Upphävd författning

Reservofficersförordning (1990:202)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-05-03
Ändring införd
SFS 1990:202
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Reservbefälsförordning (1972:464) för försvarsmakten
Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Anställande myndigheter

1 §  Myndigheter inom försvarsmakten som sätter upp, vidmakthåller eller bemannar krigsförband får anställa reservofficerare för att tillgodose behovet av befäl i förbanden.

[S2]Chefen för armén och försvarets sjukvårdsstyrelse skall dock anställa reservofficerare i väg- och vattenbyggnadstjänst respektive i hälso- och sjukvårdstjänst.

Anställningskraven

2 §  Som reservofficer får anställas den som har genomgått föreskriven utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

3 §  Som reservofficer i hälso- och sjukvårdstjänst får anställas den som har behörighet att utöva yrke som läkare, tandläkare, apotekare, veterinär, hälsoskyddsinspektör eller sjuksköterska och har genomgått särskild militär befälsutbildning.

4 §  Också andra med militär befälsutbildning får enligt försvarsgrenschefens bestämmande anställas som reservofficerare, om det föreligger särskilda skäl.

Anställningsperioder

5 §  Anställning av reservofficerare skall avse en period om minst fem och högst femton år. Den som inte fyllt 26 år skall dock anställas för en period om minst tolv år.

[S2]En anställningsperiod kan följas av en eller flera ytterligare anställningsperioder. Ingen får dock vara anställd efter utgången av det år då han fyller 70 år.

Beslut om anställning och anställningsavtal

6 §  Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning om att en tjänst som en myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller inte tjänst som reservofficer.

7 §  Anställningen sker genom förordnande. I ett anställningsavtal mellan den anställande myndigheten och reservofficeren skall beräknat antal tjänstgöringsdagar under anställningsperioden anges. Avtalet skall även innehålla en plan för tjänstgöringen.

Tjänstgöring

8 §  Reservofficerare är skyldiga att tjänstgöra i krig och när värnpliktiga i annat fall tas i anspråk för Sveriges försvar eller säkerhet eller för fullgörande av beredskapsövning.

[S2]En reservofficer är därutöver skyldig att tjänstgöra i den omfattning som behövs för att han skall utveckla och bibehålla kompetensen för sin krigsbefattning.

9 §  En reservofficer är skyldig att tjänstgöra vid andra myndigheter än den anställande myndigheten.

Tjänstegrader

10 §  Den som anställs som reservofficer skall tilldelas lägst fänriks tjänstegrad.

11 §  En reservofficer får tilldelas en högre tjänstegrad när han uppnått den kompetens för krigsbefattningen som enligt 12--17 §§ förordningen (FFS 1980:29) om utbildning till och av yrkesofficerare m. m. motsvarar tjänstegraden och i övrigt uppfyller de krav för befordran som försvarsgrenschefen föreskriver.

Övriga bestämmelser

12 §  Frågor om disciplinansvar, skiljande från anställning på grund av personliga förhållande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning prövas av den anställande myndigheten. I fråga om personal med lägst överstes eller kommendörs tjänstegrad prövas dock frågan av statens ansvarsnämnd enligt 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning. I ärenden om läkarundersökning gäller även 22--25 §§anställningsförordningen (1965:601).

13 §  Förmåner till reservofficerare regleras i kollektivavtal.

14 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av överbefälhavaren eller enligt hans bemyndigande av försvarsgrenschefen. I fråga om personal i hälso- och sjukvårdstjänst skall försvarets sjukvårdsstyrelse höras innan föreskrifterna meddelas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Reservofficersförordning (1990:202)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
 2. Genom förordningen upphävs
  • reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,
  • kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater,
  • reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår.
 3. För den som är anställd i reserv eller på reservstat vid förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.
 4. Den som är anställd i reserv med tillämpning av reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén, reservbefälskungörelsen (1943:816) för marinen, reservbefälskungörelsen (1943:817) för flygvapnet, reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten, kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater, kungörelsen (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren och reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår får anställas som reservofficer enligt den nya förordningen, dock senast den 30 juni 1994. Därvid skall anställningsperiod och tjänstgöringsskyldighet bestämmas utifrån vederbörandes tidigare fullgjorda tjänstgöring, uppnådda kompetensnivå och levnadsålder. Förordning (1991:1830).
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1991:41) om ändring i reservofficersförordningen (1990:202)

  Omfattning
  ändr. 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:1830) om ändring i reservofficersförordningen (1990:202)

  Omfattning
  4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-02-01

Ändring, SFS 1994:882

  Omfattning
  upph.