Upphävd författning

Förordning (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-19
Ändring införd
SFS 1990:739 i lydelse enligt SFS 1998:1696
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Socialvetenskapliga forskningsrådet har till uppgift att främja och stödja betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap samt informera om kunskapläge och aktuell forskning. Förordning (1996:620).

2 §  Forskningsrådet skall särskilt

 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel,
 3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,
 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,
 5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete,
 6. främja publicering av vetenskapliga resultat, och
 7. inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

[S2]Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år. Forskningsrådet kan besluta att medel som det har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Förordning (1996:620).

Sammansättning

3 §  Socialvetenskapliga forskningsrådet består av en ordförande och tio andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

[S2]Forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 §  Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

[S2]Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av verksamheten.

[S3]Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

[S4]Forskningsrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på forskningsrådet:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

[S8]Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen. Förordning (1996:620).

Ärendenas handläggning

6 §  Forskningsrådet avgör sina ärenden vid sammanträde med rådet, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av rådet.

7 §  Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra stycket inte behöver föredras.

10 §  Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område, uppdra åt tjänsteman vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses på samma sätt som föreskrivs i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

[S2]Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsrådet, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter förslag av rådet.

[S3]Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen ledamot får utses för mer än två mandatperioder i följd.

[S4]En mandatperiod skall alltid påbörjas vid ett årsskifte. Förordning (1998:351).

12 §  Huvudsekreteraren anställs av forskningsrådet för sammanlagt högst sex år.

[S2]Kanslichefen och övrig personal vid rådets kansli anställs av rådet.

[S3]Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd. Förordning (1998:1696).

13 § har upphävts genom förordning (1996:620).

Särskilda föreskrifter

14 §  Forskningsrådet skall, efter samråd med forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, meddela föreskrifter om

 • vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,
 • villkor för disposition och redovisning av medlen,
 • skyldighet för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medlen beviljats.

15 § har upphävts genom förordning (1998:351).

Överklagande

16 §  Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:620).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Som första mandatperiod vid tillämpning av 11 § skall gälla tiden den 1 december 1990--den 30 juni 1995.
  3. För tiden intill den 1 december 1990 skall de personer som intill utgången av juni 1990 var förordnade som ledamöter respektive ersättare i styrelsen för delegationen för social forskning fullgöra de uppgifter som ankommer på det socialvetenskapliga forskningsrådet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:859) om ändring i förordningen (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

  Omfattning
  ändr. 2, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:620) om ändring i förordningen (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

  Omfattning
  upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 2, 5, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:351) om ändring i förordningen (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. Som första mandatperiod vid tillämpning av 11 § skall gälla tiden fr.o.m. den 1 januari 1999.
 3. För tiden intill den 1 januari 1999 skall de personer som intill utgången av juni 1998 var förordnade som ledamöter respektive ersättare i styrelsen fortsatt fullgöra sina uppgifter.
Omfattning
upph. 15 §; ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1696) om ändring i förordningen (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:1198

Omfattning
upph.