Upphävd författning

Förordning (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-10-08
Ändring införd
SFS 1992:1027 i lydelse enligt SFS 1996:732
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För de ändamål som anges i 8 och 16 §§ skall det med hjälp av automatisk databehandling föras register över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot.

Registren och deras ändamål

2 §  Vid varje åklagarmyndighet utom Statsåklagarmyndigheten för speciella mål skall det föras register över strafföreläggande för de ändamål som anges i 8 §1 och 5.Förordning (1996:732).

3 §  Vid varje lokal tullmyndighet, där tulltjänsteman med åtalsbehörighet tjänstgör, skall det föras ett register över strafföreläggande för de ändamål som anges i 8 §1 och 5.

4 §  För hela landet skall det föras ett register över strafförelägganden, som har utfärdats inom åklagarväsendet, för de ändamål som anges i 8 §1 och 5.

5 §  För hela landet skall det föras ett register över strafföreläggnaden som har utfärdats inom tullväsendet, för de ändamål som anges i 8 §1 och 5.

6 §  För hela landet skall det föras ett register över förelägganden av ordningsbot för de ändamål som anges i 8 §2 och 5.

7 §  För hela landet skall det föras ett register över uppbörd av strafförelägganden och av förelägganden av ordningsbot samt över underrättelser i ärendena, allt för de ändamål som anges i 8 § 3-5.

8 §  Registren får användas för

 1. handläggning av ärenden om strafföreläggande enligt rättegångsbalken och strafföreläggandekungörelsen (1970:60),
 2. handläggning av ärenden om föreläggande av ordningsbot enligt rättegångsbalken och ordningsbotskungörelsen (1968:199),
 3. uppbörd i ärenden om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
 4. underrättelser till myndigheter i ärenden om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
 5. tillsyn, planering och framställning av statistik i ärenden om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot.

Registeransvar och terminalåtkomst

9 §  Vem som är registeransvarig för registren och vem som har terminal- åtkomst till dem framgår av följande uppställningar.

Register enligtRegisteransvarTerminalåtkomst
2 §Riksåklagaren för samtliga registerRiksåklagaren till samtliga register
Åklagarmyndigheten för sitt eller sina registerÅklagarmyndigheten till sitt eller sina register
3 §Generaltullstyrelsen för samtliga registerGeneraltullstyrelsen till samtliga register
Den lokala tullmyndigheten för sitt register heten till sitt registerDen lokala tullmyndig-
4 §RiksåklagarenRiksåklagaren
Åklagarmyndigheten för uppgifter i ärenden som handläggs hos myndigheten
5 §GeneraltullstyrelsenGeneraltullstyrelsen
Den lokala tullmyndigheten för uppgifter i ärenden som handläggs hos myndigheten
6 §RikspolisstyrelsenRikspolisstyrelsen
Polismyndigheter och lokala tullmyndigheter för uppgifter i ärenden som handläggs hos respektive myndighetPolismyndigheterna till uppgifter i föreläggande som utfärdats vid en polismyndighet
De lokala tullmyndigheterna till uppgifter i förelägganden som utfärdats vid en tullmyndighet
7 §RikspolisstyrelsenRikspolisstyrelsen
Förordning (1996:214).

Registerinnehåll

10 §  I den utsträckning som behövs för att tillgodose ändamålen med registren får registren innehålla dels tekniska och administrativa uppgifter, dels följande uppgifter:

 1. Registren enligt 2 5 §§ får innehålla uppgifter om

[S2]den misstänktes namn, adress, personnummer, kön, yrke, titel, medborgarskap, folkbokföringsort, anställning och körkortsinnehav,

[S3]målsägandes namn, person- eller organisationsnummer och adress,

[S4]den brottsliga gärningen,

[S5]förelagt straff, särskild rättsverkan och enskilt anspråk,

[S6]den misstänktes inställning till föreläggandet,

[S7]rättelseförfarande,

[S8]beslut av åklagare, tulltjänsteman och domstol,

[S9]ärendets handläggning i övrigt.

 1. Registret enligt 6 § får innehålla uppgifter om

[S10]fysiska personers namn, adress, personnummer och körkortsinnehav,

den brottsliga gärningen,

[S12]omständigheter vid brottstillfället i fall som avses i 16 § 4 körkortslagen (1977:477),

[S13]förelagd ordningsbot,

[S14]beslagtagna varor,

[S15]särskild rättsverkan,

[S16]godkännande,

[S17]rådrum enligt 48 kap. 16 § tredje stycket rättegångsbalken,

rättelseförfarande,

[S19]beslut av polisman, åklagare, tulltjänsteman och domstol,

[S20]ärendets handläggning i övrigt.

 1. Registret enligt 7 § får innehålla uppgifter om uppbörd och underrättelser i ärendena och därutöver uppgifter av samma slag som får finnas i registren enligt 2 6 §§. Förordning (1995:1165).

11 §  Riksåklagaren får meddela närmare föreskrifter om innehållet i registren enligt 2-5 §§.

[S2]Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i registren enligt 6 och 7 §§.

Sambearbetning

12 §  Uppgifter får lämnas mellan registren enligt följande:

 1. mellan registren enligt 2 § och registret enligt 4 §,
 2. mellan registren enligt 3 § och registret enligt 5 §,
 3. mellan registren enligt 4-6 §§ och registret enligt 7 §.

[S2]Till registren enligt 6 och 7 §§ får uppgifter lämnas från körkortsregistret om namn, adress och körkortsinnehav.

Sökbegrepp

13 §  Som sökbegrepp i registren får inte användas uppgifter om saken, sakkod, adress, kön, yrke, titel, medborgarskap, folkbokföringsort eller anställning.

[S2]För den verksamhet som avses i 8 § får dock myndigheterna använda även uppgifter om saken, sakkod och adress som sökbegrepp för tillsyn, planering, rättelse, återsökning av betalning och för framställning av statistik.

Utlämnande

14 §  Uppgifter i registret enligt 7 § får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till Brottsförebyggande rådet för rättsstatistiken och till Rikspolisstyrelsen för aktualisering av person- och belastningsregistret och körkortsregistrets belastningsdel. I övrigt får uppgifter i registren lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av någon författning eller om regeringen medger det. Förordning (1995:1073).

Gallring

15 §  De diarier över ärenden om strafförelägganden av ordningsbot skall gallras ur registren enligt 2-6 §§ före utgången av kalenderåret tre år efter det att föreläggandet utfärdades. För registret enligt 7 § gäller en motsvarande gallringstid på sex år.

Diarieföring

16 §  De diarier över ärenden om strafföreläggande som de registeransvariga myndigheterna skall föra enligt 15 kap.1 och 2 §§sekretesslagen (1980:100) skall föras med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Diarierna får innehålla endast de uppgifter som anges i 15 kap. 2 § första stycket sekretesslagen.

[S3]Vad som sägs om sökbegrepp och gallring i 13 § första stycket och 15 § gäller även diarierna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. För de åklagar-, polis- och tullmyndigheter som vid ikraftträdandet saknar tekniska hjälpmedel att föra ett register enligt 2-6 §§ skall förordningen dock tillämpas först när de har fått sådana hjälpmedel.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1073) om ändring i förordningen (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1995:1165) om ändring i förordningen (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1996:214) om ändring i förordningen (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:732) om ändring i förordningen (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
1996-08-01

Ändring, SFS 1997:902

  Omfattning
  upph.