Upphävd författning

Förordning (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1369 i lydelse enligt SFS 1991:1426
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statligt investeringsbidrag för kostnaderna för mervärdeskattepliktiga ny- eller ombyggnader av bostäder och vissa andra utrymmen.

[S2]Bidrag lämnas till den som äger det hus eller den anläggning som projektet gäller.

[S3]Bidrag lämnas tills vidare endast om ansökan om bidrag kommit in till kommunen före den 5 november 1991. Förordning (1991:1426).

2 §  Bidragsverksamheten sköts av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag lämnas för ny- eller ombyggnad av

 1. bostäder avsedda för permanentboende,
 2. parkeringsanläggningar och andra anordningar och utrymmen (lokaler) i bostadsområden för permanentboende, om kostnaderna för anläggningen eller lokalen skall betalas av de boende i området, samt
 3. personalutrymmen i ålderdomshem och hus som innehåller gruppbostäder för äldre, handikappade och långvarigt sjuka eller servicebostäder för äldre, om åtgärderna utförs i samband med ny- eller ombyggnad av sådana hem eller bostäder.

4 §  För bidrag krävs

 1. att projektet genomförs med stöd av bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) och
 2. att sökanden förbinder sig att under en tid av 10 år från den dag bidraget betalas ut inte använda det som bidraget avser för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades och inte heller under denna tid överlåta det till någon som avser att använda det för annat ändamål.

5 §  Bidrag lämnas inte till den del ägaren av huset eller anläggningen gör avdrag för ingående mervärdeskatt på varor och tjänster som omsätts i projektet.

Bidragets storlek

6 §  Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar 9,3 procent av ett bidragsunderlag. Bidragsunderlaget bestäms på följande sätt.

 1. Vid nybyggnad skall bidragsunderlaget motsvara det belopp för projektets exploaterings-, va- och byggnadskostnader som kan beräknas enligt 2--5 §§, 7--10 §§, 11 § andra stycket samt 11 a, 12 och 18 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Omräkning skall dock inte göras med justeringsfaktorn enligt 7 § första stycket samma förordning.
 2. Vid ombyggnad får bidragsunderlaget avse sådana åtgärder i eller i anslutning till huset eller anläggningen som utgör nyinvesteringar eller underhåll med en beräknad varaktighet av minst 30 år. Bidragsunderlaget vid ombyggnad skall motsvara de kostnader för angivna åtgärder som kan godtas enligt 13 och 16--l7 §§ förordningen om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Avser ombyggnaden en lokal skall bidragsunderlaget motsvara kostnaderna beräknade enligt 18 § samma förordning.
 3. I fråga om småhus får bidragsunderlaget uppgå högst till det låneunderlag för bostadslån som kan beräknas för ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter och med ett enkelgarage. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre bidragsunderlag får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det finns andra skäl.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av bidragsunderlaget. Förordning (1991:1036).

Ansökan om bidrag

7 §  Ansökan om bidrag lämnas in till kommunen.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan.

[S3]Kommunen granskar ansökningshandlingarna och skall, om dessa är ofullständiga, ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna. Kommunen sänder därefter handlingarna till länsbostadsnämnden.

Beslut om bidrag och om utbetalning av bidrag

8 §  Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag i samband med preliminärt lånebeslut eller beslut enligt 12 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag.

9 §  Beviljat bidrag betalas ut sedan den ny- eller ombyggnad som bidraget hänför sig till har färdigställts och besiktats.

[S2]Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall beviljat bidrag före utbetalningen räknas om med hänsyn till prishöjningar under tiden mellan bidragsbeslutet och husets färdigställande. Därvid skall tidskoefficienten enligt 8 § förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån tillämpas.

[S3]Boverket får meddela närmare föreskrifter om vad som skall anses vara större ny- och ombyggnadsprojekt och närmare föreskrifter för omräkning och utbetalning av bidrag.

Omprövning m. m. av bidragsbeslut

10 §  Före utbetalning av bidrag får ett beslut om bidrag omprövas såvitt avser bidragsunderlagets storlek, om det efter beslutet har inträffat sådana förändringar i fråga om projektet som skall beaktas vid beräkningen av låneunderlaget för bostadslån eller om bidragssökanden av andra skäl begär det.

[S2]Före utbetalning av bidrag får ett beslut om bidrag återkallas, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

Återkrav av bidrag

11 §  Länsbostadsnämnden får besluta om återkrav av bidrag helt eller delvis om

 1. mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. bidraget har betalats ut före bostadslånet och det efter laga kraftvunnet beslut står klart att något lån inte kommer att betalas ut, eller
 4. bostäderna eller andra utrymmen för vilka bidrag lämnats inom den tid som anges i 4 § 2 används för annat ändamål. Om bidragsmottagaren har överlåtit huset eller anläggningen, skall bidraget återkrävas endast om mottagaren insett eller bort inse att huset eller anläggningen skulle komma att användas för annat ändamål.

Överklagande

12 §  Länsbostadsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. Bidrag enligt denna förordning lämnas även i ärenden i vilka preliminärt lånebeslut eller beslut enligt 12 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag meddelats före ikraftträdandet, om mervärdeskatt för den ny- eller ombyggnad som beslutet avser skall tas ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt i dess lydelse efter utgången av år 1990. Om endast en viss del av den totala mervärdeskatten för projektet skall tas ut enligt dessa bestämmelser, skall bidragsunderlaget enligt 6 § minskas i motsvarande mån. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av bidragsunderlaget i dessa ärenden.
  Första stycket gäller endast om
  1. den andel av i låneärendet godkänd produktionskostnad som berörs av den ändrade mervärdeskatten utgör minst 10 procent av hela den godkända produktionskostnaden och
  2. kostnadsökningen på grund av ändringen uppgår till minst 5 000 kronor.
  1. Ansökan om bidrag enligt 2 skall göras snarast möjligt och senast i samband med ansökan om utbetalning av bostadslånet.
  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit in till kommunen före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:34
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:150

  Omfattning
  upph.

Förordning (1991:1036) om ändring i förordningen (1990:1369) om statligt in- vesteringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Förordning (1991:1426) om ändring i förordningen (1990:1369) om statligt in- vesteringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Förarbeten
Prop. 1991/92:38
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-11-25