Upphävd författning

Förordning (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1991-03-26
Ändring införd
SFS 1991:152
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bidragsunderlag för statligt stöd till sådana byggnadsprojekt som uppfyller kraven i förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder skall, i den utsträckning regeringen särskilt föreskriver, beräknas med iakttagande av bestämmelserna i denna förordning.

Bidragsunderlag vid nybyggnad

2 §  I bidragsunderlaget ingår följande markkostnader:

  1. Kostnader för mark, inklusive kostnader för gator och andra allmänna platser som normalt ställs i ordning för att tillgodose ett områdes behov av sådana anläggningar (tomtkostnader), med belopp som länsbostadsnämnden har bestämt för kommunen eller för en del av den. Belopp för tomtkostnader skall bestämmas på ansökan av kommunen och motsvara kostnader i områden utan samlad bebyggelse.
  2. Kostnader för trafik- och elanläggningar på kvartersmark, grundberedning, grovplanering, finplanering och tomtutrustning (exploateringskostnader) med belopp som motsvarar skäliga kostnader för sådana anläggningar och åtgärder.
  3. Kostnader för anläggningar för vattenförsörjning och avlopp på kvartersmark samt för anläggningsavgifter för allmän vatten- och avloppsanläggning (va-kostnader) med belopp som motsvarar skäliga kostnader för sådana anläggningar och avgifter.

[S2]För byggnadsprojekt i områden med samlad bebyggelse skall exploateringskostnader och va-kostnader ingå med belopp som motsvarar sådana kostnader i områden utan samlad bebyggelse.

3 §  Byggnadskostnader ingår i bidragsunderlaget enligt bestämmelserna i 4--8 §§.

4 §  Utgångspunkt för beräkningen är beloppen i en baskalkyl som boverket fastställer. Beloppen skall bestämmas så att summan motsvarar de beräknade kostnaderna för att uppföra hus med en standard som uppfyller de grundläggande kraven i verkets föreskrifter för nybyggnad. I kalkylen får därutöver endast ingå belopp för kostnader som beror på större areor än som följer av de grundläggande kraven och på bättre utförande av yttertak, fasader, grundläggning, fönster eller ytskikt i bad- och duschutrymmen.

5 §  Summan av de belopp som har beräknats enligt 4 § multipliceras med en ortskoefficient enligt särskild förteckning (bilaga).

[S2]För byggnadsprojekt på mindre orter i Värmlands, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får länsbostadsnämnden i fråga om mindre projekt bestämma en högre ortskoefficient än vad som följer av den särskilda förteckningen. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att bestämma en sådan högre koefficient och i vilka kommuner detta får ske.

6 §  Det enligt 5 § erhållna beloppet multipliceras med en tidskoefficient som fastställs för en månad i taget. Tidskoefficienten fastställs av boverket på grundval av statistiska centralbyråns faktorprisindex för gruppbygge av småhus, exklusive löneglidning.

7 §  I bidragsunderlaget får även ingå skäliga kostnader för sådana åtgärder som anges i nedanstående sammanställning till den del kostnaden, exklusive byggherrekostnad, inte överstiger de angivna maximibeloppen.

[S2]________________________________________________________________________ Åtgärder Maximibelopp ________________________________________________________________________

1. Åtgärder som medför lägre energiförbrukning:
a) Hus med en lägenhet och egen uppvärmningsanläggning.30 000 kronor per lägenhet, dock högst det kapitaliserade värdet av besparingen.
b) Övriga hus.20 000 kronor per lägenhet, dock högst det kapitaliserade värdet av besparingen.
2. Andra åtgärder än åtgärder enligt som begränsar kostnader för drift och underhåll.350 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark, dock högst 20 000 kronor per lägenhet.1
3. Andra åtgärder än åtgärder enligt 1 eller 2 som medför en högre standard på bostadslägenheter med tillhörande utrymmen.20 000 kronor per lägenhet.
4. Åtgärder som underlättar framtida ändringar i byggnaden.700 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark, dock högst 40 000 kronor per lägenhet.
  1. Särskilt kostnadskrävande utformning 350 kronor per kvadratmeter av hus eller den yttre miljön. bruksarea ovan mark, dock högst 20 000 kronor per lägenhet.

[S3]Krontalsbeloppen är beräknade exklusive byggherrekostnader och skall multipliceras med ortskoefficienten enligt 5 § och månadsvis för tid efter oktober 1990 anpassas till ändringar i kostnadsutvecklingen. Därvid skall tidskoefficienten enligt 6 § tillämpas. ________________________________________________________________________

8 §  Till summan av de belopp som har beräknats enligt 2--7 §§ får tillägg göras med skäligt belopp som boverket bestämmer för kostnader för projektering, bygglov, byggadministration, pantbrev, mervärdeskatt och låneräntor under byggnadstiden (byggherrekostnader). Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av byggherrekostnaderna.

9 §  I fråga om hyres- och bostadsrättshus får till summan av de belopp som har beräknats enligt 2--8 §§ tillägg göras för skäliga kostnader för konstnärlig utsmyckning och gestaltning, dock högst med 25 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark.

[S2]Om bidrag har lämnats enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, får tillägg enligt första stycket göras endast för resterande kostnad för utsmyckning eller gestaltning.

10 §  I fråga om egnahem eller småhus som skall upplåtas med bostadsrätt får till summan av de belopp som har beräknats enligt 2--9 §§ tillägg göras för skäliga kostnader för

  1. sådan särskild kontroll och besiktning i fråga om byggnadsföretagets utförande som sker på sätt som kommunen godkänner, dock högst med 6 475 kronor,
  2. garanti och försäkring i den omfattning och på de villkor boverket föreskriver, dock högst med 5 000 kronor.

11 §  Det bidragsunderlag som har beräknats enligt 2--10 §§ skall minskas enligt bestämmelserna i andra--fjärde styckena.

[S2]Har huset och marken inte samma ägare, skall bidragsunderlaget minskas med ett belopp som motsvarar det kapitaliserade värdet av avgiften för marken, om inte särskilda skäl talar för annat. Vid beräkningen av det belopp med vilket minskningen skall ske, får hänsyn endast tas till den del av avgiften som belöper på bostäder. Minskningen får inte överstiga summan av de belopp för markkostnader som har beräknats enligt 2 § till den del beloppen avser kostnader som är hänförliga till bostäder och som omfattas av avgiften för marken.

[S3]Om bidragssökanden inte uppfyller sin förbindelse att lämna bofakta enligt 17 § andra stycket förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder, skall bidragsunderlaget minskas med det belopp som boverket föreskriver.

[S4]Bidragsunderlaget skall minskas i den utsträckning bostadsmiljön, lägenheternas utrustning eller husets skick i övrigt väsentligt understiger den standard som baskalkylen enligt 4 § utgår från.

Bidragsunderlag vid ombyggnad

12 §  Bidragsunderlaget vid ombyggnad skall motsvara skäliga faktiska utgifter för åtgärderna (godkänd ombyggnadskostnad). Det får dock inte överstiga vare sig det bidragsunderlag som enligt 3--10 §§ och 11 § fjärde stycket skulle ha beräknats för en motsvarande nybyggnad med tillägg för skäliga kostnader för finplanering och tomtutrustning eller det beräknade värdet av huset i ombyggt skick.

[S2]Om bidragssökanden är en enskild person, får kostnader för arbete som sökanden utför inte ingå i låneunderlaget. Om sökanden är ett aktie-, handels- eller kommanditbolag, gäller samma begränsning beträffande kostnader för arbete som utförs av en delägare som är enskild person.

13 §  Om projektet avser ombyggnad av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en byggnad som är av betydelse för en från kulturhistorisk synpunkt värdefull bebyggelsemiljö, får bidragsunderlaget bestämmas till ett högre belopp än det som enligt 3--10 §§ och 11 § fjärde stycket skulle ha beräknats för en motsvarande nybyggnad. I dessa fall får bidragsunderlaget motsvara godkänd ombyggnadskostnad intill 140 procent av den beräknade kostnaden för en motsvarande nybyggnad och tre fjärdedelar av den del av godkänd ombyggnadskostnad som överstiger 140 men inte 200 procent av nybyggnadskostnaden.

Övriga bestämmelser

14 §  Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Förteckning över ortskoefficienter för beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder ____________________________________________________________________ Arbetsmarknadsregion (A-region) Ortskoef- enligt statistiska centralbyråns regionala indelningar ficient ____________________________________________________________________
1. Stockholm/Södertälje 2. Norrtälje, Enköping, Uppsala, Göteborg1,09 samt Tierps och Älvkarleby kommuner i regionen Gävle/Sandviken1,06
3. Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Visby,Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg, Borås, Västerås, Fagersta, Sala, Borlänge, Falun, Avesta/Hedemora, Ludvika, Mora, Gävle/Sandviken -- utom Tierps och Älvkarleby kommuner --, Bollnäs/Söderhamn, Hudiksvall/Ljusdal, Sundsvall, Härnösand/Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Östersund, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Piteå, Luleå/Boden, Haparanda/Kalix och Kiruna/Gällivare1,03
4. Övriga regioner ________________________________________________________________________1,00

Ändringar

Förordning (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder

Förarbeten
Prop. 1990/91:34
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1991:1931

    Omfattning
    upph.