Upphävd författning

Förordning (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1476 i lydelse enligt SFS 1992:747
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning lämnas föreskrifter om vad som skall beaktas vid urval av sökande till en anställning som lärare.

[S2]Förordningen gäller sådana läraranställningar som innefattar undervisning vid en eller flera av följande utbildningsformer eller utbildningsanordnare.

 • Grundskolan.
 • Särskolan.
 • Gymnasieskolan.
 • Fristående skolor som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 och 2 förordningen (1991:1079) om statsbidrag m.m. till fristående skolor.
 • Riksinternatskolor.
 • Bergsskolan i Filipstad.
 • Kommunal vuxenutbildning.
 • Vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda.

[S3]Förordningen skall också tillämpas vid tillsättning av lärartjänster vid

2 §  Vid anställning av lärare skall avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Utöver vad som följer av bestämmelserna i 3--17 §§ gäller att skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

3 §  För de sökande till en anställning skall, i de fall inte något annat följer av 4 §, vissa meriter poängsättas enligt bestämmelserna i det följande (meritpoäng).

[S2]Resultatet av den poängmässiga meritvärderingen skall läggas till grund för en rangordning av de sökande. Därefter skall prövas om sådana förhållanden föreligger som påkallar ändring av denna rangordning.

4 §  Vid anställning av sådan lärare beträffande vilken genomgången forskarutbildning bedöms vara av särskilt intresse för utbildningen gäller inte vad som sägs i 6--17 §§.

5 §  Om det under anställningsförfarandet kommer fram muntliga uppgifter som är av betydelse, skall uppgifterna dokumenteras.

[S2]Om det i annat fall än som avses i 4 § anställs någon annan än den sökande som har högst meritpoäng, skall motiven för beslutet dokumenteras.

[S3]/r3/ Poänggrundande meriter

6 §  Meritpoäng tillgodoräknas för

 1. utbildning utöver den som fordras för att få anställas utan tidsbegränsning på den aktuella anställningen,
 2. tjänstgöring som lärare och skolledare,
 3. annan yrkesverksamhet.

[S2]Med skolledare avses i denna förordning såväl rektorer som annan personal med ledningsfunktion inom skolan.

[S3]/r3/ Utbildning utöver den som fordras för att få anställas utan tidsbegränsning på den aktuella anställningen

7 §  Meritpoäng tillgodoräknas, på det sätt som anges i 8 §, för följande utbildning.

 1. Kurser vid högskolan inom ämnesområden som bedöms vara värdefulla i anställningen.
 2. Andra kurser (motsvarande) som är ett led i skolväsendets personalutbildning. När omfattningen av sådana kurser inte anges i poäng, anses en kurstid om en vecka motsvara en poäng enligt högskolans poängsystem.
 3. Annan utbildning som bedöms vara av betydelse för den aktuella anställningen.

8 §  För en kurs som omfattar 20 poäng tillgodoräknas fem meritpoäng.

[S2]För kurser inom ett och samma ämnesområde som sammanlagt omfattar mer än 20 poäng tillgodoräknas meritpoäng i proportion till kursernas sammanlagda poängtal.

[S3]För en kurs på nivån 1--19 poäng tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

Kursens omfattningMeritpoäng
1-- 4 poäng2
5-- 8 poäng3
9--12 poäng4
13--19 poäng5

[S4]För flera kurser på nivån 1--20 poäng inom ett och samma ämnesområde tillgodoräknas dock sammanlagt högst fem meritpoäng.

[S5]Betyg enligt 1953 års studieordningar för de filosofiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna eller äldre studieordningar omräknas till poäng enligt följande:

BetygPoäng
Försvarlig10
Godkänd, Icke utan beröm godkänd20
Med beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd40
Berömlig, Mycket berömlig60
Utmärkt, Särskilt utmärkt80

[S6]Vidareutbildningskurs för folkskollärare om en termin likställs med kurs om 20 poäng.

9 §  För sådan licentiatexamen som avlagts enligt de bestämmelser som fanns före den 1 juli 1969 samt för doktorsexamen och godkänt disputationsprov för doktorsgraden tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

ÄmnesområdenMeritpoäng
Ämnesområde som svarar mot ett av anställningens ämnen30
Andra ämnesområden15

[S2]För licentiatexamen som avlagts efter år 1980 tillgodoräknas hälften av de angivna meritpoängtalen.

[S3]För sökande som bedrivit studier för doktorsexamen men inte avslutat dessa med examen, tillgodoräknas meritpoäng i proportion till de genomgångna kursernas del av den avsedda utbildningen.

[S4]För kurser på nivån 61--80 poäng tillgodoräknas inte meritpoäng enligt 8 § samtidigt med poäng för doktorsexamen inom samma ämnesområde enligt denna paragraf.

10 §  För de utbildningar som anges i denna paragraf tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

UtbildningMeritpoäng
Examen som medför rätt att få anställas utan tidsbegränsning på en annan anställning som lärare än den sökta inom någon eller några av de skolformer eller utbildningar som anges i 1 §5
Annan högskoleexamen som bedöms vara av värde för den aktuella anställningen4

[S2]För sådan examen som fordras för att få anställas utan tidsbegränsning på den sökta anställningen tillgodoräknas dock inte meritpoäng.

[S3]/r3/ Tjänstgöring som lärare och skolledare

11 §  För heltidstjänstgöring som lärare eller skolledare inom någon eller några av de skolformer eller utbildningar som avses i 1 § samt vid sådan utlandsskola som avses i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

Tjänstgöringsår 1--34 meritpoäng per läsår
Följande tjänstgöringsår2 meritpoäng per läsår

[S2]Tjänstgöring som omfattar mindre än ett läsår omräknas till läsår på det sätt som anges i 12 §.

[S3]Med sådan tjänstgöring som avses i första stycket skall likställas motsvarande lärartjänstgöring i ett annat nordiskt land under förutsättning att sökanden enligt avtal mellan Sverige och respektive stat är behörig att tjänstgöra i Sverige.

12 §  Tjänstgöringstidens längd avrundas till hela månader. Därvid räknas 15 dagar eller mera som en månad. Ett läsår anses omfatta tio månader.

[S2]För tjänstgöringar som omfattar mindre än 15 dagar adderas tjänstgöringstiden läsårsvis och summan omräknas till läsår, om den uppgår till minst 15 dagar.

[S3]Den tjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring likställs med heltidstjänstgöring. För övrig tjänstgöring divideras tjänstgöringstiden med två.

13 §  Ledighet som sammanlagt inte överstiger tre månader under ett läsår tillgodoräknas som tjänstgöringstid. Om en sökande varit ledig mer än tre månader avräknas det antal månader som överstiger tre. Avrundning till hela månader görs på samma sätt som för tjänstgöringstidens längd enligt 12 §.

[S2]Ledigheter av följande orsaker skall tillgodoräknas som tjänstgöringstid:

 1. Sjukdom.
 2. Föräldraledighet i samband med barns födelse, adoption, vård eller tillsyn av barn. Tid för ledighet som omfattar hela arbetstiden och som infaller efter det att barnet uppnått 18 månaders ålder, räknas dock till godo bara med hälften.
 3. Offentligt uppdrag.
 4. Tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967) och lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.
 5. Tjänstgöring hos sådan kommunal eller landstingskommunal nämnd som utgör styrelse för det offentliga skolväsendet, den statliga skoladministrationen, högskoleenhet eller universitets- och högskoleämbetet.
 6. Fackligt uppdrag enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
 7. Genomgång av vidareutbildning/fortbildning för lärare.

14 §  För sökande som enbart med stöd av förordningen (1990:1479) om läraranställning i vissa fall får anställas utan tidsbegränsning reduceras meritpoängtalet med 10.

15 §  Sammanlagt tillgodoräknas högst 36 meritpoäng för tjänstgöring som lärare och skolledare enligt 11--14 §§.

[S2]/r3/ Annan yrkesverksamhet

16 §  För annan yrkesverksamhet än den som avses i 11-- 15 §§ och som bedöms ge erfarenheter av stort värde för den aktuella anställningen tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

År 1--34 meritpoäng per år
Följande år2 meritpoäng per år

[S2]För övrig annan yrkesverksamhet tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

År 1--32 meritpoäng per år
Följande år1 meritpoäng per år

[S3]Yrkesverksamheten skall ha pågått under minst tre månader och omfattat minst halvtidstjänstgöring. Tjänstgöring som omfattat mindre än heltid men minst halvtid räknas som halvtidstjänstgöring.

[S4]Meritpoäng tillgodoräknas proportionellt mot tjänstgöringstidens längd. Tiden beräknas på det sätt som anges i 12 §. Ett år skall dock i detta avseende anses omfatta tolv månader.

[S5]Värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst samt vård av egna barn under tolv år räknas som övrig annan yrkesverksamhet enligt andra stycket. Högst fem år tillgodoräknas för vård av egna barn.

[S6]Meritpoäng tillgodoräknas inte under samma tidsperiod för annan yrkesverksamhet enligt denna paragraf och tjänstgöring enligt 11-- 15 §§.

17 §  Sammanlagt tillgodoräknas högst 18 meritpoäng för annan yrkesverksamhet än tjänstgöring som lärare och skolledare enligt 11 §.

Ändringar

Förordning (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:747) om ändring i förordningen (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:301) om upphävande av förordningen (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare