Upphävd författning

Förordning (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1991-03-26
Ändring införd
SFS 1991:150
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt investeringsbidrag för sådana mervärdeskattepliktiga byggnadsprojekt som uppfyller kraven i förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder beräknas med iakttagande av bestämmelserna i denna förordning.

Bidragets storlek m. m.

2 §  Bidrag lämnas med 9,7 procent av ett bidragsunderlag.

[S2]Vid nybyggnad skall bidragsunderlaget motsvara summan av de belopp för exploaterings-, va- och byggnadskostnader som kan beräknas enligt 2--8 och 11 §§ förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder. Vid ombyggnad skall bidragsunderlaget beräknas enligt 12 och 13 §§ samma förordning.

[S3]Avser ny- eller ombyggnaden särskilda boendeformer för äldre och handikappade eller gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, får i bidragsunderlaget även ingå kostnader för att anordna eller bygga om personalutrymmen i samband med ny- eller ombyggnad av bostäderna.

[S4]I fråga om småhus får bidragsunderlaget inte överstiga det underlag som enligt förordningen om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder m. m. kan beräknas för nybyggnad av ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter och ett enkelgarage. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre bidragsunderlag får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av bidragsunderlagets storlek vid olika utföranden på huset.

3 §  Bidrag lämnas inte till den del ägaren av huset eller anläggningen gör avdrag för ingående mervärdeskatt på varor och tjänster som omsätts i projektet.

4 §  Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall bidraget före utbetalningen räknas om med hänsyn till allmänna kostnadsändringar under tiden från bidragsbeslutet fram till färdigställandet. Därvid skall tidskoefficienten enligt 6 § förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder tillämpas. Bidrag skall även räknas om till följd av kostnadsändring på grund av myndighets beslut.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter dels om vad som skall anses vara större ny- och ombyggnadsprojekt, dels för omräkning och utbetalning av bidrag.

5 §  Utöver omräkning enligt 4 § får ett beviljat bidrag endast höjas, om det sedan ett bidragsbeslut meddelats till följd av projektändringar eller myndighets beslut har vidtagits åtgärder som skulle ha påverkat bidragsunderlaget om de varit kända vid tiden för beslutet.

[S2]Begäran om bidragshöjning enligt första stycket skall framställas senast i samband med begäran om utbetalning av bidrag.

[S3]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

Övriga bestämmelser

6 §  Bidrag betalas ut till ägaren av huset eller anläggningen.

[S2]Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av tio år, räknad från den dag då bidraget betalas ut, inte använda de utrymmen som bidraget avser för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades och inte heller under denna tid överlåta det hus eller den anläggning som innehåller dessa utrymmen till någon som avser att använda utrymmena för annat ändamål.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992, då förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder skall upphöra att gälla.
  2. Den nya förordningen tillämpas även i fråga om ansökningar om bidrag som kommit in till kommunen före den 1 januari 1992 men inte blivit prövade av länsbostadsnämnden före denna tidpunkt.
  3. I fråga om bidrag som har beviljats enligt den upphävda förordningen gäller fortfarande äldre bestämmelser. För utbetalning av bidrag krävs dock inte att bostadslånet har betalats ut. I dessa fall är det tillräckligt om projektet uppfyller förutsättningarna för utbetalning av bostadslån.
Ikraftträder
1992-01-01