Upphävd författning

Familjebidragsförordning (1991:1492)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1492 i lydelse enligt SFS 1994:1934
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Familjebidragsförordning (1978:567)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS1991:1492 har iakttagits.

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om familjebidrag. Sådana bidrag lämnas i form av familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag.

Rätt till familjebidrag

2 §  Rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag har

 1. värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga i samband med grundutbildning och repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen,
 2. kvinnor under militär grundutbildning,
 3. yrkes- och reservofficersaspiranter för tiden innan de anställs, eller
 4. den som tjänstgör vid hemvärnet eller frivilligt tjänstgör inom totalförsvaret, om tjänstgöringen skall pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till sådan dagpenning som en värnpliktig får under repetitionsutbildning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal.

3 §  Rätt till näringsbidrag har även

 1. värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga vid annan tjänstgöring än som sägs i 2 § 1,
 2. den som tjänstgör enligt civilförsvarslagen (1960:74) eller lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret,
 3. den som tjänstgör enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m., eller
 4. den som tjänstgör vid hemvärnet eller frivilligt tjänstgör inom totalförsvaret vid annan tjänstgöring än som sägs i 2 § 4.

4 §  Den som enligt 2 eller 3 § har rätt till familjebidrag kallas i denna förordning tjänstepliktig.

5 §  Familjebidrag lämnas för den tid under vilken den tjänstepliktige fullgör utbildning eller tjänstgör (tjänstgöringstid) samt under in- och utryckningsdagar. Bidrag kan lämnas även efter utryckningsdagen enligt bestämmelserna i 17 och 22 §§.

Vissa förklaringar

6 §  Bestämmelserna om maka i denna förordning gäller också för make och för sambo av samma eller motsatt kön. Förordning (1992:528).

7 §  Frågor om barns ålder bedöms efter förhållandena den 1 januari det år då den tjänstepliktige påbörjar tjänstgöringen.

Familjepenning och bostadsbidrag

Förutsättningar för familjepenning

8 §  Familjepenning lämnas för

 1. en tjänstepliktigs barn som är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige,
 2. en tjänstepliktigs barn som är under 18 år och som inte varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige, men för vilket denne enligt dom eller avtal är skyldig att betala underhållsbidrag,
 3. ett annat barn än den tjänstepliktiges, om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige och hans maka,
 4. en tjänstepliktigs maka, om hon vårdar barn som avses i 1 eller 3,
 5. en tjänstepliktigs maka i annat fall än som avses i 4, om det finns synnerliga skäl för det,
 6. en tjänstepliktigs frånskilda maka, om den tjänstepliktige enligt dom eller avtal är skyldig att betala underhållsbidrag till henne, eller
 7. den som utan att vara maka till den tjänstepliktige vårdar hans barn, om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige.

Förutsättningar för bostadsbidrag

9 §  Bostadsbidrag lämnas för kostnaden för den bostad där den tjänstepliktige bor

 1. tillsammans med maka eller med sådant barn som avses i 8 §,
 2. tillsammans med föräldrar, om han fram till tjänstgöringens början haft ekonomisk förmåga att betala och regelbundet betalat för sitt boende samt det med hänsyn till familjens ekonomiska förhållanden finns behov av bidraget,
 3. ensam eller tillsammans med en annan person än maka, barn som avses i 8 § eller föräldrar, om han vid tjänstgöringens början bott på ett sådant sätt i minst tre månader eller om det finns särskilda skäl för det.

[S2]Om den tjänstepliktige bor tillsammans med enbart en förälder och inte haft förmåga att betala för sitt boende skall bidrag ändå lämnas enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl. Förordning (1994:655).

10 §  Bostadsbidrag får inte lämnas för mer än en bostad och får, endast om det finns särskilda skäl, lämnas för en annan bostad än den där den tjänstepliktige är folkbokförd.

[S2]Om en tjänstepliktig flyttar under tjänstgöringstiden lämnas bostadsbidrag för högre bostadskostnad än kostnaden för den tidigare bostaden endast om det finns särskilda skäl för det.

Beräkning av familjepenning

11 §  Familjepenning beräknas för månad till högst 2 000 kronor för barn och till högst 4 000 kronor för en annan person. Familjepenning för den som tar emot ersättning av den tjänstepliktige för vård av barn som avses i 8 § 7, eller för den som har rätt till underhållsbidrag, får dock inte överstiga ersättningens eller bidragets belopp för månad. Förordning (1994:655).

Beräkning av bostadsbidrag

12 §  Bostadsbidrag får inte överstiga vad som är en skälig bostadskostnad eller, i de fall som avses i 9 §2 och 3, den tjänstepliktiges andel i sådan bostadskostnad.

Avräkningsregler

13 §  Vid bestämmande av familjepenning enligt 8 §1 och 3--5 samt bostadsbidrag enligt 9 § 1 skall från summan för månad av högsta belopp för familjepenning enligt 11 § och bostadsbidrag enligt 12 § avräknas beräknad inkomst före skatt för månad som belöper på tjänstgöringstiden på följande sätt.

 1. Makas inkomst av arbete samt sociala förmåner skall, med beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa, avräknas med hälften av den del som överstiger 1 000 kronor eller, om inkomsten är högre än 4 000 kronor, med tre åttondelar av inkomsten. Om makan har någon annan inkomst, avräknas den del av denna inkomst som överstiger 500 kronor.
 2. Barns inkomst i form av underhållsbidrag samt sociala förmåner skall, med beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa, avräknas i sin helhet. Om barnet har någon annan inkomst, avräknas den del av denna inkomst som överstiger 500 kronor. Barnets inkomst avräknas dock med högst ett belopp som motsvarar familjepenningen för barnet.
 3. Den tjänstepliktiges inkomst av arbete som han utför under fritid eller övningsuppehåll samt sjukpenning som träder i stället för sådan inkomst avräknas med hälften av den del som överstiger 2 000 kronor eller, om inkomsten är högre än 8 000 kronor, med tre åttondelar av inkomsten. Om den tjänstepliktige har någon annan inkomst avräknas den del av denna inkomst som överstiger 500 kronor.

[S2]Avräkning enligt 1 och 2 får inte göras med större belopp än att återstoden uppgår till minst hälften av bostadskostnaden enligt 12 §. Om den tjänstepliktige har rätt till såväl familjepenning som bostadsbidrag, skall vid bestämmande av bidragets storlek efter inkomstavräkning först familjepenningen och därefter bostadsbidraget minskas. Förordning (1994:1934).

14 §  Vid bestämmande av familjepenning enligt 8 § 2, 6 och 7 samt bostadsbidrag enligt 9 §2 och 3 skall man räkna av den tjänstepliktiges inkomster på det sätt som anges i 13 § första stycket 3 från summan av högsta beloppen för familjepenning enligt 11 § och bostadsbidrag enligt 12 §.

[S2]Om den tjänstepliktige har rätt till såväl familjepenning som bostadsbidrag lämnas varje bidrag med ett belopp som motsvarar bidragets andel av summan av familjepenning och bostadsbidrag före avräkning av den tjänstepliktiges inkomst.

15 §  Om förhållandena är sådana att avräkning skall göras enligt såväl 13 som 14 §§, avräknas från summan av familjepenning enligt 8 §1 och 3--5 och bostadsbidrag enligt 9 § 1 först makas och barns inkomst på det sätt som anges i 13 § första stycket 1 och 2.

[S2]Från summan av detta familjebidrag efter avräkningen enligt första stycket och familjebidraget enligt 14 § avräknas därefter den tjänstepliktiges inkomst på det sätt som anges i 13 § första stycket 3.

[S3]Varje bidrag lämnas med ett belopp som sägs i 14 § andra stycket.

16 §  Inkomst som skall avräknas från familjepenning och bostadsbidrag avrundas nedåt till helt krontal.

Familjepenning och bostadsbidrag efter utryckningsdagen

17 §  Om familjepenning eller bostadsbidrag lämnas och tjänstgöringstiden har pågått minst 180 dagar, skall bidragen lämnas för ytterligare 30 dagar efter utryckningsdagen. Om det finns särskilda skäl för det, får bidragen lämnas för högst 30 dagar efter utryckningsdagen även om tjänstgöringen har pågått kortare tid än 180 dagar. Förordning (1992:528).

Tillägg till bostadsbidrag

18 §  Under den tid som den tjänstepliktige får bostadsbidrag, lämnas ett tillägg med 250 kronor per månad. Tillägget lämnas dock inte till en tjänstepliktig som bor hos föräldrar. Om den tjänstepliktige bor tillsammans med en annan person än maka, barn eller föräldrar, lämnas ett halvt tillägg.

Näringsbidrag

19 §  Om en tjänstepliktig helt eller delvis har sin försörjning från en näring som drivs av honom eller hans maka, och särskilt avlönad arbetskraft anlitas för att ersätta den tjänstepliktige under hans tjänstgöring, lämnas näringsbidrag för lönekostnaden. Ett villkor är att kostnaden är skälig och överstiger det genomsnittliga normala driftsöverskott som näringen kan beräknas lämna under den tjänstepliktiges tjänstgöring. Näringsbidrag lämnas dock endast om det kan antas att förutsättningar finns för fortsatt drift av näringen.

[S2]Första stycket gäller också om näringen drivs av en juridisk person, i vilken den tjänstepliktige eller hans maka äger aktier eller andelar och över vilken någon av dem eller båda tillsammans huvudsakligen på grund av ägarintresset har ett väsentligt inflytande.

[S3]För lönekostnader som avser en tjänstepliktigs eller hans makas barn under 16 år, lämnas inte näringsbidrag. Om lönekostnaderna avser den tjänstepliktiges maka, den tjänstepliktiges eller hans makas barn som fyllt 16 år eller den tjänstepliktiges eller hans makas föräldrar eller syskon, lämnas näringsbidrag endast om det finns särskilda skäl för det.

20 §  Om en näring som avses i 19 § inte kan drivas under den tjänstepliktiges tjänstgöring men det finns förutsättningar för att fortsätta verksamheten efter tjänstgöringen, lämnas näringsbidrag för sådana kostnader under tjänstgöringstiden som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna återupptas.

21 §  Näringsbidrag lämnas med högst 45 000 kronor för månad.

22 §  Om det finns särskilda skäl för det, får näringsbidrag beviljas även för tid efter utryckningsdagen, dock för högst 30 dagar.

Begravningsbidrag

23 §  Om familjepenning har beviljats för maka eller barn med anledning av en tjänstepliktigs tjänstgöring och makan eller barnet avlider under den tid som sägs i 5 §, lämnas begravningsbidrag. Även om familjepenning inte har beviljats, får begravningsbidraget lämnas, om det behövs. Begravningsbidrag lämnas med 8 000 kronor för en tjänstepliktigs maka och med 4 000 kronor för barn.

Förfarandet

24 §  Enligt lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret handhar riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna frågor om familjebidrag.

25 §  Ansökan om familjebidrag görs av den tjänstepliktige.

[S2]En ansökan om familjebidrag skall innehålla de upplysningar som är nödvändiga för att bedöma rätten till familjebidrag. Ansökan skall undertecknas av den tjänstepliktige och innehålla en försäkran på heder och samvete att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

26 §  Familjebidrag får endast om det finns särskilda skäl lämnas för den tid som ligger längre tillbaka än 30 dagar före den dag då ansökan kom in till den allmänna försäkringskassan.

27 §  En tjänstepliktig som tar emot familjebidrag skall omedelbart lämna den allmänna försäkringskassan upplysningar om nya omständigheter av betydelse för rätten till bidrag.

28 §  Skattemyndigheten, värnpliktsverket och de myndigheter som svarar för en tjänstepliktigs utbildning eller tjänstgöring skall snarast meddela riksförsäkringsverket och den försäkringskassa som avses i 2 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret de uppgifter som behövs för bedömning av rätten till familjebidrag.

Utbetalning

29 §  Familjebidrag betalas ut genom riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

[S2]Bidrag avrundas uppåt till helt krontal.

[S3]Bidrag som understiger 100 kronor i månaden betalas inte ut.

30 §  Familjebidrag som skall lämnas för del av månad betalas ut med ett belopp som för dag motsvarar en trettiondel av månadsbeloppet.

31 §  Familjebidrag betalas ut månadsvis till den tjänstepliktige. Om bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott lämnas för barn för vilket familjepenning har beviljats, skall denna familjepenning betalas för den tjänstepliktiges räkning till den allmänna försäkringskassa som anges i 2 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret.

Verkställighetsföreskrifter

32 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av riksförsäkringsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Familjebidragsförordning (1991:1492)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992, då familjebidragsförordningen (1978:567) skall upphöra att gälla.
  2. För tjänstepliktiga som har påbörjat tjänstgöringen före förordningens ikraftträdande gäller bestämmelserna i dels familjebidragslagen (1978:520), utom bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningarna om familjebidrag och att utge sådana bidrag, dels familjebidragsförordningen (1978:567) såvitt avser den tjänstgöringsperioden.
  3. Bestämmelserna i familjebidragslagen (1978:520) om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall i fråga om tjänstepliktiga som har påbörjat tjänstgöringen före förordningens ikraftträdande upphöra att gälla vid utgången av juni 1992.
  4. Försvarets civilförvaltning skall från och med den 1 juli 1992 pröva ansökningar om familjebidrag och utge sådana bidrag i fråga om tjänstepliktiga som har påbörjat sin tjänstgöring före förordningens ikraftträdande.
  5. Beslut som försvarets civilförvaltning har meddelat enligt punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser får överklagas hos kammarrätten.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:528) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:102
  Omfattning
  ändr. 6, 11, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:564) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:655) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:295, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:FöU9
  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1934) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om familjepenning och bostadsbidrag som avser tid före den 1 januari 1995 gäller 13 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1995:239