Upphävd författning

Förordning (1991:1812) med instruktion för styrelsen för riksfärdtjänst

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1991-12-12
Ändring införd
SFS 1991:1812 i lydelse enligt SFS 1992:67
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för riksfärdtjänst är central myndighet för frågor om riksfärdtjänst enligt förordningen (1989:340) om riksfärdtjänst.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på styrelsen med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13, 18--22, 25, 26 och 28 §§.

Myndighetens ledning

3 §  Styrelsens kanslichef är chef för myndigheten.

Den rådgivande delegationen

4 §  För att bistå styrelsen i frågor av större vikt finns en rådgivande delegation för riksfärdtjänstfrågor, vilken består av högst nio personer.

[S2]Kanslichefen ingår i delegationen och är dess ordförande. Förordning (1992:67).

Tjänstetillsättning m. m.

5 §  Kanslichefen förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av styrelsen.

[S3]Tjänster som styrelsen tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan.

[S4]Förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när en tjänst tillsätts utan ledigkungörande.

6 §  Andra ledamöter av den rådgivande delegationen än kanslichefen utses av styrelsen för en bestämd tid.

[S2]Sex av ledamöterna utses efter förslag av respektive -- Landstingsförbundet, -- Svenska kommunförbundet, -- Svenska lokaltrafikföreningen, -- Svenska taxiförbundet, -- De handikappades riksförbund, -- Synskadades riksförbund.

[S3]Två av ledamöterna utses efter förslag av Handikappförbundens centralkommitté. Förordning (1992:67).

Ändringar

Förordning (1991:1812) med instruktion för Styrelsen för riksfärdtjänst

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:67) om ändring i förordningen (1991:1812) med instruktion för styrelsen för riksfärdtjänst

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
1992-03-01

Förordning (1993:1639) om upphävande av förordningen (1991:1812) med instruktion för Styrelsen för riksfärdtjänst

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:445, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:TU39
  Omfattning
  upph.