Inaktuell version

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2007:201
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Försäkringskassan handhar frågor om familjebidrag och dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret. Lag (2004:823).

2 § Har upphävts genom lag (2004:823).

3 §  Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning. Lag (1995:309).

4 §  I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas 20 kap.10-13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om allmän försäkring:

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  Bestämmelserna i denna lag om handhavande av familjebidrag skall inte tillämpas i den utsträckning regeringen föreskriver
  att familjebidragslagen (1978:520) i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall upphöra att gälla vid en senare tidpunkt än den 1 januari 1992 eller
  att försvarets civilförvaltning skall handha familjebidrag efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:22
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1995:309) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1997:282) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:97) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:818) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:823) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:201) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:1251) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:94) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-07-01