Upphävd författning

Förordning (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-12-08
Ändring införd
SFS 1983:944
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas till kommunernas verksamhet med stöd och hjälp i boendet åt äldre, handikappade och barnfamiljer. */k/ Förordning (1988:1203).

2 §  Statsbidrag lämnas med 34 000 kronor för varje årsarbetare inom sådan verksamhet som avses i 1 §. */k/ Förordning (1988:1203).

3 §  Antalet årsarbetare beräknas enligt följande.

[S2]I fråga om verksamhet i ålderdomshem skall kommunen anses ha en halv årsarbetare för varje plats med helinackordering som regelmässigt utnyttjas. Antalet platser beräknas per den 1 juli bidragsåret.

[S3]I fråga om övrig bidragsberättigad verksamhet skall kommunens totala lönekostnader, inklusive lönebikostnader, för personal i denna del av verksamheten delas med ett vägt medelvärde för landet som helhet avseende lönekostnaderna för en årsarbetare i sådan verksamhet. I kostnaderna tas dock inte med löne- och lönebikostnader avseende arbetsledande och administrativ personal, personal med driftserviceuppgifter eller personal med uppgift att svara för vård som ankommer på sjukvårdshuvudman.

[S4]Som kommunens lönekostnad får även räknas kommunens ersättning till en organisation eller någon annan enskild, som på kommunens uppdrag lämnar stöd och hjälp i boendet. Ersättning som motsvarar sådan löne- eller lönebikostnad som undantas enligt tredje stycket andra meningen skall dock inte beaktas.

[S5]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer årligen medelvärdet enligt tredje stycket. */k/ Förordning (1988:1203).

4 §  För vart och ett av åren 1989 och 1990 lämnas även statsbidrag för personalutvecklande åtgärder inom äldreomsorgen.

[S2]Sådant statsbidrag beräknas för varje kommun enligt följande. Ett belopp om 100 miljoner kronor delas med det totala antalet personer som är bosatta i Sverige och som den 1 januari bidragsåret uppbär ålders- eller förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det tal som därvid erhålls multipliceras med antalet invånare i kommunen som uppbär sådan pension vid nämnda tidpunkt. Produkten, avrundad till närmast lägre hundratal, utgör statsbidraget för bidragsåret. */k/ Förordning (1988:1203).

5 §  Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår.

[S2]Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 mars året efter bidragsåret.

[S3]På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är kommunen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. */k/ Förordning (1988:1203).

6 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. */k/ Förordning (1988:1203).

7 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. */k/ Förordning (1988:1203).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Förarbeten
Prop. 1983/84:9
Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter tillämpas på statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. Vid tillämpning av 2 § skall dock för år 1988 statsbidraget beräknas till 34 000 kronor i stället för 30 000 kronor.
  2. Om det statsbidrag för årsarbetare som kommunen får för år 1989 eller år 1990 enligt denna förordning understiger vad kommunen totalt skulle ha fått med tillämpning av de för bidragsåret 1988 gällande reglerna om statsbidrag till social hemhjälp, skall kommunen i stället erhålla bidrag enligt dessa senare regler och därutöver bidrag enligt 4 § denna förordning.
  3. Om det statsbidrag för årsarbetare som kommunen får för år 1989 eller år 1990 enligt denna förordning överstiger vad kommunen totalt skulle ha fått med tillämpning av de för bidragsåret 1988 gällande reglerna om statsbidrag till social hemhjälp, skall bidraget minskas. Detta skall för år 1989 göras med två tredjedelar av skillnaden mellan bidraget för årsarbetare beräknat enligt de nya reglerna och bidrag beräknat med tillämpning av de för bidragsåret 1988 gällande reglerna. För år 1990 skall minskningen göras med en tredjedel av samma skillnad.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1991:1516

  Omfattning
  upph.