Upphävd författning

Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-07-10
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2003:1083
Upphäver
Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  Termer och begrepp som används i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har samma betydelse i denna förordning.

Ansökningsavgift

2 §  När en ansökan ges in till Statens kärnkraftinspektion enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller ett ärende prövas av inspektionen enligt 23 § andra stycket förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, skall en ansökningsavgift betalas till Kärnkraftinspektionen. Avgiften utgör för ansökan om tillstånd till

[S2]kronor

1. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering eller bearbetning av kärnämne eller kärnavfall10 000
2. transport av kärnämne eller kärnavfall11 000

[S3]Ansökningsavgift enligt första stycket skall inte betalas av den som har särskilt tillstånd av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning.

[S4]Om Kärnkraftinspektionens prövning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i första stycket skall tilläggsavgift betalas med 600 kronor per timme för arbete som Kärnkraftinspektionen utfört. Tilläggsavgift betalas efter särskild debitering av Kärnkraftinspektionen. Förordning (1998:1530).

3 §  För annan prövning enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet av ansökan av statens kärnkraftinspektion än som avses i 2 § skall avgift betalas med 600 kronor per timme för arbete som kärnkraftinspektionen utfört. Avgift betalas efter särskild debitering av kärnkraftinspektionen.

Tillsynsavgift

4 §  För tillsyn som utövas av Statens kärnkraftinspektion över efterlevnaden av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och av villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall tillsynsavgift betalas varje kalenderkvartal. Avgiften utgör för tillsyn av

[S2]kronor

1. kärnkraftsreaktor1 570 000
2. anläggning för framställning av bränsle förkärnkraftsreaktorer200 000
3. Studsviksanläggningen med där belägnaförsöksreaktorer och avfallsanläggningar250 000
4. sådan anläggning för hantering, lagring ellerslutlig förvaring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning335 000
5. sådan anläggning för hantering eller lagring avannat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning105 000
6. sådan anläggning för slutlig förvaring av annatkärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning220 000
7. sådan anläggning för hantering m.m. av lågaktivtkärnavfall som prövas av Statens kärnkraftinspektion32 000

[S3]Skyldigheten, enligt första stycket, att betala tillsynsavgift inträder kalenderkvartalet efter det då tillstånd meddelades och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen inte längre används för sitt ändamål eller inspektionen konstaterat att fortlöpande tillsyn inte längre behövs. Förordning (2003:1083).

5 §  För sådan tillsyn av Statens kärnkraftinspektion som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen skall en särskild avgift tas ut för varje påbörjat kalenderkvartal. Avgiften utgör för

[S2]kronor

1. anläggning där det framställs bränsle förkärnkraftsreaktorer460 000
2. Studsviksanläggningen180 000
3. kärnkraftsreaktor248 000
4. centralt lager för använt kärnbränsle265 000

[S3]Avgiften upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter att Statens kärnkraftinspektion konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från anläggningen. Förordning (2003:1083).

6 §  För annan tillsynsverksamhet hos statens kärnkraftinspektion enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet än sådan som avses i 4 och 5 §§ tas det ut en tillsynsavgift med 600 kronor per timme för arbete som kärnkraftinspektionen utfört.

7 §  Tillsynsavgift skall betalas av den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet efter debitering av statens kärnkraftinspektion. Annan tillsynsavgift än sådan som tas ut per timme skall betalas i förskott för kalenderkvartal.

Forskningsavgift

8 §  Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall till Statens kärnkraftinspektion betala avgift för sådan säkerhetsforskning som skall initieras av Kärnkraftinspektionen.

[S2]Avgiften utgör för varje kalenderkvartal 1 570 000 kronor och tas ut för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd lämnats för reaktorn fram till det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tagits ur drift och detta har anmälts till Kärnkraftinspektionen.

[S3]För en reaktor som tagits ur drift utgör avgiften 400 000 kronor för varje kalenderkvartal. Avgiften upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen är riven och detta har anmälts till Kärnkraftinspektionen. Förordning (2003:1083).

Gemensamma bestämmelser

9 §  Kärnkraftinspektionens kostnader för att anlita konsult i andra ärenden enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet än sådana som omfattas av 4 och 5 §§ skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till en viss eller till vissa anläggningar, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt lagen.

10 §  Avgifter enligt denna förordning tas emot och redovisas av statens kärnkraftinspektion.

11 §  Om det finns särskilda skäl, får statens kärnkraftinspektion nedsätta eller efterskänka avgift.

12 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1176).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991, då förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:485) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:432) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:855) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftsinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:214) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:823) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1509) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1325) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1176) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1530) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 2, 4, 8 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1201) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:321) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1166) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:862) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1083) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1151) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftsinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:522) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
upph. 7, 10 §§; nuvarande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 §§ betecknas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före nuvarande 2, 4, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 4, 7, 10, 11 §§; ändr. de nya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nya 7 §; nya 1, 3, 6 §§, rubr. närmast före 2, 5, 8 §§; omtryck
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1501) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 7, 8, 10 §§
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:1374) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2008-02-01

Ändring, SFS 2008:463

Omfattning
upph.