Upphävd författning

Förordning (1990:1123) om värdepappersfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1123 i lydelse enligt SFS 2001:921
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen skall pröva följande frågor enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder:

 1. Godkännande av börser, auktoriserade marknadsplatser eller reglerade marknader enligt 18 § andra stycket.
 2. Undantag från kravet på kungörande enligt 35 § tredje stycket. Förordning (1993:1357).

2 §  Finansinspektionen skall meddela sådana föreskrifter om aktiekapitalets storlek som avses i 6 § tredje stycket lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Förordning (1993:1357).

3 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1990:1114) om värdepappersfonder meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande

 1. översättning till svenska språket av information som utländska fondföretag lämnar här i landet.
 2. åtgärder som utländska fondföretag skall vidta enligt 7 a § andra stycket 2 och 7 b § första stycket 2,
 3. innehållet i fondbestämmelser enligt 9 §,
 4. sådan handel som avses i 25 §,
 5. innehållet i informationsbroschyrer enligt 26 §,
 6. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 27 §,
 7. information som fondbolag skall lämna enligt 27 a §,
 8. de uppgifter som ansökningar enligt den lagen skall innehålla,
 9. de upplysningar som fondbolagen och förvaringsinstituten skall lämna för att inspektionen skall kunna fullgöra sin tillsynsuppgift. Förordning (1998:1499).

4 § Har upphävts genom förordning (2001:921).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1123) om värdepappersfonder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m. m.
  3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana fondbolag, aktiefonder och aktiesparfonder som omfattas av 3 § andra stycket och 4 § lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:766) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2--4 §§ den 1 juli 1992, och i övrigt den 1 januari 1993.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1578) om ändring i förordningen (1992:766) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

  Omfattning
  ändr. 1 § i 1992:766

Förordning (1993:539) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1357) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1357

Förordning (1998:1499) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:149) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2001:921) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2004:75

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder.
 3. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana fondbolag och andra fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder samt beträffande värdepappersfonder och fondföretag som förvaltas av dessa.
Omfattning
upph.