Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag kan enligt denna förordning lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.

[S2]Frågor om sådana bidrag prövas av Folkbildningsrådet.

[S3]Folkbildningsrådet skall även fullgöra andra uppgifter enligt denna förordning. Förordning (2000:1451).

Statsbidragets syften

2 §  Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att

 1. främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen,
 2. stärka och utveckla demokratin,
 3. bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

[S2]Verksamhet som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället skall prioriteras liksom verksamhet som riktar sig till utbildningsmässigt, socialt och kulturellt missgynnade personer. Personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa utgör särskilt viktiga målgrupper för statens stöd. Förordning (1998:973).

Folkbildningsrådets uppgifter

3 §  Folkbildningsrådet skall besluta vilka som skall få statsbidrag enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem.

[S2]Folkbildningsrådet skall varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Rådet skall härvid följa de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

[S3]Rådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag skall utgå. Förordning (1998:973).

4 §  Rådet skall lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering, i enlighet med de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

Villkor för statsbidrag

5 §  Verksamheten skall ha den inriktning som anges i 2 § första stycket.

[S2]Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Förordning (1992:737).

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

6 §  En folkhögskola skall ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor.

[S2]Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, skall årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.

[S3]Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås genom det offentliga skolväsendet får endast den antas som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar, eller är äldre. Utan hinder härav får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett individuellt program i gymnasieskolan. Förordning (1998:973).

7 §  Undervisningen skall vara avgiftsfri.

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

8 §  Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier skall utgöra basen för verksamheten.

[S2]I varje studiecirkel eller kulturaktivitet skall det finnas en ledare som är godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.

Beslut om statsbidrag

9 §  Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

Revision

10 §  Staten skall beredas möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet skall ersätta staten för kostnaderna för denna revision.

Överklagande

11 §  Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Föreskriften i 6 § tredje stycket skall tillämpas först på antagning till kurser som påbörjas efter den 1 juli 1992.
  3. Utöver vad som följer av 1--8 §§ skall Folkbildningsrådet fördela de ytterligare medel som regeringen anvisar för reglering av de förskott på statsbidrag som för redovisningsåret 1990/91 har lämnats enligt folkhögskoleförordningen (1977:551), förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och förordningen (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. För denna reglering skall bestämmelserna i de nu upphävda förordningarna tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:82
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:737) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Förordning (1998:973) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.
 2. De nya föreskrifterna i 2 § skall tillämpas första gången vid Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för år 1999.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:258, Prop. 1997/98:115, Bet. 1997/98:KrU17
Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
1998-08-15

Förordning (2000:1451) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:60, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KrU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2006:1499) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:322, Prop. 2005/06:192, Bet. 2005/06:KrU14
Omfattning
ändr. 2 §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2011:311) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:294) om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2014-06-01

Ändring, SFS 2015:218

Omfattning
upph.