Upphävd författning

Förordning (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991:750 i lydelse enligt SFS 2001:343
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om register och uppgifter som avses i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister.

[S2]Förordningen innehåller också föreskrifter om handläggningsregister och diarier för folkbokföringsverksamheten som skattemyndigheterna får föra med hjälp av automatisk databehandling.

Registrering i lokalt folkbokföringsregister

2 §  När en person folkbokförs eller får ändrad bosättning eller när någon annan ändring sker i något förhållande som får registreras enligt 6 § lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister skall uppgift om detta registreras.

[S2]Bestämmelser om rättelse av oriktiga eller missvisande personuppgifter samt om komplettering av ofullständiga uppgifter finns i datalagen (1973:289).

2 a §  Med annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen enligt 6 § första stycket 8 lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister avses annan vuxen person än förälder eller vårdnadshavare med vilken barn under 18 år är folkbokförd. Förordning (1997:1000).

Överföring av registeruppgifter inom folkbokföringen

3 §  Om en person som är folkbokförd inom ett visst skattekontors verksamhetsområde folkbokförs inom ett annat kontors område skall samtliga registeruppgifter om personen överföras till det lokala folkbokföringsregister som förs för det kontorets verksamhetsområde.

[S2]Skattekontor som får del av en uppgift som rör en person som är eller senast har varit folkbokförd inom ett annat skattekontors verksamhetsområde skall genast överföra uppgiften till det eller de andra kontor som berörs.

[S3]Överföringen av uppgifter enligt första och andra styckena får ske med hjälp av automatisk databehandling.

4 §  Uppgifter som har registrerats i ett lokalt folkbokföringsregister och som enligt 7 § lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister får förekomma i folkbokföringens centrala referensregister skall omedelbart tillföras referensregistret med hjälp av automatisk databehandling.

5 §  Uppgifter som har registrerats i ett lokalt folkbokföringsregister eller i det centrala referensregistret och som får förekomma i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister skall snarast överföras till registret med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1996:1299).

[S2]Utlämnande av registeruppgifter

5 a § har upphävts genom förordning (1996:1299).

5 b §  Uppgifter om adresser som registrerats för personer folkbokförda på viss fastighet skall på begäran lämnas ut till Lantmäteriverket. Uppgifterna skall lämnas på medium för automatisk databehandling. Förordning (1996:895).

Underrättelser från skattemyndigheten

6 §  Statistiska centralbyrån skall underrättas när registrering har skett beträffande

 1. födelse av dödfött barn,
 2. adoption,
 3. avregistrering vid obefintlighet,
 4. invandring eller utvandring, om uppgifterna inte finns i aviseringsregistret, eller
 5. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är folkbokfört hos.

[S2]Underrättelse enligt första stycket 1 skall lämnas snarast. I övrigt skall underrättelse lämnas vid tidpunkt som Riksskatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån.

7 §  Socialnämnden skall snarast underrättas när

 1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) och faderskapet till barnet inte följer av 1 kap. 1 § föräldrabalken eller annan lag,
 2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,
 3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare.

[S2]Underrättelse enligt första stycket skall lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts. Förordning (1997:1000).

8 §  Den allmänna försäkringskassan skall underrättas när registrering skett beträffande

 1. adoption,
 2. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är folkbokfört hos. Förordning (1996:1299).

9 § har upphävts genom förordning (2001:343).

10 §  Patent- och registreringsverket skall snarast underrättas när det har registrerats att en folkbokförd person har blivit svensk medborgare eller när svensk medborgare har förvärvat utländskt efternamn på annat sätt än efter ansökan hos verket.

[S2]Riksskatteverket får medge undantag från denna underrättelseskyldighet.

11 § har upphävts genom förordning (1999:921).

11 a §  Socialstyrelsen skall underrättas när uppgift om ingivare och utfärdare av dödsbevis registrerats. Förordning (1996:1299).

12 §  Underrättelse som avses i 6-11 a §§ får lämnas med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Närmare föreskrifter om innehållet i underrättelser som avses i 6-10 och 11 a §§ meddelas av Riksskatteverket efter samråd med Datainspektionen och berörda centrala myndigheter. Förordning (1996:1299).

Personbevis

13 §  Formulär för personbevis och andra utdrag ur ett lokalt folkbokföringsregister fastställs av riksskatteverket.

[S2]Beslut och föreskrifter av datainspektionen

[S3]14 §Ö Datainspektionen skall pröva frågor om sådant utlämnande av folkbokföringsuppgifter som avses i 11 § lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister. Inspektionen skall också när det behövs meddela föreskrifter om sökbegrepp för folkbokföringsregistren enligt 12 § tredje stycket nämnda lag.

Handläggningsregister

15 §  För handläggningen av ärenden som avses i 2 § 2 lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister får skattemyndigheten med hjälp av automatisk databehandling föra ett register (handläggningsregister) för varje skattekontors verksamhetsområde.

[S2]Skattemyndigheten får även använda ett handläggningsregister för

 1. planering, uppföljning och kontroll av folkbokföringsverksamheten,
 2. framställning av registerutdrag i ärende om vigsel, födelse och dödsfall i landet i fråga om person som inte är eller har varit folkbokförd. Förordning (1994:1977).

16 §  Skattemyndigheten i länet är registeransvarig för det eller de handläggningsregister som förs inom myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Inom en skattemyndighet får terminalåtkomst finnas till de handläggningsregister som förs inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (1995:1373).

17 §  Ett handläggningsregister får innehålla de personuppgifter som anges i bilaga till denna förordning.

[S2]Registret får även innehålla ytterligare uppgifter om tidsangivelser för registrerade förhållanden samt de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registren.

18 §  Till ett handläggningsregister får med hjälp av automatisk databehandling från

 1. det lokala folkbokföringsregister som förs för skattekontorets verksamhetsområde och från folkbokföringens centrala referensregister inhämtas uppgifter om namn och adress samt tidsuppgifter,
 2. ett annat handläggningsregister inhämtas uppgifter om personnummer och sådan beslutsinnebörd som avses i punkten 4 i bilagan.

19 §  I ett handläggningsregister får som sökbegrepp endast användas sådana uppgifter som anges i 12 § första stycket lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister samt uppgifter om samordningsnummer, diarienummer och datum för registrerade förhållanden.

20 §  Gallring av uppgifter i ett handläggningsregister sker i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser.

Diarieföring av folkbokföringsärenden

21 §  För att fullgöra den registreringsskyldighet som följer av 15 kap.1 och 2 §§sekretesslagen (1980:100) får skattemyndigheten föra ett register (diarium) för folkbokföringsärenden med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]I fråga om gallring i ett diarium skall 20 § tillämpas.

REGISTERINNEHÅLLBilaga
A. Allmänna ärendeuppgifter
 1. Om person som ett ärende rör, - namn, - personnummer eller samordningsnummer, - födelsetid och kön (endast för person som aldrig har varit folkbokförd), - adress, - personens roll i ärendet (barn, vårdnadshavare etc.).
 2. Diarienummer.
 3. Anmälningsdatum (datum då handling mottogs av annan behörig mottagare).
 4. Om beslut/dagboksanteckning, -- datum, -- innebörd.
 5. Om påminnelse/underrättelse/expedition, -- datum, -- innebörd, -- mottagare.
 6. Datum för registrering i folkbokföringsregister.
 7. Namn eller kod för handläggare.

[S3]B. Ytterligare uppgifter i ärenden om hindersprövning, utfärdande av äktenskapscertifikat, registrering av vigsel och födelse av barn som inte skall folkbokföras

 1. Om personer som aldrig varit folkbokförda, -- civilstånd, -- vigselort, datum för vigsel och vigseltyp, -- födelseort och födelseland, -- medborgarskap, -- nyfött barns föräldrar.
 2. Tillämplig lag.

[S4]C. Ytterligare uppgifter rörande flyttning till nordiskt land

 1. Om flyttningen, -- flyttningsdatum, -- kommun och land till vilket flyttning från Sverige sker.

[S5]D. Ytterligare uppgifter rörande dödsfall

 1. Om icke folkbokförd avliden, -- motsvarande uppgifter som anges i 8.
 2. Om dödsfallet, -- dödsdatum (eller motsvarande), -- dödsort/polisdistrikt.
 3. Om dödsbevis, -- datum, -- ingivare, -- utfärdare.
 4. Uppgifter i underrättelse enligt 4 kap. 4 § första stycket begravningslagen (1990:1144).
 5. Om gravsättning/kremering, -- datum för polismyndighets tillstånd, -- datum för skattemyndighetens intyg, -- datum för gravsättning/kremering, -- kyrkogårds- eller krematoriemyndighet.
 6. Om utförsel av stoft och aska, -- datum för passersedel, -- datum för utförsel, -- tullregion och utförselort.

[S6]E. Ytterligare uppgifter i ärenden om samordningsnummer

 1. Om person som ett ärende rör, - födelseort och land, - medborgarskap, - uppgift som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister. Förordning (1999:512).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:633) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Omfattning
  nya 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1401) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1977) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:159, Prop. 1994/95:94, Bet. 1994/95:SkU14
  Omfattning
  ändr. 15 §, bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:389) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1373) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:73, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:895) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Omfattning
  ny 5 b §
  Ikraftträder
  1996-09-15

Förordning (1996:1299) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997.
  Omfattning
  upph. 5 a §; ändr. 5, 6, 8, 12 §§; ny 11 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1000) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:512) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:921) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 19 §, bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:343) om ändring i förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.

Omfattning
upph. 9 §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2001:589

Omfattning
upph.