Inaktuell version

Folkbokföringsförordning (1991:749)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2008:210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Underrättelser till Skatteverket

1 §  Har Försäkringskassan eller ett postkontor hos Posten Aktiebolag tagit emot en anmälan enligt 25, 26 eller 27 § folkbokföringslagen (1991:481), skall anmälan genast sändas till Skatteverket. Förordning (2004:933).

2 §  Så snart det finns anledning att anta att den adress en person har inte är registrerad i folkbokföringen, ska Totalförsvarets pliktverk, Vägverket, Centrala studiestödsnämnden, Statens person- och adressregisternämnd, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och kommun, med undantag för socialtjänsten, underrätta Skatteverket om adressen.

[S2]Underrättelse ska även lämnas så snart det finns anledning att anta att den adress som är registrerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig.

[S3]Underrättelse om den adress en person har behöver inte lämnas om det är uppenbart att adressen är tillfällig eller av annat skäl inte ska registreras. Förordning (2007:805).

3 §  En allmän förvaltningsdomstol skall i den omfattning som Skatteverket föreskriver underrätta verket om beslut i mål enligt folkbokföringslagen (1991:481) och begravningslagen (1990:1144). Förordning (2003:952).

3 a §  Skatteverket får föreskriva att en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet får lämna uppgifter enligt 32 § folkbokföringslagen (1991:481) på medium för automatisk databehandling. Förordning (2003:952).

Folkbokföring under särskild rubrik

4 §  Den som skall vara folkbokförd i en församling men inte på en viss fastighet folkbokförs under rubriken på församlingen skrivna. Den som saknar känt hemvist folkbokförs under rubriken utan känt hemvist.

Samordningsnummer

5 §  Samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481) får tilldelas för de ändamål och på begäran av de myndigheter som anges nedan.

ÄndamålMyndigheter
1. Registrering i belastningsregister, misstankeregister och register som förs enligt polisdatalagen (1998:622) eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystemRikspolisstyrelsen, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och allmänna domstolar
2. Utfärdande av pass och registrering i passregistretPassmyndigheten
3. Registrering i socialförsäkringsregisterFörsäkringskassan
4. SjömansregistreringSjöfartsverket
5. Registrering i vägtrafikregistretVägverket och länsstyrelsen
6. Registrering i register över totalförsvarspliktigaTotalförsvarets pliktverk

[S2]Samordningsnummer får på begäran av Regeringskansliet även tilldelas en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

[S3]Tilldelning enligt första stycket 1 får ske även om den enskildes identitet inte med säkerhet kunnat fastställas av den myndighet som begär tilldelningen.

[S4]Samordningsnummer enligt ovan tilldelas av Skatteverket.

[S5]Skatteverket får på eget initiativ tilldela samordningnummer för registrering i beskattningsdatabasen. Sådan tilldelning får ske även om den enskildes identitet inte med säkerhet kunnat fastställas av verket. Förordning (2004:933).

6 §  En begäran om tilldelning av samordningsnummer ska vara skriftlig. Den ska innehålla tillgängliga uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid, födelseort, adress i Sverige och medborgarskap. En begäran ska vidare innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

[S2]I en begäran om nummertilldelning enligt 5 § första stycket 1 ska den myndighet som begär tilldelningen ange om det råder osäkerhet om någon uppgift som lämnas om den enskilde. Förordning (2008:210).

Anmälan till åklagare

7 §  Skatteverket skall göra anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att brott som avses i 43 § folkbokföringslagen (1991:481) har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.

[S2]Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till sådan särskild enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning om den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Förordning (2003:952).

Ändringar

Folkbokföringsförordning (1991:749)

Förordning (1992:1507) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1737) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1995:434) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:436) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1996-06-15

Förordning (1997:999) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:76, Prop. 1997/98:9, Bet. 1997/98:SkU5
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:138) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:226) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1999:920) om ändring i förordningen (1997:999) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 § i 1997:999

Förordning (2000:403) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:673) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:952) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 5, 6, 7, §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:933) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:769) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:500) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:805) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:210) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:1190) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:275) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 6 a §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1182) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1156) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a, 6 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2010:1483) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1844) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:805) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
upph. 1, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 4 §; nya 3 b, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:806) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2014:187) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2016:31) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2016-02-12

Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:695) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1591) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ny 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1878) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2019-01-01