Upphävd författning

/r1/ Förordning (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1991-03-26
Ändring införd
SFS 1991:149
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder i form av investeringsbidrag, räntebidrag och kreditgarantier.

[S2]I förordningen finns också bestämmelser om förfarandet i ärenden om investerings- och räntebidrag.

[S3]Ytterligare bestämmelser om investerings- och räntebidrag samt kreditgarantier finns i

 1. förordningen (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder,
 2. förordningen (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder och
 3. förordningen (1991:1271) om statlig kreditgaranti för bostäder. Förordning (1991:1286).

2 §  I fråga om sådant stöd som avses i 1 § används följande ord och uttryck i angiven betydelse.

SmåhusEn- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus.
FlerbostadshusAndra byggnader än småhus, om byggnaderna innehåller bostadsutrymmen eller lokaler för boendeservice.
EgnahemSmåhus som ägs av fysisk person.
Säljarbyggt egnahemEgnahem som uppförts för försäljning.
Låntagarbyggt egnahemEgnahem som ägaren för egen räkning har uppfört eller låtit uppföra.
Hyres- och bostadsrättshus Flerbostadshus och andra småhus änegnahem.
BostäderBostadslägenheter och följande utrymmen som hör till lägenheterna, nämligen trapphus och andra kommunikationsutrymmen, utrymmen med anordningar för värme, varmvatten och tvätt, förråd samt utrymmen för sophantering. Till bostäder hänförs också dels parkeringsutrymmen och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och lek, om de årliga kostnaderna för utrymmena betalas av de boende, dels sådana anordningar utomhus som är gemensamma för de boende.
NybyggnadUppförande av hus och tillbyggnad av flerbostadshus, om tillbyggnaden medför en väsentlig ökning av bruksarean.
OmbyggnadAlla åtgärder i eller i anslutning till hus som utan att vara nybyggnad utgör nyinvesteringar samt sådant underhåll av hus och tomt som kan beräknas ha en varaktighet av minst 30 år och inte utgör förtida underhåll.
/r3/ Allmänna förutsättningar för stöd

[S2]/r4/ Bostäder för permanent bruk m. m.

3 §  Bostäderna i byggnadsprojektet skall vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende. I fråga om bostäder som skall upplåtas med hyresrätt skall det självständiga boendet garanteras genom hyresavtal av normalt slag. Mindre avsteg från kraven får göras i fråga om bostäder som är avsedda för speciella ändamål eller om det annars finns särskilda skäl.

[S2]Lägenheterna skall uppfylla de grundläggande krav på utrymmes- och utrustningsstandard som följer av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10). Kraven skall anses vara uppfyllda om bygglov har lämnats för projektet.

[S3]I fråga om särskilda boendeformer för äldre får en lägenhet bestå av ett rum och kokskåp, utrymme med toalett och dusch samt entréutrymme under förutsättning att

 1. lägenheten har en sådan storlek och utformning att den kan användas av en rullstolsbunden person och
 2. den lägre standarden i lägenheten kompenseras av gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro och av den utrustning som finns där.

[S4]Kravet på köksutrustning i bostadslägenheterna enligt tredje stycket behöver inte vara uppfyllt i fråga om gruppbostäder för åldersdementa.

[S5]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna paragraf. Förordning (1991:1286).

[S6]/r4/ Bygglov

4 §  För byggnadsprojekt som innefattar bygglovspliktiga åtgärder skall bygglov finnas.

[S2]/r4/ Fastighetsinnehav

5 §  Den fastighet där byggnadsprojektet skall utföras skall innehas med äganderätt eller tomträtt av sökanden. Undantag från detta krav får göras om fastigheten ägs av staten eller kyrkan eller om det annars finns särskilda skäl.

[S2]/r4/ Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats från kommunen

6 §  Om den fastighet där byggnadsprojektet skall utföras inte har förvärvats från kommunen för genomförande av projektet, krävs att kommunen medger att stöd lämnas. Som villkor för ett sådant medgivande får kommunen ställa de krav på projektet som behövs för att främja kommunens mål för bostadsförsörjningen.

[S2]Kommunens medgivande krävs inte i fråga om sådana byggnadsprojekt som skall utföras på en fastighet som

 1. tilldelats sökanden vid exploateringssamverkan eller
 2. överlåtits till en bostadsrättsförening från den riksorganisation föreningen tillhör eller från en annan förening inom organisationen, om överlåtaren av fastigheten förvärvat den från kommunen för att genomföra byggnadsprojektet.

[S3]I fråga om låntagarbyggda egnahem krävs kommunens medgivande endast om sökandens köp av fastigheten är förenat med villkor som binder denne till viss byggintressent vid upphandling av material eller byggnadsarbeten.

[S4]Om en fastighet har förvärvats från kommunen för genomförande av byggnadsprojektet och om den efter det förvärvet övergår till en ny ägare, krävs inte något nytt medgivande av kommunen, om den nye ägaren avser att genomföra projektet och han har förvärvat fastigheten

 1. på exekutiv auktion,
 2. genom arv, gåva, testamente eller bodelning eller
 3. genom fusion eller genom förvärv som med hänsyn till parternas inbördes förhållande bör jämställas med fusion.

7 §  Vid tillämpning av 6 § skall med förvärv från kommunen jämställas förvärv från

 1. landstingskommunen eller
 2. ett aktiebolag som helt ägs av kommunen eller landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark.

[S2]Med förvärv av fastighet enligt 6 § jämställs förvärv eller upplåtelse av tomträtt.

[S3]/r4/ Kommunal bostadsanvisningsrätt

8 §  Om byggnadsprojektet avser ett flerbostadshus med minst fyra bostadslägenheter eller ett enbostadshus som är avsett att upplåtas varaktigt med hyres- eller bostadsrätt, skall sökanden, om kommunen begär det, lämna en sådan utfästelse om anvisningsrätt som avses i 2§ lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt.

[S2]Avser byggnadsprojektet ett egnahem, skall sökanden medverka till att kommunen får rätt att förmedla den bostad som sökanden och dennes familj lämnar i samband med inflyttningen i huset, om

 1. bostaden upplåts med hyres- eller bostadsrätt och
 2. kommunen begär det.

[S3]Undantag från första eller andra stycket får göras, om kommunens begäran med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet är oskälig mot sökanden eller det annars finns särskilda skäl för att inte godta kommunens begäran.

[S4]/r4/ Upphandling av byggnadsarbeten vid nybyggnad

9 §  I fråga om byggnadsprojekt som avser nybyggnad av hyres- eller bostadsrättshus eller nybyggnad av säljarbyggda egnahem krävs, om inte annat följer av 10 §, att byggnadsarbetena upphandlas genom att anbud infordras samt prövas och antas utan föregående förhandling med anbudsgivare. För projektet får inte antas anbud som är påtagligt sämre än annat anbud, om det innebär att den vars anbud antagits otillbörligt gynnas framför andra anbudsgivare.

[S2]Om kommunen har tillstyrkt att stöd lämnas för projektet, skall länsbostadsnämnden pröva om hinder för stöd föreligger på grund av att ett otillbörligt gynnande skett, om sådan prövning begärts av anbudsgivare vars anbud inte antagits eller om det annars finns anledning till det. Har kommunen avstyrkt stöd på grund av otillbörligt gynnande, får kommunens bedömning frångås endast om det finns särskilda skäl.

10 §  Även byggnadsprojekt för vilka byggnadsarbetena har upphandlats på annat sätt än som anges i 9 § eller där sådana arbeten utförs av sökanden eller sökandens anställda (egenregibygge) får godtas, om

 1. upphandlingen kan antas vara minst lika fördelaktig som en upphandling enligt 9 § eller, i fråga om egenregibygge, om kostnaderna för projektet bedöms inte överstiga kostnadsnivån vid en upphandling enligt 9 §, och
 2. upphandlingen även i övrigt är lämplig eller, i fråga om egenregibygge, om ett sådant bygge med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet kan anses vara en lämplig produktionsform.

[S2]Kommunens bedömning av lämplighetsfrågorna i första stycket 2 får inte frångås.

[S3]/r4/ Hyresgästinflytande vid ombyggnad

11 §  I fråga om projekt som avser ombyggnad av hyreshus krävs att en organisation av hyresgäster har getts tillfälle att yttra sig över ombyggnadens art och omfattning.

[S2]Har organisationen framfört invändningar mot ombyggnadsåtgärder och därvid gjort gällande att husets kvaliteter inte tas till vara i skälig omfattning får stöd för dessa åtgärder lämnas endast om

 1. organisationens invändningar har prövats i ärende enligt 2 a § bostadssaneringslagen (1973:531), eller
 2. det annars finns särskilda skäl.

[S3]Med organisation av hyresgäster avses en organisation som är part enligt gällande förhandlingsordning för huset eller, om förhandlingsordning inte gäller, en riksorganisation eller en förening som är ansluten till en sådan riksorganisation och inom vars verksamhetsområde huset är beläget.

[S4]/r4/ Areagräns för småhus

12 §  Om projektet avser nybyggnad av småhus eller sådan ombyggnad av småhus som medför att husets area ökar, krävs att bruksarean i huset i färdigt skick inte överstiger 180 kvadratmeter för ett enbostadshus eller för någon av lägenheterna i ett tvåbostadshus. För utrymmen i källare skall endast hälften av arean räknas.

[S2]Större area än som anges i första stycket får godtas, om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl.

[S3]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av arean vid olika utföranden på huset.

[S4]/r4/ Konsumentskydd vid nybyggnad av vissa småhus

13 §  I fråga om projekt som avser nybyggnad av egnahem eller nybyggnad av småhus som upplåts med bostadsrätt krävs att det till skydd för husägaren finns

 1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal (produktionsgaranti) och
 2. ett betryggande åtagande att avhjälpa sådana väsentliga skador på huset som består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion, utförande eller material och som upptäcks och anmäls under tiden från utgången av den garantitid som anges i köpe- eller entreprenadavtalet till dess tio år har gått, räknat från dagen för slutbesiktningen.

[S2]För egnahem som uppförs i annan ordning än på total- eller generalentreprenad får garanti och åtagande enligt första stycket begränsas till sådana grundläggningsarbeten, byggnadsdelar och installationer som utförs enligt avtal med husleverantör eller entreprenör.

[S3]För egnahem krävs dessutom att husägaren tillförsäkras ett skydd i avtalsförhållandet med säljaren eller entreprenören som är tillfredsställande med hänsyn till allmänna konsumentintressen.

[S4]/r4/ Produktionskostnaden

14 §  Den beräknade kostnaden för byggnadsprojektet, inklusive kostnaden för mark, får inte överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn till projektets storlek, produktionsförhållandena och projektets allmänna kvalitet. Vid bedömningen skall dock beaktas sådana extra kvaliteter i förhållande till jämförbara projekt som medför bättre bostadsfunktioner eller som minskar de framtida drifts- och underhållskostnaderna. Vidare skall beaktas om det för projektet i annat avseende gäller särskilda förhållanden.

[S2]/r3/ Förfarandet i bidragsärenden

[S3]/r4/ Allmänt

15 §  Ärenden om investerings- och räntebidrag handläggs av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela föreskrifter för verksamheten i de avseenden som anges i denna förordning och de förordningar som anges i 1 §. Verket sköter även utbetalningen av investerings- och räntebidrag.

[S3]Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om bidrag.

[S4]Kommunen förmedlar bidrag, avger yttrande till länsbostadsnämnden och utför besiktning och kontroll för nämndens räkning.

[S5]/r4/ Ansökningsförfarandet

16 §  Ansökan om bidrag lämnas in till kommunen.

[S2]Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av boverket.

[S3]Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan.

17 §  Sökanden skall förbinda sig att på begäran av länsbostadsnämnden lämna nämnden en fullständig redovisning av kostnaderna för byggnadsprojektet. Sökanden skall också förbinda sig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning enligt 25 §.

[S2]Om ansökan avser ett nybyggnadsprojekt med minst tio bostadslägenheter, skall sökanden dessutom förbinda sig att i god tid före färdigställandet lämna den information om bostäderna i projektet (bofakta) som de bostadssökande behöver. Boverket får meddela föreskrifter om hur bofakta skall utformas.

18 §  Kommunen granskar ansökningshandlingarna och skall, om de är ofullständiga, ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna. Kommunen skall därefter sända handlingarna med eget yttrande till länsbostadsnämnden för beslut.

[S2]I de fall som avses i 9 § andra stycket första meningen skall kommunen ge anbudsgivare vars anbud inte antagits tillfälle att begära en sådan prövning som anges där.

[S3]/r4/ Beslut och utbetalning

19 §  Länsbostadsnämnden beslutar i frågor om bidrag.

[S2]Länsbostadsnämnden skall på begäran meddela ett särskilt beslut om huruvida ett projekt uppfyller de allmänna förutsättningarna för statligt stöd enligt 3--14 §§.

20 §  Bidrag betalas ut sedan projektet färdigställts och slutbesiktats. Boverket får meddela närmare föreskrifter om när ett projekt skall anses färdigställt.

[S2]Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av bidrag.

[S3]/r4/ Återkallelse av beslut

21 §  Beslut enligt 19 § skall återkallas helt eller delvis, om

 1. projektet när det färdigställts inte uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet eller
 2. det senare görs sådana ändringar i fråga om fastigheten eller byggnadens användningssätt som innebär att nämnda förutsättningar inte längre uppfylls.

[S2]/r4/ Återkrav av bidrag

22 §  Länsbostadsnämnden skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag, helt eller delvis, om

 1. villkor för bidraget åsidosätts,
 2. bidragsberättigande utrymmen i huset helt eller delvis används för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades,
 3. mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 4. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]I fråga om återkrav av investeringsbidrag får vad som föreskrivs i första stycket 2 tillämpas endast om de utrymmen för vilka bidrag har lämnats används för annat ändamål före utgången av den tid som anges i 6 § förordningen (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Om mottagaren av bidraget har överlåtit det hus eller den anläggning som innehåller dessa utrymmen, får bidraget återkrävas endast om mottagaren insett eller borde ha insett att utrymmena skulle användas för annat ändamål.

[S3]Beslutas om återkrav av räntebidrag, skall boverket besluta att det vid senare utbetalning av räntebidrag till mottagaren av det återkrävda bidraget skall hållas inne skäligt belopp i avräkning på det belopp som återkravet avser. Om återbetalningen inte kan fullgöras på detta sätt, skall nämnden vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

23 §  Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet enligt 22 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna bakom den felaktiga utbetalningen eller till bidragsmottagarens ekonomiska situation.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

[S3]/r4/ Kontrolluppgifter

24 §  Har räntebidrag beviljats för ombyggnad av en fastighet som utgör näringsfastighet enligt 5 § kommunalskattelagen (1928:370) och som ägs av någon som inte är schablonbeskattad för inkomst av sådan fastighet, skall länsbostadsnämnden lämna uppgift om beslutet och om storleken på bidragsunderlaget till länsskattemyndigheten i länet.

[S2]/r4/ Besiktning och kontroll

25 §  När projektet har färdigställts skall huset besiktas genom kommunens försorg. Boverket får meddela närmare föreskrifter om sådan besiktning.

[S2]Under bidragstiden skall kommunen kontrollera husets användning i den omfattning som länsbostadsnämnden bestämmer.

[S3]/r4/ Överklagande

26 §  Länsbostadsnämndens beslut att avslå en bidragsansökan eller att återkalla ett bidragsbeslut får inte överklagas, om avslaget eller återkallelsen grundas på att

 1. kommunen inte lämnat ett sådant medgivande som avses i 6 § första stycket, eller
 2. nämnden inte får frångå kommunens bedömning i en sådan fråga som avses i 10 §.

[S2]Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får överklagas hos boverket.

[S3]Boverkets beslut i fråga om eftergift enligt 23 § får överklagas hos regeringen. Andra beslut av boverket får inte överklagas.

27 §  Har kommunen avgett yttrande i fråga som avses i 8 och 9 §§ eller 10 § första stycket 1, får kommunen överklaga beslut som innebär att dess bedömning frångås.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
 2. Förordningen tillämpas med undantag för bestämmelserna i 16--18 §§ även i frå ga om ett byggnadsprojekt för vilket bostadslån och räntebidrag enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser har sökts eller beviljats före den 1 januari 1992, om bostadslånet inte har betalats ut vid denna tidpunkt.
Förarbeten
Prop. 1990/91:34
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1991:1286) om ändring i förordningen (1991:149) om allmänna förut- sättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnader av bostäder

Ändring, SFS 1991:1933

  Omfattning
  upph.