkten för förvärvet var antecknad på aktiekonto som ägare till aktien samt förvärvet har registrerats och förvärvaren vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde aktien. Vad nu sagts tillämpas även vid förvärv från den som ägde aktien men som på grund av ett förvärvsvillkor eller bestämmelser i lag saknade rätt att förfoga över aktien genom överlåtelse.

[K6]5 §  Rättsverkan av en registrering enligt 2--4 §§ inträder då förvärvet registreras genom anteckning i den dagliga journalen, under förutsättning att förvärvet därefter även registreras genom anteckning på aktiekontot.

[K6]6 §  Bestämmelserna i 1--5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

7 kap. Rätt till ersättning

[K7]1 §  Om till följd av 6 kap. 4 § ett förvärv av en aktie, beträffande vilken äganderätten grundas på en handling som är förfalskad, gäller mot den som ägde den eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av Värdepapperscentralen för sin skada till följd av förvärvet.

[S2]Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 6 § en pantsättning av aktier gäller mot den som äger aktierna eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller. Lag (1996:179).

[K7]2 §  För skada till följd av en oriktig eller missvisande uppgift i ett avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant register svarar Värdepapperscentralen eller, om felaktigheten kan hänföras till ett kontoförande institut, institutet. Skadeståndsansvar föreligger dock inte, om Värdepapperscentralen respektive institutet visar att felaktigheten beror på en omständighet utanför dess kontroll vars följder centralen eller institutet inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Motsvarande gäller om felaktigheten beror på någon som har anlitats av centralen respektive institutet.

[S2]För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar Värdepapperscentralen solidariskt med institutet. Centralens ansvar är dock i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje skadefall. Centralen har rätt till ersättning av institutet för vad den har betalat till följd av det solidariska ansvaret. Lag (1996:179).

[K7]3 §  Om någon tillfogas skada genom beslut om omprövning enligt 4 kap. 10 § eller beslut om rättelse har han rätt till ersättning av värdepapperscentralen, om han inte insåg eller med hänsyn till arten av felet eller andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

[K7]4 §  Ersättning enligt 1--3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

[K7]5 §  I fall som avses i 1 eller 3 § har Värdepapperscentralen rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt. Lag (1996:179).

[K8]1 §  Finansinspektionen skall pröva frågor om tillstånd att registreras som förvaltare enligt 9 kap. 5 § denna lag, 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) och 31 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

[S2]Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd skall återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.

[S3]Beslut i frågor om tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte domstolen förordnar annat.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1996:179).

[K8]2 §  Den som har tillstånd att registreras som förvaltare skall ha ett eller flera aktiekonton för de aktier i varje avstämningsbolag som han förvaltar (förvaltarregistrerade aktier). Kontona skall öppnas av ett eller flera kontoförande institut som avses i 3 kap. Förvaltaren eller, i fall som avses i 4 kap. 2 §, det emitterande bolaget bestämmer vilket eller vilka institut som skall anlitas. Lag (1996:179).

[K8]3 §  Ett aktiekonto för förvaltarregistrerade aktier skall innehålla

 1. förvaltarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 2. anmärkning att aktierna förvaltas för annans räkning,
 3. de uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 3-7 samt andra och tredje styckena. Lag (1996:179).

[K8]4 §  Om den som äger förvaltarregistrerade aktier vill delta i en bolagsstämma, skall han på begäran tillfälligt föras in i aktieboken. När bolagsstämman har ägt rum, skall aktieägaren föras av från aktieboken. Lag (1996:179).

[K8]5 §  För förvaltarregistrerade aktier tillämpas 6 kap.

[S2]Vad som sägs i 6 kap.1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett aktiekonto som ägare till en aktie skall dock i stället avse förvaltaren.

[S3]Underrättas förvaltaren om att en förvaltarregistrerad aktie har överlåtits eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats i avstämningsregister. Lag (1996:179).

[K8]6 §  En pantsatt eller utmätt aktie får inte förvaltarregistreras utan panthavarens respektive kronofogdemyndighetens samtycke.

[K8]7 §  Om en aktieägare anmäler till förvaltaren att en aktie inte längre skall vara förvaltarregistrerad, skall förvaltaren genast anmäla sådana förhållanden som avses i 2 kap. 3 § till det av aktieägaren utsedda kontoförande institutet. Lag (1996:179).

[K8]8 §  På begäran av Värdepapperscentralen skall en förvaltare lämna uppgifter till Värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier han förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall dessutom uppge det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger. Uppgifterna skall avse förhållandena vid den tidpunkt som Värdepapperscentralen bestämmer.

[S2]Värdepapperscentralen skall på begäran av ett avstämningsbolag kräva in sådana uppgifter beträffande bolagets aktieägare som avses i första stycket.

[S3]Avstämningsbolag har rätt att hos Värdepapperscentralen få tillgång till de uppgifter som har lämnats beträffande bolagets aktieägare. Lag (1996:179).

[K8]9 §  Hos Värdepapperscentralen skall för varje avstämningsbolag finnas en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra förvaltarregistrerade aktier i bolaget. Sammanställningen skall innehålla de uppgifter som anges i 8 § första stycket. En utskrift av sammanställningen skall hållas tillgänglig för var och en på bolagets huvudkontor och hos Värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre än sex månader. Var och en har rätt att mot ersättning för kostnaderna få en utskrift av sammanställningen från Värdepapperscentralen. Lag (1996:179).

[K8]10 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som åsidosätter 8 eller 9 § skall dömas till böter.

[K9]1 §  På begäran av svensk fysisk eller juridisk person som vill utfärda eller har utfärdat ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning skall värdepapperscentralen besluta att skuldförbindelserna skall registreras i ett avstämningsregister enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]Bestämmelserna i detta kapitel om skuldförbindelser skall i tillämpliga delar även gälla

 1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 5 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) och 5 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618), samt
 2. konverteringsrätt och optionsrätt till nyteckning som avses i 5 kap.aktiebolagslagen och 5 kap.bankaktiebolagslagen.

[S3]Värdepapperscentralen får besluta att även andra finansiella instrument än sådana som avses i första eller andra stycket eller 1 kap. 2 § första eller andra stycket skall registreras i ett avstämningsregister. Bestämmelserna i detta kapitel om skuldförbindelser skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om sådana finansiella instrument. Lag (1994:505).

[K9]2 §  För skuldförbindelser enligt detta kapitel tillämpas 2-7 kap. samt 8 kap.1-3 §§, 5-7 §§ och 10 § första stycket, dock med de avvikelser som anges nedan i detta kapitel.

[K9]3 §  Ett avstämningsregister skall bestå av en daglig journal och konton för de skuldförbindelser som omfattas av registret.

[K9]4 §  I ett konto för skuldförbindelser som inte är förvaltarregistrerade skall anges

 1. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress för borgenär, panthavare och den som har en rättighet på grund av sådan inskränkning i rätten att fritt förfoga över skuldförbindelsen so m avses i 7,
 2. skuldbelopp och lånevillkor samt, i förekommande fall, antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp,
 3. vid konvertibel fordran och optionsrätt till nyteckning enligt 5 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) huruvida utbytes- eller teckningsrätten avser bunden eller fri aktie,
 4. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
 5. huruvida utbyte skett av konvertibel fordran enligt 5 kap.aktiebolagslagen eller 5 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618),
 6. huruvida utnyttjande skett av optionsrätt vid nyteckning på grund av fordran som är förenad med optionsrätt vid nyteckning enligt 5 kap.aktiebolagslagen eller 5 kap.bankaktiebolagslagen,
 7. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i övrigt göra betalningsutfästelsen gällande. Kontot skall dessutom innehålla sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 8--10 och 12. Lag (1992:1244).

[K9]5 §  Har en borgenär lämnat skuldförbindelser till någon annan för förvaltning, kan denne på borgenärens uppdrag föras in i avstämningsregistret i stället för borgenären, om han fått tillstånd till registrering som förvaltare.

[S2]Ett konto för skuldförbindelser som är förvaltarregistrerade skall utöver vad som anges i 4 § 2-6 innehålla de uppgifter som avses i 8 kap. 3 § 1 och 2. Lag (1996:179).

[K9]6 §  Vid tillämpning av 8 kap. 7 § skall den anmälningsskyldighet som föreskrivs där gälla även sådana förhållanden som avses i 4 § första stycket 7.

[K9]7 §  Behörig att ta emot betalning med anledning av en skuldförbindelse är den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är antecknad på ett konto i avstämningsregistret som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalningen.

[S2]Första stycket gäller inte, om gäldenären insåg eller borde ha insett att betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för skuldförbindelsen. Lag (1991:205).

[K9]8 §  För skuldförbindelser som avses i detta kapitel tillämpas 15--18 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på skuldebrev jämställs därvid motsvarande registrering på konto i avstämningsregistret.

[S2]Vid tillämpning av första stycket likställs pantsättning med överlåtelse.

[K9]9 §  Om betalning av kapitalbelopp eller ränta på grund av en skuldförbindelse som registrerats hos Värdepapperscentralen skall göras utan förmedling av centralen, har utfärdaren rätt att få de uppgifter från centralen som behövs för att betalningen skall kunna fullgöras.

[S2]Utfärdaren av en skuldförbindelse som är registrerad hos Värdepapperscentralen har rätt att få sådana uppgifter även när han begär att registreringen av skuldförbindelsen skall upphöra eller då registreringen upphör av någon annan anledning. Lag (1996:179).

10 § har upphävts genom lag (1996:179).

[K10]1 §  Hos värdepapperscentralen skall finnas en särskild nämnd, aktiekontonämnden, vars reglemente godkänns av regeringen.

[S2]Nämndens uppgift är att pröva tvister med anledning av beslut som värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut har fattat med stöd av denna lag. Nämnden skall ge rekommendationer om hur tvisterna bör lösas.

[K10]2 §  En tvist får prövas av nämnden endast om det anspråk som tvisten avser riktar sig mot värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Aktiekontolag (1989:827)

Lag (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:160
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1214) om ikraftträdande av lagen (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1990:970

Lag (1990:1314) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:40
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §, 8 kap 1 §, 9 kap 4 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Lag (1990:1348) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:42
  Omfattning
  ny 5 kap 5 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Lag (1991:205) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:106
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 11 §, 6 kap 2 §, 9 kap 7 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:1244) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §, 8 kap 3 §, 9 kap 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:543) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:505) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:352, Prop. 1993/94:232, Bet. 1993/94:LU37
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1448) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:75) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §, 8 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:179) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.
  2. Ett tillstånd att vara kontoförande institut som gäller vid ikraftträdandet medför rätt att vara kontoförande institut även efter ikraftträdandet till dess Värdepapperscentralen har prövat om institutet uppfyller de krav som anges i 3 kap. 1 § i dess nya lydelse, dock längst till utgången av september 1996. Under denna tid gäller fortfarande äldre bestämmelser i 1 kap. 5 § samt 3 kap.3 och 4 §§.
  3. Den som vid lagens ikraftträdande har auktorisation som förvaltare enligt 8 kap. 1 § skall anses ha fått tillstånd enligt lagrummets nya lydelse. Den som vid lagens ikraftträdande har tillstånd enligt 8 kap. 1 § att föras in i aktiebok i stället för en ägare som är bosatt i utlandet, får fortsätta att vara registrerad som förvaltare till utgången av 1996 eller, om ansökan om tillstånd enligt de nya bestämmelserna då har gjorts, till dess ansökan har prövats slutligt. Under denna tid gäller inte de nya bestämmelserna i 8 kap.4, 8 och 9 §§.
  4. För skuldförbindelser som har registrerats i avstämningsregister innan ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i 9 kap.9 och 10 §§.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:180, Prop. 1995/96:50, Bet. 1995/96:NU11
  Omfattning
  upph. 3 kap 3 §, 9 kap 10 §; nuvarande 3 kap 2 § betecknas 3 kap 3 §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 6 §, 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 1 §, 7 kap 1, 2, 5 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§, 9 kap 5, 9 §§; nya 3 kap 2, 5, 6 §§
  CELEX-nr
  393L0022
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:750) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1018) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 5 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:470) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:262) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:203, Prop. 1997/98:71, Bet. 1997/98:FiU21
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:723) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 2 kap. 6 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
1998-10-24

Ändring, SFS 1998:1479

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i aktiekontolagen och lagen om Värdepapperscentralen VPC gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats enligt någon av lagarna före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph.