Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:482 i lydelse enligt SFS 1999:307
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Folkbokföringslag (1967:198)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag och folkbokföringslagen (1991:481) träder i kraft den 1 juli 1991 då folkbokföringslagen (1967:198) skall upphöra att gälla med de begränsningar som följer av denna lag.

[S2]Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

2 §  Ett kyrkobokföringsärende hos pastorsämbetet som inte har avslutats före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten.

3 §  I fråga om överklagande och underställning av ett beslut i ett kyrkobokföringsärende som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

4 §  Den som är kyrkobokförd enligt den gamla lagen skall på motsvarande sätt anses som folkbokförd enligt den nya lagen.

5 § har upphävts genom lag (1992:354).
6 § har upphävts genom lag (1992:354).
7 § har upphävts genom lag (1992:354).

8 §  Bestämmelsen i 62 § gamla lagen får tillämpas efter ikraftträdandet i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning som avser tid före ikraftträdandet.

9 §  Intill den 1 januari 1992 skall straffet för brott som avses i 40 § nya lagen i stället för penningböter vara böter, högst femhundra kronor.

10 § har upphävts genom lag (1999:307).

Ändringar

Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Lag (1992:354) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:85
  Omfattning
  upph. 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1999:307) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2000-01-01