Upphävd författning

Förordning (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet JÄM
Utfärdad
1991-11-14
Ändring införd
SFS 1991:1437 i lydelse enligt SFS 2007:501
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1980:416) med instruktion för jämställdhetsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Av 32 § jämställdhetslagen (1991:433) framgår att jämställdhetsnämnden har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt 35 § och överklaganden enligt 42 § samma lag.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av nio personer. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

3 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S3]27-29 §§ om myndighetens föreskrifter, och

[S4]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:617).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar och uppgifter samt revisionsberättelse. Förordning (1996:617).

Ärendenas handläggning

Beslutförhet

6 §  Nämnden är beslutför när ordförande och minst fem andra ledamöter är närvarande, bland dem lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Närmare bestämmelser om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens sammansättning skall framgå av arbetsordningen.

[S2]I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföranden.

Omröstning och avvikande mening

8 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först.

[S2]Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att muntlig förhandling skall hållas, gäller dock den meningen som nämndens beslut.

9 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

Delegering

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Förberedande åtgärder

11 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Kallelser

12 §  I kallelser till muntliga förhandlingar skall arbetsgivaren erinras om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir.

Fortsatt förhandling

13 §  Om nämnden uppskjuter en påbörjad förhandling, skall förhandlingen återupptas så snart som möjligt. En ny förhandling behöver inte hållas på grund av ett sådant uppskov.

Föredragning

14 §  Ärenden som inte avgörs efter muntlig förhandling skall avgöras efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Protokoll

15 §  Vid sammanträden med nämnden skall det föras protokoll som justeras av ordföranden.

Beslut

16 §  Ett beslut om vitesföreläggande enligt 35 § jämställdhetslagen (1991:433) skall sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden. Detsamma gäller nämndens avgörande av ett överklagningsärende enligt 42 § samma lag.

Delgivning

17 §  Förelägganden enligt 36 § jämställdhetslagen (1991:433) samt kallelser till muntliga förhandlingar skall delges. Detsamma gäller andra handlingar som arbetsgivaren eller någon annan skall få del av.

18 §  Ett beslut som innebär att vite föreläggs får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

19 §  En kopia av ett sådant beslut som avses i 16 § skall sändas till jämställdhetsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet meddelas.

Ersättning av allmänna medel

20 §  Nämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden.

[S2]Sådan ersättning får dock inte beviljas arbetsgivaren eller jämställdhetsombudsmannen.

21 §  Nämnden får bevilja en arbetsgivare som har inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör lämnas.

22 §  I fråga om ersättning enligt 20 och 21 §§ tillämpas förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m. m.

Dagbok

23 §  Hos nämnden skall dagbok föras över ärendena och de handlingar som kommer in i dessa enligt de närmare föreskrifter som nämnden meddelar i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Förordnanden

24 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]De får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

25 §  Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Detsamma gäller deras ersättare.

[S2]Ordföranden och ersättaren för ordföranden skall vara jurister och bör ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

26 §  Av de övriga sex ledamöterna utses

 • en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
 • en efter förslag av Arbetsgivarverket,
 • en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
 • en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
 • en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation och
 • en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen.

[S2]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna. Förordning (2007:501).

27 §  Nämnden utser sekreterare och andra föredragande.

Överklagande

28 §  Nämndens beslut får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1996:617) om ändring i förordningen (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 26 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2003:516) om ändring i förordningen (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2007:501) om ändring i förordningen (1991:1437)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1033

Omfattning
upph.