Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1124 i lydelse enligt SFS 2016:452
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
 3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och
 4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

[S2]Avgift får dock inte tas ut för

 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
 2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen,
 3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
 4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller
 5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E. Förordning (2016:452).

2 §  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).

3 §  Avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) tillfaller huvudmannen. Förordning (2016:452).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:603) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:799) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning om det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:896) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:946) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1459) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2001:1206) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Prop. 2005/06:148, Bet. 2005/06:UbU22
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:617) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2010:258) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2011:535) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:452) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01