Upphävd författning

Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-11-14
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2002:45
Upphäver
Förordning (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2002:45 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i jämställdhetslagen (1991:433) och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

[S2]I uppgifterna ingår

 1. att i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med enskilda parter och organisationer eller genom andra lämpliga åtgärder verka för att lagarnas föreskrifter frivilligt följs,
 2. att efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om underlåtenhet av en arbetsgivare, ett universitet eller en högskola att följa lagarnas föreskrifter om aktiva åtgärder och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare, göra framställning om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden enligt 35 § jämställdhetslagen,
 3. att i tvister om överträdelse av förbudet mot könsdiskriminering eller av förbudet mot trakasserier enligt jämställdhetslagen på begäran hjälpa de arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan vid Arbetsdomstolen, när ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl för det,
 4. att i tvister om överträdelse av förbudet mot diskriminering på grund av könstillhörighet eller förbudet mot repressalier enligt lagen om likabehandling av studenter i högskolan på begäran hjälpa studenter och sökande med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag, och
 5. att informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet.

[S3]Jämställdhetsombudsmannen skall också genom rådgivning och information verka för jämställdhet inom skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsformer. Förordning (2002:45).

[S4]Organisation

[S5]2 § har upphävts genom förordning (1996:618)

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jämställdhetsombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]3 § om myndighetens ledning,

[S4]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S5]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S6]23-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S7]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S8]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S9]30 § om ärendeförteckning,

[S10]31 § om myndighetens beslut, och

[S11]32 § om anställningar. Förordning (1996:618).

4 §  Jämställdhetsombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar och uppgifter samt revisionsberättelse. Förordning (1996:618).

Ärendenas handläggning

5 §  Ärendena avgörs av jämställdhetsombudsmannen.

[S2]Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av jämställdhetsombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

6 §  Vitesföreläggande enligt 34 § jämställdhetslagen (1991:433) skall delges arbetsgivaren.

[S2]Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

7 §  Jämställdhetsombudsmannen får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

[S2]Tjänstetillsättning

8 § har upphävts genom förordning (1996:618).

Överklagande

9 §  Jämställdhetsombudsmannens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

10 §  Jämställdhetsombudsmannens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:1063) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:618) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

  Omfattning
  upph. 2, 8 §§; ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2002:45) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdshetsombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2005:484) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

Omfattning
upph. rubr. närmast 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:140) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:154) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 3, 10 §§; ny 2 §
Ikraftträder
2007-05-15

Ändring, SFS 2007:1035

Omfattning
upph.