Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-10-03
Ändring införd
SFS 1991:1321 i lydelse enligt SFS 2022:1846
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om rehabiliteringsersättning enligt 31 och 31 a kap.socialförsäkringsbalken. Förordning (2011:1525).

Rehabiliteringsersättning vid utbildning

2 §  Rehabiliteringsersättning får lämnas till den som genomgår

 1. yrkesutbildning,
 2. allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en nödvändig förberedelse för yrkesutbildning, eller
 3. orienterande utbildning i datateknik för personer med bristfällig eller föråldrad skolutbildning. Förordning (1992:933).

 • RÅ 2007:31:Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har rehabiliteringsersättning tillerkänts en försäkrad för att delta i utbildningen trots att denna var avslutad först efter fyra år.

3 §  För en utbildning som kan finansieras med studiemedel enligt avdelning B i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) eller därmed jämförlig utbildning får rehabiliteringsersättning lämnas endast om utbildningen omfattar högst 40 studieveckor, och

 1. inte är en fortsättning eller en avslutning på en tidigare påbörjad eftergymnasial utbildning, och
 2. inte heller är en del av en längre sammanhållen eftergymnasial utbildning. Förordning (2001:266).

 • RÅ 2007:31:Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har rehabiliteringsersättning tillerkänts en försäkrad för att delta i utbildningen trots att denna var avslutad först efter fyra år.

Särskilt bidrag

4 §  Särskilt bidrag lämnas för

 1. ordinarie kursavgifter inom det reguljära utbildningsväsendet, dock inte till den del avgiften avser kostnader för kost eller logi,
 2. kostnader för tal- och punktskriftsböcker,
 3. merkostnader för läromedel åt handikappade som inte betalas av kursanordnaren eller ansvarig sjukvårdshuvudman,
 4. hälften av andra skäliga kostnader för läromedel som inte betalas av kursanordnaren till den del kostnaderna överstiger 300 kronor sammanlagt för studietiden, och
 5. skäliga resekostnader för studieresor och traktamente med 75 kronor per dag för sådana resor inom landet som medför övernattning och som är obligatoriska för utbildningen. Är det fördelaktigt från kostnadssynpunkt lämnas dock bidrag för kostnader för en sådan resa som sker till något annat land inom Norden.

[S2]I fråga om särskilt handikappanpassat boende lämnas särskilt bidrag enligt första stycket 1 även för kursavgifter som avser kostnader för logi. Förordning (1993:981).

5 §  Till den som dagligen reser mellan bostaden och platsen för rehabiliteringen lämnas särskilt bidrag för skäliga kostnader för resorna till den del kostnaderna överstiger 300 kronor per månad. Till den som genomgår rehabilitering på sin ordinarie arbetsplats lämnas ersättning dock endast i den mån det är skäligt med hänsyn till de resekostnader som den försäkrade skulle ha haft om han hade förvärvsarbetat i sitt ordinarie arbete. Förordning (1993:981).

6 §  Till den som har sin ordinarie bostad så långt från rehabiliteringsorten att avståndet överstiger rimligt pendlingsav- stånd och som därför bor tillfälligt där eller som i annat fall har särskilda skäl att bo tillfälligt på rehabiliteringsorten under tiden för rehabiliteringen lämnas särskilt bidrag för

 1. kostnaden för resor mellan den ordinarie bostaden och rehabiliteringsorten vid rehabiliteringens början och slut samt vid uppehåll i rehabiliteringen som är längre än tio kalenderdagar i följd, och
 2. kostnaden för en resa i månaden för den bidragsberättigade eller för en familjemedlem eller en annan närstående upp till det belopp som svarar mot kostnaden för en resa tur och retur mellan rehabiliteringsorten och den ordinarie bostaden, samt
 3. traktamente under rehabiliteringstiden med 109 kronor per dag under högst fem dagar per kalendervecka.

[S2]Bestämmelsen i första stycket 2 tillämpas endast om rehabiliteringen är förlagd till Sverige eller annat nordiskt land och omfattar minst 30 dagar.

[S3]Traktamente enligt första stycket 3 lämnas inte för tid då logikostnad ersätts enligt 4 § andra stycket eller 8 §. Förordning (1993:981).

7 §  Resekostnader ersätts enligt följande:

 1. För resa med ett allmänt kommunikationsmedel ersätts skälig kostnad. Med skälig kostnad avses kostnaden för det billigaste färdsättet. Även om billigare färdsätt finns, ska kostnaden för resa med flyg anses skälig, om det med hänsyn till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att göra resan med flyg. Vid bedömningen av om kostnaden för resa med flyg är skälig, ska det beaktas om resmålet hade kunnat nås genom en billigare flygresa samma dag.
 2. Kostnaden för resa med egen bil ersätts om det med hänsyn till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att göra resan med bil. Ersättning lämnas dock med högst 2 kronor och 50 öre per kilometer.
 3. I andra fall än som avses i 1 och 2 ersätts resekostnaden med kostnaden för något annat lämpligt färdmedel. Förordning (2022:1846).

8 §  För en försäkrad som avses i 6 § och som genomgår rehabilitering under högst 30 dagar lämnas ersättning för styrkta logikostnader om kostnaderna är godtagbara med hänsyn till prisläget på orten. Förordning (1993:981).

9 §  För en försäkrad som tillfälligt genomgår rehabilitering på en annan ort än den ordinarie rehabiliteringsorten lämnas ersättning för styrkta logikostnader, om kostnaderna är godtagbara med hänsyn till prisläget på orten.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller under de första 30 dagarna av rehabiliteringstiden för den som

 1. genomgår rehabilitering på en ort som ligger på ett avstånd som överstiger rimligt pendlingsavstånd från såväl den ordinarie bostaden som den ordinarie rehabiliteringsorten, eller
 2. i annat fall har särskilda skäl att bo på den ort där den tillfälliga rehabiliteringen genomförs.

[S3]Om ett uppehåll görs i rehabilitering enligt första stycket och uppehållet överstiger tio dagar i följd, anses ny tillfällig rehabilitering föreligga.

10 §  Om det är nödvändigt att en handikappad försäkrad som genomgår rehabilitering åtföljs av en ledsagare i samband med rehabiliteringen, får i de fall som avses i 6 §1 och 2 ersättning lämnas för resa, uppehälle och förlorad arbetsförtjänst för ledsagaren. Sådan ersättning får även lämnas under högst tio dagar, om det är önskvärt att en ledsagare deltar i träning av den handikappade.

11 §  Kostnaderna för resa och uppehälle för en ledsagare som avses i 10 § ersätts enligt följande:

 1. Resekostnader ersätts enligt de grunder som anges i 7 §.
 2. Traktamente för en hel dag får lämnas med högst 100 kronor. Vid flerdagsförrättningar får traktamentet dock uppgå till högst 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för styrkt logikostnad, om kostnaden är godtagbar med hänsyn till prisläget på orten.
 3. Förlorad arbetsförtjänst ersätts med den faktiska förlusten. Förordning (2022:1846).

12 §  Särskilt bidrag betalas ut i efterskott. Bidrag får dock betalas ut i förskott, om det finns särskilda skäl.

[S2]Avbryts utbildningen skall förskottet återbetalas, om det inte finns särskilda skäl emot det.

Bemyndiganden

13 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om rehabiliteringsersättning vid sådan ledighet som avses i 31 kap. 5 § 2 socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1677).

14 §  Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:896).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Om en utbildning har beviljats med stöd av 2 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och sjukpenning har utgetts under utbildningen enligt 3 kap. 8 § samma lag, allt i paragrafernas lydelse före den 1 januari 1992, skall rehabiliteringsersättning lämnas för den del av den beslutade utbildningen som avser tid efter ikraftträdandet.
  3. Om en försäkrad under arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har uppburit sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med stöd av 6 kap. 5 § samma lag skall rehabiliteringsersättning lämnas för den del av den beslutade rehabiliteringen som avser tid efter den 30 juni 1993. Förordning (1993:736).
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:933) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 1992. De nya bestämmelserna i 6 § skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1992. I fråga om ersättning som avser tid före den 1 juli 1992 gäller 6 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-08-18

Förordning (1993:736) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:981) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993. I fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Särskilt bidrag enligt de nya bestämmelserna i 4 § första stycket 1 lämnas även för ordinarie kursavgifter vid studieförbund om rehabiliteringen har beviljats senast den 30 juni 1993.
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (2001:266) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:550) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2004:896) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1485) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1677) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Omfattning
ändr. 1, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1525) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2022:1846) om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 11 §§
Ikraftträder
2023-01-01