Upphävd författning

Förordning (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1290 i lydelse enligt SFS 1996:1080
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kvicksilver samt kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver ingår får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige. Förordning (1996:319).

1 a §  Följande varor får inte yrkesmässigt tillverkas eller säljas, om varan innehåller kvicksilver:

 1. febertermometrar,
 2. andra kvicksilvertermometrar,
 3. nivåvakter, tryckvakter, termostater, reläer, elektriska brytare och kontakter för kontinuerlig strömöverföring,
 4. andra mätinstrument än sådana som anges i 1-3.

[S2]Varorna får inte yrkesmässigt föras in från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Varorna får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att förbuden även skall gälla i fråga om utrustning där en vara som anges i första stycket 3 ingår som en beståndsdel. Förordning (1996:319).

1 b §  Varor som avses i 1 a § får användas endast om de var i bruk i Sverige före den 1 januari 1995. Förordning (1996:319).

2 §  Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbuden enligt 1 § eller 1 a § första och andra styckena samt 1 b §.

[S2]Om det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet, får Kemikalieinspektionen medge undantag från förbud enligt 1-1 b §§.

[S3]Har Kemikalieinspektionen genom föreskrifter eller i det enskilda fallet medgivit undantag, får inspektionen ta ut en sådan avgift som avses i 19 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1996:319).

2 a §  Kemikalieinspektionen får även ta ut en ansökningsavgift från den som ansöker om undantag från förbud enligt denna förordning. Denna avgift tas ut enligt en taxa som fastställs av inspektionen. Förordning (1996:1080).

3 §  Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsynen över efterlevnaden av denna förordning.

4 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

5 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av kemikalieinspektionen.

6 §  Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1290) om kvicksilver och vissa kvicksilverhaltiga varor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om förbuden enligt 1 § första stycket 2--4 den 1 januari 1993, och i övrigt den 1 januari 1992.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:1599) om ändring i förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:319) om ändring i förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor

  Omfattning
  nuvarande 1, 1 a §§ betecknas 1 a, 1 b §§; ändr. författningsrubr., de nya 1 a, 1 b §§, 2 §; ny 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1996:1080) om ändring i förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1998:944

Omfattning
upph.