Upphävd författning

Förordning (1990:643) om glesbygdsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:643
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1985:619) om glesbygdsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för att främja sysselsättning och service i glesbygd.

[S2]Med glesbygd enligt denna förordning avses stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service samt skärgårdar och andra liknande områden. Närmare föreskrifter om vilka områden inom ett län som är att hänföra till glesbygd meddelas av länsstyrelsen.

2 §  Stöd kan lämnas till företag i glesbygder och till kommersiell service i glesbygder.

3 §  Stöd får inte lämnas om annat statligt stöd har lämnats eller bedöms kunna lämnas för samma ändamål.

4 §  Stöd får inte vara större än som med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter fordras för att den åtgärd som åsyftas med stödet skall kunna genomföras.

5 §  Stöd får inte lämnas till investeringar som utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts.

[S2]/r3/ Stöd till företag i glesbygder

[S3]/r4/ Allmänt

6 §  Stöd kan lämnas till företag som ger sysselsättning åt den bofasta befolkningen och som bedöms få tillfredsställande lönsamhet och har förutsättningar att bestå under en längre tid.

7 §  Stöd lämnas i form av avskrivningslån, garanti för lån (kreditgaranti), bidrag för anställda i hemarbete eller bidrag till godstransporter.

[S2]/r4/ Avskrivningslån

8 §  Avskrivningslån kan lämnas för

 1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. anskaffning av maskiner och annan utrustning, dock ej fordon, eller
 3. anskaffning av båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården.

[S2]Då lån lämnas till investeringar som anges i första stycket får lån också lämnas för utgifter för marknadsföring, produktutveckling, utbildning eller liknande.

[S3]Avskrivningslån får inte lämnas för investeringar i tillgångar som lätt kan avyttras om inte särskilda skäl föranleder annat. Avskrivningslån får inte lämnas för kostnader för förbrukningsmaterial. Avskrivningslån får inte lämnas för förvärv av mark eller företag.

9 §  Ett avskrivningslån får motsvara högst 50 procent av den godkända kostnaden för investeringen.

[S2]Lån får dock inte lämnas med högre belopp än 450 000 kronor för varje investering. Förordning (1992:663).

10 §  Avskrivningslån för en byggnad som är avsedd att hyras ut till allmänheten genom korttidsupplåtelse får lämnas med högst 75 000 kronor. Förordning (1992:663).

[S2]/r4/ Kreditgaranti

11 §  Kreditgaranti kan lämnas för lån som tas upp för

 1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. anskaffning av maskiner och annan utrustning,
 3. förvärv av mark eller företag, eller
 4. anskaffning av rörelsekapital i samband med att stöd lämnas till investeringar.

12 §  Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank eller hypoteksförening eller hos annan som länsstyrelsen godkänner som långivare.

13 §  Kreditgaranti får lämnas endast för lån vars amorteringstid har bestämts med hänsyn till den ekonomiska livslängden för investeringsobjektet och som uppgår till högst 20 år eller, om det finns synnerliga skäl, högst 30 år för lån som avses i 11 §1 eller 3 och till högst 15 år för övriga lån.

[S2]En förutsättning för kreditgaranti är vidare att amorteringen skall påbörjas senast efter fem år räknat från dagen för första utbetalningen för lån som avses i 11 §1 eller 3 och senast efter två år för övriga lån.

[S3]/r4/ Bidrag för anställda i hemarbete

14 §  Bidrag kan lämnas för anställda som utför sitt arbete i hemmet och som bor inom stödområde 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd. Om särskilda skäl föreligger får stöd även lämnas till hemarbetscentral.

15 §  Bidrag lämnas för täckande av de driftsmerkostnader som föranleds av hemarbetet. Bidrag får lämnas med belopp motsvarande högst 20 procent av bruttolönen, exklusive sociala kostnader, för varje anställd med hemarbete i glesbygd, dock med högst 20 000 kronor per årsarbetskraft med sådant arbete.

[S2]/r4/ Bidrag till godstransporter

16 §  Bidrag kan, om det finns särskilda skäl, lämnas till kostnaderna för godstransporter till och från ett företag, om det från allmän synpunkt är angeläget att företagets verksamhet bedrivs.

17 §  Bidrag lämnas med högst 50 procent av kostnaderna.

[S2]/r4/ Förfarandet i ärenden angående stöd till företag i glesbygder

18 §  Ärenden om stöd prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får dock lämna över prövningen av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till den regionala utvecklingsfonden. Förordning (1991:77).

19 §  Beslut som gäller stöd till företag i glesbygder får inte överklagas.

[S2]/r3/ Stöd till kommersiell service i glesbygder

[S3]/r4/ Allmänt

20 §  Stöd till kommersiell service i glesbygder kan lämnas för att upprätthålla en med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden tillfredsställande försörjning med dagligvaror eller drivmedel i glesbygder. Om det är av särskild betydelse för konsumenterna i ett glesbygdsområde, kan stöd lämnas till fackhandelsservice.

21 §  Stöd kan lämnas till

 1. kommuner,
 2. näringsidkare med fasta försäljningsställen där dagligvaror eller drivmedel säljs,
 3. näringsidkare med fasta försäljningsställen där fackhandelsvaror säljs, om det finns särskilda skäl för det, eller
 4. näringsidkare som med fordon kringför dagligvaror för försäljning, om det finns särskilda skäl för det.

22 §  Stöd lämnas till kommuner i form av hemsändningsbidrag och till näringsidkare i form av avskrivningslån, investeringslån, kreditgaranti eller servicebidrag.

[S2]Stöd kan lämnas endast om berörd kommun har planerat varuförsörjningen på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stöd får inte otillbörligt gynna viss näringsidkare.

[S3]/r4/ Hemsändningsbidrag

23 §  Hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning till hushåll av dagligvaror, om hemsändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Bidraget utgör högst 35 procent eller, om synnerliga skäl föreligger, högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen.

[S2]Bidrag lämnas dock endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

24 §  Hemsändningsbidrag lämnas för bidragsår och utbetalas i efterskott. Bidragsåret omfattar tiden den 1 juli--30 juni.

[S2]Som förutsättning för hemsändningsbidrag gäller att kommunen gör ansökan därom senast två månader efter bidragsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger, får länsstyrelsen bevilja hemsändningsbidrag även om en ansökan lämnas in senare.

[S3]/r4/ Avskrivningslån och investeringslån

25 §  Avskrivningslån och investeringslån kan lämnas för

 1. anskaffning av eller för ny-, till- eller ombyggnader eller större reparationer av lokaler som behövs för verksamheten samt för inredning eller utrustning av sådana lokaler, eller
 2. anskaffning av eller ombyggnad, större reparation, inredning och utrustning av fordon som behövs i verksamhet som avses i 21 § 4.

26 §  Ett avskrivningslån får motsvara högst 50 procent av den godkända kostnaden för investeringen.

[S2]Ett avskrivningslån och ett investeringslån får tillsammans motsvara högst två tredjedelar av kostnaden.

[S3]/r4/ Kreditgaranti

27 §  Kreditgaranti får lämnas för lån som tas upp för ändamål som anges i 25 § eller för lån eller annan kredit för anskaffning av varulager.

28 §  Kreditgaranti får lämnas för

 1. lån hos bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank eller hypoteksförening eller hos annan som länsstyrelsen godkänner som långivare (garantilån) eller
 2. kredit som lämnas av varuleverantör som länsstyrelsen godkänner som kreditgivare.

29 §  Kreditgaranti får lämnas endast för garantilån vars amorteringstid uppgår till högst 20 år eller, om synnerliga skäl föreligger, 30 år i fråga om lån som tas upp för ändamål som anges i 25 § och högst 10 år i fråga om övriga lån.

[S2]I fråga om kredit som anges i 28 § 2 skall bestämmas en avvecklingsplan som skall ange det högsta kreditbelopp som staten svarar för vid varje tillfälle. Garantin skall vara avvecklad inom tio år.

[S3]/r4/ Servicebidrag

30 §  Om det finns synnerliga skäl kan servicebidrag lämnas till näringsidkare som anges i 21 §. Bidrag får beviljas endast när andra åtgärder prövats och befunnits icke ändamålsenliga. Bidrag får lämnas med högst 100 000 kronor per år till en och samma mottagare. Bidrag får inte beviljas för längre tid än ett år i sänder. Servicebidrag till en och samma mottagare får lämnas under sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under längre tid. Förordning (1992:663).

[S2]/r4/ Förfarandet i ärenden angående stöd till kommersiell service i glesbygder

31 §  Frågor om stöd till kommersiell service i glesbygder prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall därvid samråda med berörd kommun samt med närmast berörda köpmannaorganisationer och konsumentföreningar. I principiellt viktiga ärenden skall samråd ske med Konsumentverket.

[S2]Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1992:663).

[S3]/r3/ Särskilda bestämmelser

[S4]/r4/ Avskrivningslån

32 §  Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt och skall skrivas av enligt en avskrivningsplan under viss tid.

[S2]/r4/ Kreditgaranti

33 §  För lån eller kredit som omfattas av garanti ansvarar staten såsom för egen skuld.

34 §  Kreditgaranti skall förenas med villkor att långivaren förvaltar utlämnat lån under bankmässiga former och därvid beaktar statens intresse som garantigivare. När fråga av betydelse för statens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer, skall långivaren inhämta anvisningar hos den som har beviljat garantin. Till täckning av statens kostnader för administration och för förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall långivaren i förskott till statsverket betala en årlig avgift om en procent av utestående belopp. Undantagen från avgift är garanti som avses i 28 § 2.

35 §  Som villkor för kreditgaranti gäller att långivaren utan dröjsmål underrättar den som har beviljat garantin, om låntagaren försummar att betala ränta eller amortering.

36 §  Som villkor gäller vidare att långivaren vid utlämnandet av ett garantilån förbehåller sig rätt att på anmaning av den som har beviljat garantin säga upp lånet och vidta åtgärder för lånets indrivning, om villkor eller föreskrifter som har uppställts för garantin eftersätts.

37 §  Om långivaren inte följer en anmaning som avses i 36 § upphör garantin att gälla vid den tidpunkt som bestäms av den som har beviljat garantin.

38 §  Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas, om långivaren inte iakttar de villkor som anges i 34 och 35 §§.

[S2]/r4/ Investeringslån

39 §  På ett investeringslån utgår ränta från dagen för utbetalningen efter en räntesats som med 4,25 procentenheter överstiger det vid varje tidpunkt gällande diskontot.

[S2]Har kapital- eller räntebelopp som förfallit till betalning inte erlagts inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår ränta på det förfallna beloppet med en procentenhet högre än som anges i första stycket från förfallodagen till dess att hela det förfallna beloppet har betalats.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst två år.

40 §  Ett investeringslån skall genom regelbundna avbetalningar betalas tillbaka inom tid som bedöms lämplig. Tiden får dock inte vara längre än 20 år eller, om synnerliga skäl föreligger, 30 år från dagen för utbetalningen.

[S2]Låntagaren får medges anstånd med amortering under högst så lång tid att det sammanlagda anståndet under lånets löptid uppgår till fem år.

[S3]/r4/ Övriga bestämmelser

41 §  För investeringslån och kreditgaranti skall ställas den säkerhet som kan krävas med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet.

42 §  Lån, kreditgaranti och bidrag skall i övrigt förenas med de villkor och föreskrifter om insyn och annat som behövs.

43 §  Ett investeringslån kan sägas upp till omedelbar betalning samt bidrag eller ej avskriven del av avskrivningslån krävas åter om

 1. stödet har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter från stödmottagaren,
 2. låntagaren försummar att betala ränta eller amortering för lånet,
 3. ställd säkerhet väsentligt försämras,
 4. väsentlig ändring sker i äganderätten till eller ledningen av den verksamhet för vilka stödet har beviljats,
 5. stödmottagaren utan medgivande använder stödet för annat ändamål än som avsetts,
 6. stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller föreskrift som gäller för stödet, eller
 7. annat förhållande inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte bör få ha kvar stödet.

[S2]Lån eller kredit som omfattas av kreditgaranti skall förenas med villkor att lånet eller krediten kan sägas upp till omedelbar betalning under de förutsättningar som anges i första stycket.

44 §  Den som har att avgöra ärenden om stöd enligt denna förordning har tillsyn över att stödet utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med de villkor och föreskrifter som gäller för stödet. Varje ärende skall följas upp enligt rutiner som är anpassade för stödformen eller enligt vad som bestäms för särskilda fall. Uppkommer påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller uppkommer avsevärt ökad risk för staten som lån- eller garantigivare jämfört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, skall de åtgärder vidtas som stödets ändamål och statens intresse som fordringsägare motiverar. Om uppföljningen handhas av någon annan än länsstyrelsen skall samråd därvid ske med länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i uppföljningsärenden samråda med berörd kronofogdemyndighet och andra berörda organ, om inte tidsskäl eller frågans beskaffenhet föranleder annat.

[S2]Vid meddelande av beslut om stöd skall tillses att stödet förenas med sådana villkor eller föreskrifter att en uppföljning enligt första stycket görs möjlig.

45 §  Det ankommer på den som beviljat ett lån att vidta åtgärder för uppsägning av lånet enligt denna förordning. Det ankommer på länsstyrelsen att vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör stöd.

[S2]Länsstyrelsen får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk på grund av avskrivningslån, garantiåtaganden och investeringslån enligt denna förordning. Avser ett sådant ärende ett företag som har beviljats statligt stöd av något annat organ, skall samråd därvid ske med det andra organet.

46 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i fråga om stöd till företag i glesbygder meddelas av glesbygdsmyndigheten. När det gäller stöd avseende de areella näringarna skall samråd ske med statens jordbruksverk. Konsumentverket får meddela motsvarande föreskrifter i fråga om stöd till kommersiell service i glesbygder. Förordning (1991:955).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:643) om glesbygdsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd skall upphöra att gälla.
 2. Ansökningar som vid utgången av juni månad 1990 har kommit in till vederbörande myndighet men ännu inte avgjorts skall prövas enligt äldre föreskrifter.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats på grundval av ansökningar som har kommit in till vederbörande myndighet före utgången av juni månad 1990.
Förarbeten
Prop. 1989/90:76
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1991:77) om ändring i förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:154) om ändring i förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd

  Omfattning
  ändr. 46 §
  Ikraftträder
  1991-05-15

Förordning (1991:955) om ändring i förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd

  Omfattning
  ändr. 46 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:663) om ändring i förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 30, 31 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1994:577

  Omfattning
  upph.