Upphävd författning

Förordning (1991:1516) om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991:1516
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas till kommunerna för service och vård för äldre och handikappade enligt denna förordning.

2 §  Bidraget till en kommun skall beräknas efter antalet personer som uppnått lägst 75 års ålder och personer med förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som är folkbokförda i kommunen den 31 december året innan bidragsåret.

3 §  För äldre som avses i 2 § skall bidraget beräknas till

  1. 4 358 kronor för varje person i åldern 75--79 år,
  2. 8 716 kronor för varje person i åldern 80--84 år,
  3. 13 074 kronor för varje person i åldern 85--89 år, och
  4. 17 432 kronor för varje person i åldern 90 år eller äldre.

[S2]Bidragsbeloppet enligt första stycket skall dock justeras med hänsyn till dels hur antalet personer i åldern 80 år eller äldre förhåller sig till kommunens yta (glesbygdsindex), dels hur stor andel personer i åldern 75 år eller äldre i kommunen respektive i hela riket som enligt senaste folk- och bostadsräkning är ensamboende (ensamboendeindex). Kommunen skall därvid erhålla det glesbygdsindex som framgår av nedanstående tabell. Kommunens glesbygdsindex skall multipliceras med dess ensamboendeindex och produkten skall utgöra den justeringsfaktor som skall multipliceras med bidragsbeloppet enligt första stycket.

Antal personer i åldern 80 år eller äldre per kvadratkilometerGlesbygdsindex
10 eller fler0,9
1 eller fler men färre än 100,95
0,5 eller fler men färre än 11,1
Färre än 0,51,2

[S3]Socialstyrelsen skall årligen för varje kommun beräkna den justeringsfaktor som avses i andra stycket.

4 §  För varje förtidspensionär som avses i 2 § skall kommunen erhålla 3 104 kronor.

5 §  Socialstyrelsen skall fastställa och betala ut bidrag enligt denna förordning.

[S2]Bidragen för år 1992 skall betalas ut halvårsvis i efterskott. För tiden därefter skall bidragen betalas ut kvartalsvis i efterskott.

6 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1991:1516) om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade

Förarbeten
Prop. 1990/91:150
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1992:1218) om upphävande av förord- ningen (1991:1516) om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade