Upphävd författning

Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-07-10
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2006:1501
Upphäver
Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för att finansiera Statens kärnkraftinspektions verksamhet. Förordning (2006:522).

Definitioner

2 §  Termer och begrepp som används i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har samma betydelse i denna förordning.

3 §  I denna förordning avses med

[S2]normaldrift: drift inom de fastställda villkor och begränsningar som framgår av en anläggnings säkerhetstekniska driftsförutsättningar,

[S3]avveckling: åtgärder som vidtas av tillståndshavaren, efter att den verksamhet för vilken en anläggning är avsedd har upphört och inte kommer att återupptas, för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen samt hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggningsplatsen,

[S4]kärnteknisk anläggning kategori 1: kärnkraftsreaktor, anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle, anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle samt anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet,

[S5]kärnteknisk anläggning kategori 2: forsknings- och materialprovningsreaktor,

[S6]kärnteknisk anläggning kategori 3: anläggning för framställning av kärnbränsle,

[S7]kärnteknisk anläggning kategori 4: anläggning för hantering, bearbetning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anläggning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärnavfall. Förordning (2006:522).

Ansökningsavgift

4 §  En ansökningsavgift skall betalas av den som ansöker om

 1. tillstånd, om ansökan enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall ges in till Statens kärnkraftinspektion, eller
 2. inspektionens prövning av ett ärende enligt 18 § andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

[S2]Avgiften skall betalas till Kärnkraftinspektionen när ansökan ges in

 1. med 2 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 1,
 2. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 2,
 3. med 500 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 3,
 4. med 100 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4,
 5. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 1,
 6. med 500 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 2,
 7. med 250 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 3,
 8. med 50 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 4,
 9. med 100 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk anläggning,
 10. med 100 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i annat fall än som avser transport,
 11. med 50 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, och
 12. med 12 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse, bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas av en ansökan enligt 1-11.

[S3]Om Kärnkraftinspektionens prövning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i andra stycket, skall sökanden betala tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som inspektionen har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Kärnkraftinspektionen efter särskild debitering. Förordning (2006:522).

Granskningsavgift

5 §  För granskning av tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan en kärnteknisk anläggning kategori 1 tas i rutinmässig drift för första gången efter det att tillstånd har beviljats, skall tillståndshavaren betala granskningsavgift med 2 500 000 kronor. Avgiften betalas till Statens kärnkraftinspektion efter särskild debitering sedan tillståndshavaren har givit in handlingar till inspektionen för granskning.

[S2]Första stycket gäller inte för granskning som avser tillstånd till drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle eller anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle. Förordning (2006:522).

6 §  För granskning av tillståndsvillkor som följer av regeringens beslut om säkerhetsprövning av vissa kärnkraftsreaktorer skall tillståndshavaren betala granskningsavgift med 1 500 000 kronor. Avgiften betalas till Statens kärnkraftinspektion efter särskild debitering. Förordning (2006:522).

Avgift för löpande tillsyn

7 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift för den tillsyn som utövas av Statens kärnkraftinspektion över efterlevnaden av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och av villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. Avgiften skall, efter debitering av Kärnkraftinspektionen, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

 1. med 1 777 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
 2. med 221 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,
 3. med 221 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under normaldrift,
 4. med 368 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,
 5. med 37 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle som inte överstiger 1 000 ton,
 6. med 243 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om kärnteknisk verksamhet,
 7. med 37 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
 8. med 37 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,
 9. med 37 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
 10. med 1 007 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling, och
 11. med 133 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under avveckling.

[S2]En avgift enligt första stycket 1-4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verksamhet.

[S3]Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och samma anläggningsområde, skall avgift betalas endast för den anläggning som har den högsta avgiften.

[S4]Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet eller Kärnkraftinspektionen har konstaterat att fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten inte längre behövs. Förordning (2006:1501).

Avgift för nukleär icke-spridningskontroll

8 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift för den tillsyn som utövas av Statens kärnkraftinspektion enligt Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen. Avgiften skall, efter debitering av Kärnkraftinspektionen, betalas för varje påbörjat kalenderkvartal

 1. med 475 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,
 2. med 186 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
 3. med 256 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
 4. med 274 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,
 5. med 11 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och
 6. med 8 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne än framställning av bränsle.

[S2]Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter att Kärnkraftinspektionen har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från anläggningen. Förordning (2006:1501).

9 §  Den som, i annat fall än som avses i 8 §, innehar kärnämne skall betala avgift för kärnämneskontroll med 750 kronor per timme för kontroll som Statens kärnkraftinspektion har utfört. Avgiften betalas till Kärnkraftinspektionen efter debitering. Förordning (2006:522).

Forskningsavgift

10 §  Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall till Statens kärnkraftinspektion betala en avgift för sådan säkerhetsforskning som skall initieras av Kärnkraftinspektionen.

[S2]Avgiften utgör för varje kalenderkvartal 1 752 000 kronor och tas ut för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd lämnats för reaktorn fram till det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tagits ur drift och detta har anmälts till Kärnkraftinspektionen.

[S3]För en kärnkraftsreaktor som är under avveckling utgör avgiften 446 000 kronor för varje kalenderkvartal. Skyldigheten att betala avgift upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2006:1501).

Gemensamma bestämmelser

11 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall ersätta Statens kärnkraftinspektions kostnader för att anlita konsult i samband med sådan prövning eller granskning som avses i 4-6 §§ med avseende på den del av konsultkostnaderna som understiger 500 000 kronor, i den mån konsultarbetet kan hänföras till en viss eller till vissa anläggningar.

[S2]Ersättningen betalas till Kärnkraftinspektionen efter debitering. Förordning (2006:522).

12 §  Om det finns särskilda skäl, får Statens kärnkraftinspektion i det enskilda fallet nedsätta eller efterskänka en avgift. Förordning (2006:522).

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1176).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:485) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:432) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:855) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftsinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:214) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:823) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1509) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1325) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1176) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1530) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 2, 4, 8 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1201) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:321) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1166) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:862) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1083) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1151) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftsinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:522) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. För ansökan om tillstånd som före den 1 juli 2006 har kommit in till Statens kärnkraftinspektion enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller förordningen (1982:923) om transport av farligt gods och som inte har avgjorts senast den 30 juni 2006 skall ansökningsavgift betalas enligt 4 § i sin nya lydelse. Avgiften skall jämkas med hänsyn till redan erlagd avgift enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 7, 10 §§; nuvarande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 §§ betecknas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före nuvarande 2, 4, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 4, 7, 10, 11 §§; ändr. de nya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nya 7 §; nya 1, 3, 6 §§, rubr. närmast före 2, 5, 8 §§; omtryck
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1501) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
 2. Avgift enligt 7 § för perioden fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 1 april 2007 får i den del avgiften har höjts genom denna förordning betalas i efterskott efter särskild debitering.
 3. Den nya lydelsen av 10 § skall tillämpas för tiden från och med den 1 januari 2007.
Omfattning
ändr. 7, 8, 10 §§
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:1374) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2008-02-01

Ändring, SFS 2008:463

Omfattning
upph.