Upphävd författning

Förordning (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-07
Ändring införd
SFS 1990:885
Ikraft
1990-08-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms natur med undantag av publikationer och nyhetsmateriel. Förordning (1990:954).

2 §  Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i Irak och har utförts därifrån den 7 augusti 1990 eller senare. Förordning (1991:107).

3 §  Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Irak. Förordning (1991:107).

4 §  Varor får inte föras in i eller ut ur Irak. Förordning (1991:107).

5 §  Varor får inte inom Irak tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk art.

[S2]Ej heller får varor tillhandahållas utanför Irak, om varorna är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Irak. Förordning (1991:107).

6 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja i 2--5 §§ nämnda handlingar och som innebär

 1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll eller reparation av varor eller lämnande av tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
 2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av varor eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller förnödenhet för transport,
 3. överlåtelse eller förvärv av varor, upplåtelse eller förvärv av särskild rätt därtill eller meddelande av försäkring därå eller rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en vara,
 4. överlåtelse eller förvärv av uppfinning eller upplåtelse eller förvärv av särskild rätt därtill, eller
 5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärder som anges i 1--4.

7 §  Åtgärder som avses i 6 § 1--3 och lämnande eller förmedlande av uppdrag för sådana åtgärder får inte vidtas i fråga om varor som förts ut ur Irak den 7 augusti 1990 eller senare. Förordning (1991:107).

7 a §  Förbuden i 2--7 §§ omfattar inte livsmedel enligt bilaga eller varor avsedda endast för medicinskt bruk som levereras till Irak efter anmälan till Förenta Nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 661 (1990).

[S2]Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden i 2--7 §§ inte heller sådana varor av civil och humanitär art som är nödvändiga för distribution av livsmedel enligt bilaga eller av varor avsedda endast för medicinskt bruk. Förordning (1991:136).

8 §  Till Iraks regering eller någon annan mottagare i Irak får inte utifrån verkställas betalning eller lämnas kredit. Ej heller får betalning verkställas eller kredit lämnas till någon utanför Irak, om betalningen eller krediten är avsedd för någon i Irak eller för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs från Irak.

[S2]Ej heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket.

[S3]Förbuden i första och andra styckena omfattar inte betalningar som avser endast medicinska eller humanitära ändamål. Förordning (1991:107).

8 a §  Ett anspråk som framställts -- direkt eller indirekt -- av en myndighet i Irak eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i Irak får inte uppfyllas, om anspråket grundas på ett avtal eller en skuld- eller garantiförbindelse vars fullgörande påverkats av förbuden i 2--9 §§. Förordning (1993:668).

9 §  Ett luftfartyg som är destinerat till Irak får inte flyga i svenskt luftrum, om inte

 1. luftfartyget skall landa i Sverige i syfte att möjliggöra kontroll av att det inte medför varor som inte får föras in i eller ut ur Irak,
 2. flygningen har godkänts av FNs sanktionskommitté.

[S2]Om ett luftfartyg medför varor med Irak som bestämmelseland eller varor som har sitt ursprung i detta land, får det inte starta från svenskt territorium.

[S3]Ej heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första eller andra stycket.

[S4]Förbuden i första--tredje styckena gäller inte flygningar med last av livsmedel enligt bilaga, varor avsedda endast för medicinskt bruk eller varor av civil och humanitär art som är nödvändiga för distribution av sådana varor, om flygningen har anmälts till FNs sanktionskommitté. Förordning (1991:136).

10 §  Förbuden enligt 9 § första och andra styckena gäller ägare och brukare av luftfartyg samt befälhavare och besättningsmän på sådant fartyg. Förordning (1990:954).

11 §  Regeringen kan i det enskilda fallet medge undantag från förbuden enligt 2--9 §§

 1. i enlighet med beslut, rekommendation eller uttalande av FNs säkerhetsråd eller dess sanktionskommitté,
 2. för varor som skall föras in i eller ut ur Sverige eller Irak inom ramen för humanitära hjälporganisationers arbete,
 3. om det i övrigt finns särskilda skäl. Förordning (1991:136).

12 §  En svensk medborgare som utom riket företar en handling som är förbjuden enligt 2--9 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap.5 a § första och andra styckena nämnda balk. Förordning (1990:954).

13 §  I fråga om varors ursprung enligt 2 och 9 §§ skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas. Förordning (1990:954).

14 §  Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning får inte sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta, förvaras på tullager eller i frihamn, återutföras eller tas om hand på sätt som anges i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1991:1305).

15 §  I förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom statens jordbruksverks licensområde och i förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom fiskeriverkets licensområde finns bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall. Förordning (1991:918).

Bilaga

Livsmedel som avses i 7 a §
A. Samtliga varor i 2--4, 7--11 och 16--21 kapitlen i tulltaxelagen (1987:1068). B. Varor enligt följande tulltaxenr. i tulltaxelagen: 12.01--12.08, 12.12, 15.01--15.17, 22.01--22.06, 22.09. Förordning (1991:136).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

Ikraftträder
1990-08-07

Förordning (1990:954) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak och Kuwait

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1990-10-20

Förordning (1991:107) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak och Kuwait

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1991. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 7 mars 1991.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-03-20

Förordning (1991:136) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 4 april 1991.
  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§; nya 7 a §, bil.
  Ikraftträder
  1991-04-17

Förordning (1991:918) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1305) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:668) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak

  Omfattning
  ny 8 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1666

  Omfattning
  upph.