Upphävd författning

Förordning (1985:619) om glesbygdsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:619
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för att främja sysselsättning och service i glesbygd.

[S2]Med glesbygd enligt denna förordning avses stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service samt skärgårdar och andra liknande områden. Närmare föreskrifter om vilka områden inom ett län som är att hänföra till glesbygd meddelas av länsstyrelsen.

2 §  Stöd kan lämnas till

 1. företag i glesbygder,
 2. kommersiell service i glesbygder,
 3. intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser i glesbygder, eller
 4. samhällelig service i glesbygder.

3 §  Stöd får inte lämnas om annat statligt stöd har lämnats eller bedöms kunna lämnas för samma ändamål.

4 §  Stöd får inte vara större än som med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter fordras för att den åtgärd som åsyftas med stödet skall kunna genomföras.

5 §  Stöd får inte lämnas till investeringar som utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts.

Stöd till företag i glesbygder

Allmänt

6 §  Stöd kan lämnas till företag som ger sysselsättning åt den bofasta befolkningen och som bedöms få tillfredsställande lönsamhet och har förutsättningar att bestå under en längre tid.

7 §  Stöd lämnas i form av avskrivningslån, garanti för lån (kreditgaranti) eller bidrag för anställda i hemarbete.

Avskrivningslån

8 §  Avskrivningslån får lämnas för

 1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. anskaffning av maskiner och annan utrustning, dock ej fordon,
 3. anskaffning av båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården, eller
 4. iståndsättning av åkermark.

[S2]Avskrivningslån får inte lämnas för investeringar i tillgångar som lätt kan avyttras, om inte särskilda skäl föranleder annat. Avskrivningslån får inte lämnas för kostnader för förbrukningsmaterial. Avskrivningslån får inte lämnas för förvärv av mark eller företag.

9 §  Ett avskrivningslån får motsvara högst 50 procent av den godkända kostnaden för investeringen.

[S2]Lån får dock inte lämnas med högre belopp än 300 000 kronor för varje investering. Förordning (1988:699).

10 §  Avskrivningslån för en byggnad som är avsedd att hyras ut till allmänheten genom korttidsupplåtelse får lämnas med högst 45 000 kronor. Förordning (1988:699).

Kreditgaranti

11 §  Kreditgaranti kan lämnas för lån som tas upp för

 1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. anskaffning av maskiner och annan utrustning,
 3. iståndsättning av åkermark,
 4. förvärv av mark eller företag, eller
 5. anskaffning av rörelsekapital i samband med att stöd lämnas till investeringar. Förordning (1988:699).

12 §  Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank eller hypoteksförening eller hos annan som länsstyrelsen godkänner som långivare.

13 §  Kreditgaranti får lämnas endast för lån vars amorteringstid har bestämts med hänsyn till den ekonomiska livslängden för investeringsobjektet och som uppgår till högst 20 år eller, om det finns synnerliga skäl, högst 30 år för lån som avses i 11 § 1, 3 eller 4 och till högst 15 år för övriga lån.

[S2]En förutsättning för kreditgaranti är vidare att amorteringen skall påbörjas senast efter fem år räknat från dagen för första utbetalningen för lån som avses i 11 § 1, 3 eller 4 och senast efter två år för övriga lån. Förordning (1988:699).

Bidrag för anställda i hemarbete

14 §  Bidrag lämnas för anställda som utför sitt arbete i hemmet och som bor inom stödområde A, B eller C enligt förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd. Om särskilda skäl föreligger får stöd även lämnas till hemarbetscentral.

15 §  Bidrag lämnas för täckande av de driftsmerkostnader som föranleds av hemarbetet. Bidrag får lämnas med belopp motsvarande högst 20 procent av bruttolönen, exklusive sociala kostnader, för varje anställd med hemarbete i glesbygd, dock med högst 20 000 kronor per årsarbetskraft med sådant arbete.

Förfarandet i ärenden angående stöd till företag i glesbygder

16 §  Ärenden om stöd prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får dock överlämna prövningen av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till lantbruksnämnden eller den regionala utvecklingsfonden. Prövningen angående bidrag för anställda i hemarbete får överlämnas till länsarbetsnämnden eller den regionala utvecklingsfonden.

[S2]Om någon annan än länsstyrelsen skall pröva ett ärende skall samråd ske med länsstyrelsen, om ärendet är av större vikt.

[S3]I ärenden som rör de areella näringarna och som inte skall prövas av lantbruksnämnden skall samråd ske med nämnden. I principiellt viktiga ärenden skall samråd ske med lantbruksstyrelsen.

[S4]I ärenden som rör byggnader som avses i 10 § skall samråd ske med ett regionalt rekreations- och turistorgan.

[S5]I ärenden av annat slag än som anges i tredje och fjärde styckena och som inte skall prövas av den regionala utvecklingsfonden skall samråd ske med fonden.

17 §  Beslut av lantbruksnämnden, länsarbetsnämnden eller den regionala utvecklingsfonden får överklagas hos länsstyrelsen. I fråga om förfarandet vid överklagande av beslut av den regionala utvecklingsfonden finns bestämmelser i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelserna i 21 och 22 §§förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i fråga om fondens beslut.

[S2]Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1987:22).

Stöd till kommersiell service i glesbygder

Allmänt

18 §  Stöd till kommersiell service i glesbygder kan lämnas för att upprätthålla en med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden tillfredsställande försörjning med dagligvaror eller drivmedel i glesbygder. Om det är av särskild betydelse för konsumenterna i ett glesbygdsområde, kan stöd lämnas till fackhandelsservice.

19 §  Stöd kan lämnas till

 1. kommuner,
 2. näringsidkare med fasta försäljningsställen där dagligvaror eller drivmedel säljs,
 3. näringsidkare med fasta försäljningsställen där fackhandelsvaror säljs, om det finns särskilda skäl för det, eller
 4. näringsidkare som med fordon kringför dagligvaror för försäljning, om det finns särskilda skäl för det.

20 §  Stöd lämnas till kommuner i form av hemsändningsbidrag och till näringsidkare i form av avskrivningslån, investeringslån, kreditgaranti eller servicebidrag.

[S2]Stöd kan lämnas endast om berörd kommun har planerat varuförsörjningen på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stöd får inte otillbörligt gynna viss näringsidkare. Förordning (1988:699).

Hemsändningsbidrag

21 §  Hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning till hushåll av dagligvaror, om hemsändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Bidraget utgör högst 35 procent eller, om synnerliga skäl föreligger, högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen.

[S2]Bidrag lämnas dock endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

22 §  Hemsändningsbidrag lämnas för bidragsår och utbetalas i efterskott. Bidragsåret omfattar tiden den 1 juli--30 juni.

[S2]Som förutsättning för hemsändningsbidrag gäller att kommunen gör ansökan därom senast två månader efter bidragsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger, får länsstyrelsen bevilja hemsändningsbidrag även om en ansökan lämnas in senare.

Avskrivningslån och investeringslån

23 §  Avskrivningslån och investeringslån kan lämnas för

 1. anskaffning av eller för ny-, till- eller ombyggnader eller större reparationer av lokaler som behövs för verksamheten samt för inredning eller utrustning av sådana lokaler, eller
 2. anskaffning av eller ombyggnad, större reparation, inredning och utrustning av fordon som behövs i verksamhet som avses i 19 § 4.

24 §  Ett avskrivningslån får motsvara högst 50 procent av den godkända kostnaden för investeringen.

[S2]Ett avskrivningslån och ett investeringslån får tillsammans motsvara högst två tredjedelar av kostnaden. Förordning (1988:699).

Kreditgaranti

25 §  Kreditgaranti får lämnas för lån som tas upp för ändamål som anges i 23 § eller för lån eller annan kredit för anskaffning av varulager.

26 §  Kreditgaranti får lämnas för

 1. lån hos bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank eller hypoteksförening eller hos annan som länsstyrelsen godkänner som långivare (garantilån).
 2. kredit som lämnas av varuleverantör som länsstyrelsen godkänner som kreditgivare.

27 §  Kreditgaranti får lämnas endast för garantilån vars amorteringstid uppgår till högst 20 år eller, om synnerliga skäl föreligger, 30 år i fråga om lån som tas upp för ändamål som anges i 23 § och högst 10 år i fråga om övriga lån.

[S2]I fråga om kredit som anges i 26 § 2 skall bestämmas en avvecklingsplan som skall ange det högsta kreditbelopp som staten svarar för vid varje tillfälle. Garantin skall vara avvecklad inom tio år.

Servicebidrag

28 §  Om det finns synnerliga skäl kan servicebidrag lämnas till näringsidkare som anges i 19 §. Bidrag får beviljas endast när andra åtgärder prövats och befunnits icke ändamålsenliga. Bidrag får lämnas med högst 60 000 kronor per år till en och samma mottagare. Bidrag får inte beviljas för längre tid än ett år i sänder. Servicebidrag till en och samma mottagare får lämnas under sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under längre tid. Förordning (1988:699).

Förfarandet i ärenden angående stöd till kommersiell service i glesbygder

29 §  Frågor om stöd till kommersiell service i glesbygder prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall därvid samråda med berörd kommun samt med närmast berörda köpmannaorganisationer och konsumentföreningar. I principiellt viktiga ärenden skall samråd ske med konsumentverket.

[S2]Länsstyrelsens beslut om att bevilja servicebidrag för ett fjärde år eller längre tid skall underställas konsumentverket för godkännande.

[S3]Länsstyrelsens eller konsumentverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1988:699).

Stöd till intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser i glesbygder

30 §  För att öka sysselsättningen för arbetskraft i glesbygder kan bidrag lämnas till kommuner inom stödområdet A eller B eller, om särskilda skäl föreligger, temporärt i stödområde C enligt förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd för täckande av kostnader för inventering av lokalt tillgängliga arbetsobjekt samt planering och genomförande av sysselsättningsinsatser. Stöd inom stödområde C skall i första hand avse glesbygdsområden som gränsar till något av stödområdena A eller B.

31 §  Bidrag kan lämnas med 75 procent av bidragsunderlaget för varje godkänt arbetsobjekt.

[S2]I bidragsunderlaget inräknas lönekostnader, sociala kostnader, resekostnader och materialkostnader. Materialkostnaderna får utgöra högst en tredjedel av underlaget.

32 §  Som villkor för bidrag gäller att

 1. arbetsobjektet inte ingår i den normala kommunala verksamheten och inte lämpligen kan utföras som beredskapsarbete enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368).
 2. arbetena reserveras företrädesvis för äldre lokalt bundna arbetslösa som anvisas av den offentliga arbetsförmedlingen.

33 §  Bidrag till arbetsobjekt i enskild regi får lämnas endast om arbetsobjektet drivs av fysisk person som är stadigvarande bosatt i kommunen eller av juridisk person som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till kommunen. Bidrag till sådant arbetsobjekt får uppgå till högst 39 000 kronor. Denna begränsning gäller dock inte i fråga om objekt av uppenbart allmännyttig karaktär.

Förfarandet i ärenden angående stöd till intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser

34 §  Vid kommunens val av arbetsobjekt skall samråd ske med länsarbetsnämnden. I fråga om arbetsobjekt som avser jordbruksfastighet bör samråd dessutom ske med lantbruksnämnden om bidragsunderlaget överstiger 30 000 kronor.

35 §  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

36 §  Tre fjärdedelar av bidraget betalas ut då arbetet påbörjas. Återstoden betalas ut sedan länsarbetsnämnden avsynat och godkänt arbetets utförande.

Stöd till samhällelig service i glesbygder

37 §  För att främja tillgången på samhällelig service i glesbygder kan stöd lämnas till kommuner eller landstingskommuner för täckande av kostnader för särskilda insatser avseende främst vård eller service åt äldre eller handikappade samt aktiviteter för barn och ungdom. Stöd kan också lämnas för särskilda insatser avseende godstransporter till och från företag i glesbygder, om det från allmän synpunkt är angeläget att verksamheten bedrivs. Om särskilda skäl föreligger får stödet till godstransporter lämnas direkt till ett företag.

38 §  Stöd lämnas i form av investeringsbidrag eller driftbidrag. Förordning (1988:699).

39 §  Investeringsbidrag kan lämnas för anskaffning av eller för ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av lokal som behövs för verksamheten och för inredning eller utrustning. Förordning (1988:699).

40 §  Driftbidrag lämnas endast om det finns synnerliga skäl och får avse ett inledningsskede om längst tre år av verksamheten. Förordning (1988:699).

41 §  Investeringsbidrag lämnas med högst 50 procent av investeringskostnaden och driftbidrag med högst 50 procent av driftkostnaderna. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaderna. Stöd avseende godstransporter får dock aldrig överstiga 50 procent av kostnaderna. Förordning (1988:699).

Förfarandet i ärenden angående stöd till samhällelig service i glesbygder

42 §  Frågor om stöd till samhällelig service i glesbygder prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

43 §  Driftbidrag betalas ut med hälften då verksamheten påbörjas och med hälften vid utgången av den period bidraget avser. Förordning (1988:699).

Särskilda bestämmelser

Avskrivningslån

44 §  Ett avskrivningslån är amoterings- och räntefritt och skall skrivas av enligt en avskrivningsplan under viss tid.

Kreditgaranti

45 §  För lån eller kredit som omfattas av garanti ansvarar staten såsom för egen skuld.

46 §  Kreditgaranti skall förenas med villkor att långivaren förvaltar utlämnat lån under bankmässiga former och därvid beaktar statens intresse som garantigivare. När fråga av betydelse för statens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer, skall långivaren inhämta anvisningar hos den som har beviljat garantin. Till täckning av statens kostnader för administration och för förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall långivaren i förskott till statsverket betala en årlig avgift om en procent av utestående belopp. Undantagen från avgift är garanti som avses i 26 § 2.

47 §  Som villkor för kreditgaranti gäller att långivaren utan dröjsmål underrättar den som har beviljat garantin, om låntagaren försummar att betala ränta eller amortering.

48 §  Som villkor gäller vidare att långivaren vid utlämnandet av ett garantilån förbehåller sig rätt att på anmaning av den som har beviljat garantin säga upp lånet och vidta åtgärder för lånets indrivning, om villkor eller föreskrifter som har uppställts för garantin eftersätts.

49 §  Underlåter långivaren att efterkomma en anmaning som avses i 48 § upphör garantin att gälla vid tidpunkt som bestäms av den som har beviljat garantin.

50 §  Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas, om långivaren ej iakttar de villkor som anges i 46 och 47 §§.

Investeringslån

51 §  På ett investeringslån utgår ränta från dagen för utbetalningen efter en räntesats som med 4,25 procentenheter överstiger det vid varje tidpunkt gällande diskontot.

[S2]Har kapital- eller räntebelopp som förfallit till betalning inte erlagts inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår en procentenhet högre ränta från förfallodagen till dess det förfallna beloppet till fullo erlagts.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst två år.

52 §  Ett investeringslån skall genom regelbundna avbetalningar betalas åter inom tid som bedöms lämplig. Tiden får dock inte bestämmas till längre tid än 20 år eller, om synnerliga skäl föreligger, 30 år från dagen för utbetalningen.

[S2]Låntagaren får medges anstånd med amortering under högst så lång tid att det sammanlagda anståndet under lånets löptid uppgår till fem år.

Övriga bestämmelser

53 §  För investeringslån och kreditgaranti skall ställas den säkerhet som kan krävas med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet.

54 §  Lån, kreditgaranti och bidrag skall i övrigt förnas med de villkor och föreskrifter om insyn och annat som behövs.

55 §  Ett investeringslån kan sägas upp till omedelbar betalning samt bidrag eller ej avskriven del av avskrivningslån krävas åter om

 1. stödet har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter från stödmottagaren,
 2. låntagaren försummar att betala ränta eller amortering för lånet,
 3. ställd säkerhet väsentligt försämras,
 4. väsentlig ändring sker i äganderätten till eller ledningen av den verksamhet för vilka stödet har beviljats,
 5. stödmottagaren utan medgivande använder stödet för annat ändamål än som avsetts,
 6. stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller föreskrift som gäller för stödet, eller
 7. annat förhållande inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte bör få ha kvar stödet.

[S2]Lån eller kredit som omfattas av kreditgaranti skall förenas med villkor att lånet eller krediten kan sägas upp till omedelbar betalning under de förutsättningar som anges i första stycket. Förordning (1988:699).

56 §  Den som har att avgöra ärenden om stöd enligt denna förordning har tillsyn över att stödet utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med de villkor och föreskrifter som gäller för stödet. Varje ärende skall följas upp enligt för stödformen anpassade rutiner eller vad som bestäms för särskilda fall. Uppkommer påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller avsevärt ökad risk för staten som kredit- eller garantigivare jämfört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, skall de åtgärder vidtas som stödets ändamål och statens intresse som fordringsägare motiverar. Om uppföljningen handhas av någon annan än länsstyrelsen skall samråd därvid ske med länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i uppföljningsärenden samråda med berörd kronofogdemyndighet och andra berörda organ, om inte tidsskäl eller frågans beskaffenhet föranleder annat.

[S2]Vid meddelande av beslut om stöd skall tillses att stödet förenas med sådana villkor eller föreskrifter att en uppföljning enligt första stycket görs möjlig.

57 §  Det ankommer på den som beviljat ett lån att vidta åtgärder för uppsägning av lånet enligt denna förordning. Det ankommer på länsstyrelsen att vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt i mål eller ärende som rör stöd.

[S2]Länsstyrelsen får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk på grund avskrivningslån, garantiåtaganden och investeringslån enligt denna förordning. Avser ett sådant ärende ett företag som har beviljats statligt stöd av något annat organ, skall samråd därvid ske med det andra organet. Förordning (1986:556).

58 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i fråga om stöd till företag i glesbygder avseende de areella näringarna meddelas av lantbruksstyrelsen. I fråga om stöd till kommersiell service i glesbygder gäller detsamma för konsumentverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:619) om glesbygdsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygd. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet, dock att bestämmelserna i 57 § andra stycket i den nya förordningen gäller för sådant stöd.
Förarbeten
Prop. 1984/85:115
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:556) om ändring i förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr. 24, 57 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:22) om ändring i förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1987-02-15

Förordning (1988:699) om ändring i förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Vid tillämpning av 28 § likställs driftstöd, som lämnats innan denna förordning träder i kraft, med servicebidrag.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 9-11, 13, 20, 24, 28, 29, 38-41, 43, 55 §§, rubr. närmast före 28 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1990:643

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd skall upphöra att gälla.
  2. Ansökningar som vid utgången av juni månad 1990 har kommit in till vederbörande myndighet men ännu inte avgjorts skall prövas enligt äldre föreskrifter.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats på grundval av ansökningar som har kommit in till vederbörande myndighet före utgången av juni månad 1990.
  Omfattning
  upph.