Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1197 i lydelse enligt SFS 2015:591
Ikraft
1993-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017).

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Botswana undertecknade den 19 oktober 1992 ska, i den lydelse som detta har fått genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 20 februari 2013, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2013:1017).

2 §  Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:1017).

3 § Har upphävts genom lag (2011:1354).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Förarbeten
Prop. 1992/93:94, Bet. 1992/93:SkU5
Ikraftträder
1993-03-01

Ändring, SFS 1993:65

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (2011:1354) om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:1017) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Denna lag tillämpas beträffande
  1. källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
  2. andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
  3. informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.
/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017)./
Förarbeten
Rskr. 2013/14:63, Prop. 2013/14:9
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2015:591) om ikraftträdande av lagen (2013:1017) om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Omfattning
ikrafttr. av 2013:1017