Inaktuell version

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2008:890
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29

Tillämpningsområde och definitioner

1 §  Lagen (1992:1300) om krigsmateriel tillämpas på sådan materiel som är upptagen i bilagan till denna förordning. Materielen delas in i krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Förordning (1997:690).

2 §  Med handeldvapen avses i denna förordning sådana pistoler, revolvrar, gevär, karbiner och kulsprutepistoler som kan tas med som personlig beväpning och användas utan lavett eller benstöd. Förordning (1997:690).

Undantag från krav på tillstånd

3 §  Tillstånd enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel behövs inte för

 1. ändring eller ombyggnad av handeldvapen som inte är helautomatiska eller för tillverkning av enstaka sådana vapen,
 2. laddning av ammunition för eget bruk för den som enligt vapenlagen (1996:67) är berättigad att inneha jakt- eller sportskyttevapen,
 3. årlig tillverkning av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel och som behövs för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål. Förordning (1997:690).

4 §  Vad som sägs i 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel om krav på tillstånd gäller inte handel med handeldvapen eller delar till sådana vapen. Tillstånd för sådan handel regleras genom bestämmelser i vapenlagen (1996:67). Förordning (2006:510).

Innehållet i ansökningar

5 §  Ansökan om tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall innehålla uppgift om

 1. den sökandes namn, medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråga om bolag, firma och registreringsbevis samt för handelsbolag och aktiebolag uppgift om ägarförhållandena vid ansökningstillfället,
 2. det eller de slag av krigsmateriel som den sökande avser att tillverka, och
 3. den plats där tillverkningen avses äga rum. Förordning (1997:690).

6 §  Ansökan om tillstånd till verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel och metoder för framställning av sådan materiel enligt 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall innehålla uppgift om

[S2]l. den sökandes namn, medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråga om bolag, firma och registreringsbevis samt för handelsbolag och aktiebolag uppgifter om ägarförhållandena vid ansökningstillfället,

 1. det slag av krigsmateriel, uppfinning som rör krigsmateriel eller metoder för framställning av sådan materiel som skall omfattas av den sökandes verksamhet, och
 2. den eller dem som den sökande ämnar företräda. Förordning (1997:690).

7 §  Ansökan om tillstånd att till någon i utlandet tillhandahålla där befintlig krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel eller metoder för framställning av sådan materiel enligt 5 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall innehålla uppgift om

 1. den sökandes namn, medborgarskap, yrke och hemvist,
 2. materielens, uppfinningens eller metodens art och värde,
 3. vem som har gjort materielen, uppfinningen eller metoden tillgänglig i utlandet,
 4. köpare eller någon annan mottagare,
 5. slutanvändare av tillhandahållen krigsmateriel, och
 6. avsedd tidpunkt för tillhandahållandet. Förordning (1997:690).

8 §  Ansökan om utförsel enligt 6 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall innehålla uppgift om

[S2]l. den sökandes namn och hemvist,

 1. materielens slag, mängd och värde,
 2. köpare, mottagare och slutanvändare,
 3. anledningen till utförseln, och
 4. begärd giltighetstid för utförseltillstånd och avsedd tidpunkt för utförseln. Förordning (1997:690).

Utförsel av handeldvapen

Undantag från utförselförbud

9 §  En enskild person får för personligt bruk vid utresa från Sverige utan tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel föra med sig handeldvapen och ammunition till vapnet, om personen enligt vapenlagen (1996:67) är berättigad att inneha vapnet här i landet och vapnet skall återinföras.

[S2]Ytterligare bestämmelser om utförsel av handeldvapen m.m. finns i vapenlagen. Förordning (1997:690).

10 § har upphävts genom förordning (1995:1662).

Beslut av polismyndighet

11 §  Polismyndigheten prövar frågor om utförsel av sådana handeldvapen och delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och i förekommande fall tillhörande ammunition, om den sökande är berättigad att inneha vapnet här i landet enligt vapenlagen (1996:67) och

 1. vill föra ut vapnet vid flyttning till utlandet,
 2. vill föra ut vapnet för användning vid jakt, tävling eller övning utomlands, om vapnet skall återinföras,
 3. vill överföra vapnet till en enskild person eller vapenhandlare i ett land som är medlem i OECD,
 4. vill föra ut vapnet eller delar av det för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd, om materielen skall återinföras, eller
 5. vill återutföra vapnet eller delar av det efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd, om utförseln skall ske till en mottagare i det land som vapnet eller delarna förts in från.

[S2]Utförsel av handeldvapen till en enskild person enligt 3 får medges endast om den sökande kan visa att mottagaren är berättigad att inneha vapnet i det land dit utförseln skall ske.

[S3]Första stycket gäller dock inte om sökandens rätt att inneha vapnet grundas på 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Förordning (2006:510).

12 §  Frågor om tillstånd i fall som avses i 11 § prövas,

 1. om den som begär tillstånd är en enskild person: av polismyndigheten i den ort där personen är folkbokförd, eller, om personen inte är folkbokförd i Sverige, av polismyndigheten i den ort där personen är bosatt,
 2. om den som begär det är en juridisk person: av polismyndigheten i den ort där styrelsen har sitt säte eller där förvaltningen bedrivs, eller, i fråga om dödsbo eller konkursbo, av polismyndigheten i den avlidnes eller i konkursgäldenärens folkbokföringsort. Förordning (1997:690).

13 §  Meddelas enligt 11 § tillstånd till utförsel av handeldvapen skall en kopia av tillståndsbeslutet översändas till Rikspolisstyrelsen, om

 1. utförseln skall ske till en främmande stat som har tillträtt den europeiska vapenkonventionen och vapnen inte är avsedda för en statlig myndighet i mottagarlandet,
 2. vapnen skall föras ut för en tid som överstiger tre månader, och
 3. det inte är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 13 kap. 5 § vapenförordningen (1996:70).

[S2]Rikspolisstyrelsen skall underrätta behörig myndighet i den främmande staten om utförseln. Förordning (1996:74).

Föreskrifter av Tullverket

14 §  Tullverket får meddela föreskrifter om utförsel av sådana handeldvapen med tillhörande ammunition som

 1. har förts in i landet enligt bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapenlagen (1996:67),
 2. har förts genom landet av en resande i enlighet med bestämmelserna i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. i anslutning till jakt, tävling eller övning i ett annat land. Förordning (1999:515).

Anmälan till Tullverket om utförsel av krigsmateriel

15 §  Utförsel av krigsmateriel som inte omfattas av föreskrifterna i 9, 11 eller 14 § skall anmälas till Tullverket under helgfri måndag-fredag och senast 48 timmar innan utförseln är planerad att genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag skall inte räknas in i fristen.

[S2]Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (2001:506).

15 a §  Anmälan enligt 15 § behöver inte göras, om utförseln enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

 1. materiel som förs ut för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd och som skall återinföras,
 2. materiel som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd åter förs ut,
 3. materiel som förs ut för demonstration, lån eller bearbetning och som skall återinföras, i den utsträckning den inte förbrukas,
 4. materiel som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, eller
 5. materiel som förs ut efter utbyte eller återsänds efter reklamation, felleverans eller av något annat liknande skäl.

[S2]Bestämmelserna i 15 § andra stycket och 15 a § första stycket innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen3 eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Förordning (2001:506).

Marknadsföring

16 §  Sådan redovisning som avses i 11 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall innehålla uppgift om i vilka länder utanför Sverige det bedrivs marknadsföring, vilka bestämda mottagare marknadsföringen riktar sig till och vilken materiel marknadsföringen avser.

[S2]Redovisningen skall avse varje kalenderkvartal och lämnas till Inspektionen för strategiska produkter senast en månad efter kvartalets slut. Förordning (1995:1662).

Underrättelse om anbud eller avtal

17 §  Underrättelser som avses i 12 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall lämnas senast fyra veckor innan anbudet avges eller, där anbudsförfarande inte förekommer, innan avtalet ingås, om inte Inspektionen för strategiska produkter i det enskilda fallet medger undantag från denna föreskrift.

[S2]Underrättelsen skall innehålla uppgift om

 1. namn och hemvist i fråga om anbudstagaren eller den med vilken man avser att ingå avtal, och
 2. materielens slag, mängd och uppskattade värde. Förordning (1997:690).

18 §  Underrättelse enligt 12 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel behöver inte lämnas, om anbudet eller avtalet uteslutande avser försäljning eller annat tillhandahållande till en tidigare köpare eller mottagare i ett visst land av reservdelar, komponenter eller utrustning till krigsmateriel i det fall utförseltillstånd har meddelats för krigsmaterielen eller reservdelar, komponenter eller annan utrustning till krigsmaterielen under de senaste tre åren. Förordning (1997:690).

19 § har upphävts genom förordning (1995:1662).

Uppgifts- och deklarationsskyldighet enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel

20 §  Uppgifter som avses i 21 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel om ändring i förhållanden som tagits upp i en tillståndsansökan skall anmälas till Inspektionen för strategiska produkter inom en månad efter det att tillståndshavaren fått kännedom om att förhållandena ändrats.

[S2]Om ändringen innebär att tillverkning eller verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel har upphört, skall anmälan göras senast den 31 december det kalenderår då verksamheten har upphört.

[S3]Om tillståndet avser tillverkning av kemiska produkter, skall ändringar i verksamheten som planeras anmälas till inspektionen senast 210 dagar innan de genomförs. Förordning (1997:690).

21 §  Deklarationer enligt 19 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska avse fakturerad och levererad krigsmateriel.

[S2]Deklarationen ska innehålla uppgift om materielens

 1. slag och kvantitet, och
 2. fakturerade värde.

[S3]I förekommande fall ska deklarationen också innehålla uppgift om

 1. det tillstånd till utförsel eller tillhandahållande enligt 6 § och 4 § lagen om krigsmateriel som leveranserna hänför sig till, och
 2. slutligt mottagarland. Förordning (2008:890).

22 §  Deklarationer som avses i 21 § ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter

 1. av tillståndshavare enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel inom en månad efter varje avslutat kalenderhalvår, och
 2. av tillståndshavare enligt 4 § lagen om krigsmateriel årligen senast den 31 januari och avse verksamheten föregående år.

[S2]En tillståndshavare som inte utnyttjat sitt tillstånd under ett helt kalenderår ska anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter senast den 31 januari följande år.

[S3]Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på en blankett som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller. Förordning (2008:890).

23 §  Den som har tillstånd enligt 7 eller 8 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall lämna uppgift till Inspektionen för strategiska produkter om upplåten rätt att utomlands tillverka krigsmateriel eller om ingånget avtal om samarbete med någon i utlandet.

[S2]Uppgifterna skall redovisa vad avtalen avser, om de fortfarande är i kraft, om tillverkning eller utveckling enligt något sådant avtal alltjämt förekommer och hur samarbetet bedrivs.

[S3]Uppgifterna skall lämnas årligen senast den 31 januari och avse förhållandena den 31 december föregående år. Förordning (1997:690).

24 §  Den som enligt 17 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel är skyldig att lämna uppgift till Inspektionen för strategiska produkter om ägande i utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel skall lämna uppgift om

[S2]l. det utländska rättssubjektets namn och adress,

 1. var det utländska rättssubjektet bedriver sin verksamhet,
 2. hur stor del av det utländska rättssubjektet som ägs av det svenska rättssubjektet, och
 3. vilken art av verksamhet i fråga om krigsmateriel som det utländska rättssubjektet bedriver.

[S3]Uppgifterna skall lämnas årligen senast den 31 januari och avse förhållandena den 31 december föregående år. Förordning (1997:690).

Deklarationsskyldighet enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

25 §  En deklaration enligt 19 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter av den som

[S2]l. producerar, bereder, förbrukar, förvärvar, avyttrar eller lagrar ämnen som avses i bilagan avsnitt C, eller

 1. under föregående kalenderår producerat, berett, förbrukat, förvärvat, avyttrat eller lagrat sådana ämnen.

[S3]Detta gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar, formuleringar eller dylikt som innehåller något av de ämnen som är upptagna i bilagan avsnitt C.

[S4]Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

[S5]Deklarationsskyldigheten enligt första stycket omfattar inte den som årligen tillverkar högst 100 gram av sådana kemiska produkter för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål. Förordning (1997:690).

26 §  Den som är deklarationsskyldig enligt 25 § skall ge in en deklaration

 1. senast den 31 januari årligen och avse verksamheten under det föregående kalenderåret (årlig deklaration),
 2. senast den 30 september årligen och avse den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret (planeringsdeklaration),
 3. senast 210 dagar innan en ny anläggning påbörjas (inledande deklaration) eller ändringar i förhållande till tidigare ingiven deklaration genomförs. Förordning (1998:402).

27 §  Deklarationer som avses i 26 § skall innehålla uppgifter om

 1. företagets namn, adress och antal anläggningar inom företaget,
 2. varje enskild anläggnings namn, adress, ägare eller bolag som driver den, exakta läge och antal produktionsenheter inom anläggningen,
 3. varje produktionsenhets exakta läge,
 4. detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen, inklusive detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning,
 5. huvudsaklig verksamhet vid varje anläggning och dess enheter,
 6. för varje ämne som finns i avsnitt C i bilagan till denna förordning
  1. grunden för deklarationsskyldigheten enligt 25 §,
  2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller, om sådant saknas, strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,
  3. namnet på den produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,
  4. den totala mängden i kilogram som vid varje anläggning
  • producerats eller syntetiserats eller planeras bli producerad eller syntetiserad, med uppgift om tidsperioder för förväntad produktion,
  • beretts eller planeras bli beredd,
  • förbrukats eller planeras bli förbrukad,
  • lagrats eller planeras bli lagrad, och
  1. varje förändring under året eller förväntad förändring vid anläggningen i jämförelse med tidigare ingivna detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen, inklusive detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning, samt
  2. de ändamål för vilka ämnet producerats, beretts, förbrukats eller lagrats eller kommer att bli producerat, berett, förbrukat eller lagrat för. Förordning (1998:402).

28 §  Årliga deklarationer som avses i 26 § skall för varje ämne som finns i avsnitt C i bilagan till denna förordning också innehålla uppgifter om

 1. framställningsmetoder samt namn och mängd av utgångsämnen som använts för produktionen,
 2. den totala mängden i kilogram som vid varje anläggning
  1. förvärvats, med uppgift om överlåtare,
  2. avyttrats eller annars förts över, med uppgift om mottagare, och
 3. de ändamål för vilka ämnet förvärvats eller avyttrats. Förordning (1998:402).

Avgifter

29 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 11 §.

[S2]För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1993:84).

Bilaga

A. Förteckning över krigsmateriel för strid (KS) enligt lagen (1992: 1300) om krigsmateriel

KS1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m.
a. Gevär och karbiner, tillverkade efter år 1937, som utformats för strid genom att de är anordnade för utskjutning av granater, har fäste för bajonett eller på annat sätt är särskilt anpassade för militära stridshandlingar samt helautomatiska vapen såsom automatkarbiner, kulsprutepistoler, kulsprutegevär och kulsprutor,
b. Slutstycken, eldrör (pipor) och lådor till ovanstående vapen.
KS2. Eldrörsvapen med kaliber ³20 mm m. m.
a. Artilleripjäser, såsom kanoner och haubitsar, granatkastare samt pansarvärnsvapen såsom granatgevär och pansarskott,
b. Eldsprutor,
c. Eldrör, mekanismer, lavetter, markplattor och rekylhäminrättningar för ovanstående vapen.
KS3. Ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen m. m.
a. Ammunition för strid användbar för materiel under KS1 och KS2,
b. Projektiler, granatkroppar, målsökare och stridsdelar för ovanstående ammunition.
KS4. Robotar, raketer, torpeder, bomber m. m.
a. Robotar (missiler), raketer, torpeder, bomber, hand- och gevärsgranater, land- och sjöminor för strid,
b. Apparater och anordningar utformade för armering, utläggning och utskjutning av ovanstående materiel,
c. Målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör, motorer, styrsystem, eldrör och lavetter för ovanstående materiel.
KS5. Apparater och utrustningar för inriktning och styrning m. m. av krigsmateriel för strid m. m.
a. Eldledningsutrustningar funktionellt ingående i vapensystem som är väsentliga för den slutliga inriktningen av vapen enligt KSl, KS2 eller KS4 såsom sikten, riktinstrument, apparater för skjutelement- eller banberäkningar samt sensorer,
b. Målföljnings- och målbelysningssystem samt lokaliseringsutrustningar som ger vapen och vapensystem en slutlig inriktningsinformation.
KS6. ABC-stridsmedel m. m.
a. Kärnladdningar samt radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel,
b. Apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel,
c. Speciella delar och substanser till materiel enligt ovan.
KS7. Krut och sprängämnen m. m.
a. Militära krut och drivmedel för ammunition, robotar, missiler, raketer, torpeder m. m.,
b. Militära högexplosiva sprängämnen för kärnladdningar, ammunition, robotar, missiler, raketer, torpeder, bomber, granater, minor m. m.,
c. Militära förstöringsladdningar och militär pyroteknik,
d. Militära gelatineringsmedel, inklusive ämnen (t.ex. oktal) eller blandningar av sådana ämnen (t.ex. napalm) särskilt utformade för att, när de är blandade med petroleumprodukter, åstadkomma ett brandmedel av gelkonsistens för användning i bomber, granater eller eldsprutor eller för annan stridsinsats.
KS8. Krigsfartyg m. m.
Fartyg, båtar och andra över- och undervattensfarkoster som utformats för strid genom att de är beväpnade eller förberedda härför, eller i övrigt är utrustade för att lägga ut eller skjuta ut krigsmateriel.
KS9. Stridsflygplan m. m.
Luft- och rymdfarkoster som utformats för strid genom att de är beväpnade eller förberedda härför eller utrustade eller utformade för insats av materiel under KS4 och KS6.
KS10. Stridsfordon m. m.
Stridsfordon samt andra beväpnade eller bepansrade fordon, liksom fordon som förberetts för beväpning eller utformats för utskjutning eller utläggning av stridsmedel.
KS11. Riktade energivapensystem.
Laser-, partikelstråle- eller mikrovågsystem särskilt utformade för att vid militär stridshandling skada eller förstöra ett mål.
B. Förteckning över övrig krigsmateriel (ÖK) enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel
I denna förteckning avses med "särskilt modifierade för militärt bruk" en strukturell, elektrisk eller mekanisk ändring som medför utbyte av en komponent med åtminstone en speciellt utformad militär komponent, eller tillägg av åtminstone en sådan komponent.
En produkt anses särskilt utformad för militärt bruk om den primärt utvecklats eller konstruerats utgående från en militär specifikation eller målsättning oavsett om den också har en civil användning.
Med "speciella delar och komponenter" avses delar och komponenter som utformats särskilt för militärt bruk eller modifierats härför enligt ovanstående definition samt är färdigbearbetade till sitt avsedda utförande eller att endast någon eller några oväsentliga arbetsoperationer återstår. Maskinelement och elektriska och elektroniska komponenter av standardtyp utgör dock ej krigsmateriel, om modifieringen är av mindre omfattning och inte väsentligen ändrar komponentens funktion.
ÖK21. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm m. m.
a. Gevär och karbiner tillverkade före år 1938 eller utformade för jakt och sportskytte samt enhandsvapen som revolvrar och pistoler; med undantag av antika eldhandvapen tillverkade före år 1890, reproduktioner av sådana vapen, slätborrade vapen för jakt och sportskytte samt luft- och fjädervapen eller kolsyrevapen vars anslagskraft 4 meter från pipans mynning är £ l0 joule,
b. Sådana speciella delar till vapen enligt a. som är underkastade bestämmelserna i vapenlagen,
c. Speciella delar till vapen enligt KS1.
ÖK22. Eldrörsvapen med en kaliber ³20 mm m. m.
a. Sådana eldrörsvapen enligt KS2 som enbart är utformade för utskjutning av icke förstörelsebringande ammunition,
b. Speciella delar och utrustningar till eldrörsvapen med kaliber ³20 mm enligt ovan och enligt KS2.
ÖK23. Ammunition m. m.
a. Rök-, lys- och övningsammunition till vapen enligt KS1, KS2 och KS4,
b. Ammunition med en expanderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte,
c. Säkrings- och armeringsinrättningar, tändrör och tändkedjeanslutningar,
d. Speciella delar till ammunition enligt ovan och enligt KS3.
ÖK24. Bomber, torpeder, raketer, robotar och missiler m. m.
a. Övnings-, rök-, lys- och remsversioner av materiel enligt KS4 a och b,
b. Apparater och anordningar för lokalisering, upptäckt, svepning, röjning, desarmering eller sprängning av materiel enligt KS3 och KS4,
c. Speciella delar och utrustning till materiel enligt ovan och enligt KS4.
ÖK25. Spanings- och mätutrustningar m. m. särskilt utformade eller modifierade för militärt bruk m. m., bl. a.
a. Avstånds-, positions- och höjdmätningsutrustningar, upptäckts-, igenkännings- och identifieringsutrustningar samt utrustningar för integrering av sensorer,
b. Elektroniska, elektro-optiska, gyrostabiliserade, akustiska och optiska observationsutrustningar,
c. Utrustningar för att undertrycka akustiska, radar, infraröd och andra emissioner,
d. Speciella delar för materiel enligt ovan och enligt KS5.
ÖK26. Skyddsmateriel m. m.
a. För militärt bruk utformad utrustning för skydd och försvar mot konventionella stridsmedel samt mot biologiska agens, kemiska stridsmedel eller radioaktiva material enligt KS6,
b. För militärt bruk utformad utrustning för upptäckt och identifiering av biologiska och kemiska agens och radioaktivitet,
c. Konstruktioner av kombinationer av material särskilt utformade för att åstadkomma skydd mot vapenverkan för militära system,
d. Speciella delar till materiel enligt ovan.
ÖK27. Sprängämnen m. m.
a. I militära sprängämnen, krut och drivmedel ingående speciella produkter såsom additiver och stabilisatorer samt andra substanser och blandningar som är speciella för tillverkning av produkter enligt KS7.
ÖK28. Fartyg för bevakning. Komponenter och utrustning som särskilt utformats eller modifierats för krigsfartyg samt särskild marin utrustning m. m.
a. Fartyg för bevakningsändamål som inte är utformade för militära stridshandlingar,
b. Motorer särskilt utformade eller modifierade för fast installation i krigsfartyg samt ubåtsbatterier,
c. Apparater för upptäckt av föremål under vattnet särskilt utformade för militära ändamål och kontrollutrustning härför,
d. Ubåts- och torpednät,
e. Kompasser, kursindikatorer och tröghetsnavigeringsutrustningar särskilt utformade för ubåtar,
f. Speciella delar till materiel enligt ovan och enligt KS8.
ÖK29. Flygplan och helikoptrar särskilt utformade eller modifierade för militärt bruk m.m.
a. Flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster inklusive sådana för militär spaning, militär utbildning och militärt underhåll,
b. Flygmotorer särskilt utformade för användning i militära flygplan och helikoptrar enligt a,
c. Obemannade luftfarkoster och självstyrande, programerbara farkoster och deras startlavetter, markutrustning och utrustning för kommunikation och styrning,
d. Utrustningar för övertrycksandning och tryckdräkter för användning i flygplan och helikoptrar, G-dräkter, militära flyghjälmar och skyddsmasker, syrgasutrustningar för flygplan, helikoptrar och missiler samt katapulter och andra utskjutningsutrustningar för räddning av personal,
e. Fallskärmar för stridande personal, lastfällning och fartreduktion,
f. Speciella delar till materiel enligt ovan och enligt KS9.
ÖK30. Fordon, särskilt utformade eller modifierade för militärt bruk m. m., bl.a.
a. Bärgningsfordon,
b. Pjäsfordon och dragfordon särskilt utformade för att dra artilleripjäser och stridsfordon,
c. Amfibiefordon, fordon för djupvadning samt markeffektfarkoster,
d. Mobila verkstäder särskilt utformade för att betjäna militär utrustning,
e. Speciella delar till materiel enligt ovan och enligt KS10.
ÖK31. Riktade energivapensystem m. m.
a. Speciella delar till riktade energivapensystem.
ÖK32. Fortifikatoriska anläggningar m. m.
a. Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapeninsats eller för direkt ledning av sådan insats,
b. Produktionsunderlag för anläggningar enligt ovan.
ÖK33. Elektronisk utrustning särskilt utformad för militärt bruk m. m.
a. Störutrustning och motmedelsutrustning mot störning inklusive elektronisk störutrustning (ECM) och motmedelsutrustning (ECCM),
b. Motmedelsutrustningar för undervattensbruk, inklusive akustiska och magnetiska störutrustningar och skenmål, utformade för att introducera främmande eller falska signaler i sonarmottagare,
c. Säkerhetsutrustningar för datorer och för transmissionsutrustningar och signalförbindelser i vilka krypto utnyttjas,
d. Speciella delar och komponenter för materiel enligt ovan.
ÖK34. Fotografisk och elektrooptisk bildutrustning särskilt utformad för militärt bruk m. m.
a. Flygspaningskameror och tillhörande utrustning,
b. Filmframkallnings- och kopieringsapparater,
c. Infraröd-, värmebilds- och ljusförstärkarutrustningar samt motmedel mot sådana,
d. Speciella delar och komponenter för materiel enligt ovan.
ÖK35. Övningsmateriel m. m.
a. För militärt bruk utformad utrustning för utbildning i handhavande av materiel upptagen i denna förteckning,
b. Speciella delar och komponenter för materiel enligt ovan.
ÖK36. Utrustning för tillverkning av krigsmateriel, m. m.
a. Särskilt utformad eller modifierad tillverkningsutrustning och speciella delar och komponenter härför,
b. Särskilt utformade miljöbetingade testanordningar för certifiering, kvalificering eller provning,
c. Produktionsunderlag för tillverkning av krigsmateriel.
ÖK37. Programvara.
a. Programvara särskilt utformad eller modifierad för utveckling och produktion av eller användning i utrustning eller materiel enligt denna förteckning,
b. Särskild programvara enligt följande
 1. Programvara särskilt utformad för militära lednings-, kommunikations-, styrnings- eller underrättelsetillämpningar,
 2. Programvara särskilt utformad för simulering av händelseförloppet hos militära vapensystem,
 3. Programvara för bestämmande av effekten av konventionella nukleära, kemiska och biologiska vapen.

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

CAS-nummer
l. O-Alkyl (£ Cl0, inkl. cykloalkyl)- alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- fluorofosfonater ex: Sarin: O-Isopropyl-metylfluorofosfonat Soman: O-Pinakolyl-metylfluorofosfonat107-44-8 96-64-0
2. O-Alkyl (£ Cl0, inkl. cykloalkyl)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-amidofosforylcyanider ex: Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylamidofosforylcyanid77-81-6
 1. O-Alkyl (H eller £ Cl0, inkl. cykloalkyl)-S-2-dial- kyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater och mot- svarande alkylerade eller protonerade salter ex: VX: O-Etyl-S-2-diisopropylaminoetyl- metylfosfonotiolat 50782-69-9
 2. Svavelsenapsgaser 2-kloretylklormetylsulfid 2625-76-5 Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid 505-60-2 Bis(2-kloretyltio)metan 63869-13-9 Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyltio)etan 3563-36-8 l,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan 63905-10-2 1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan 142868-93-7 l,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan 142868-94-8 Bis(2-kloretyltiometyl)eter 63918-90-1 Syresenapsgas: Bis(2-kloretyltioetyl)eter 63918-89-8
 3. Lewisiter Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin 541-25-3 Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin 40334-68-8 Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin 40334-70-1
 4. Kvävesenapsgaser HNl: Bis(2-kloretyl)etylamin 538-07-8 HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin 51-75-2 HN3: Tris(2-kloretyl)amin 555-77-1
 5. Saxitoxin 35523-89-8
 6. Ricin 9009-86-3
 7. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonyldifluorider ex: DF: Metylfosfonyldifluorid 676-99-3
 8. O-Alkyl (H eller £ Cl0, inkl. cykloalkyl)-O-2- dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonit och motsvarande alkylerade eller protonerade salter ex: QL: O-Etyl-O-2-diisopropylaminoetyl- metylfosfonit 57856-11-8
 9. Klorsarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat 1445-76-7
 10. Klorsoman: O-Pinakolyl-metylklorofosfonat 7040-57-5

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:84) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

  Omfattning
  ny 26 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1994:534) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. bil.; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1662) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

  Omfattning
  upph. 10, 19, 25 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 8, 16, 17, 20, 22, 22 a, 23, 24 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:74) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 9, 11, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:124) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. 3, 20 §§
  Ikraftträder
  1997-04-29

Förordning (1997:690) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 5, 8, 21 §§, rubr. närmast efter 18 §; nuvarande 4, 5, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 26 §§ betecknas 5, 4, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast efter 24 § sätts närmast före den nya 29 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 §§, de nya 4, 5, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 1, 3, 16, 17 §§, rubr. närmast efter 8 §, bil.; nya rubr. närmast före 20 §, de nya 5, 25 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:402) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 26, 27, 28 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:257) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:515) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 14, 15 §§, rubr. närmast före 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:64) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder
2000-03-15

Förordning (2001:506) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 15 §; ny 15 a §
CELEX-nr
31992R2913
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2005:233) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2006:510) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd enligt 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
Omfattning
ändr. 4, 11 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:890) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:571) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 8 §, bil.; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:850) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 1, 6, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 §§, bil.; nya 1 a, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 19, 21 a, 30 §§, rubr. närmast före 2 a, 2 c, 2 d, 4 b, 19, 30 §§
CELEX-nr
32010L0080
Ikraftträder
2012-06-30

Förordning (2012:403) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 15, 15 a §§
Ikraftträder
2012-06-30

Förordning (2012:404) om ändring i förordningen (2011:850) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 18 § i 2011:850

Förordning (2012:537) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2013:121) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-04-02

Förordning (2013:708) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2014:218) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-05-17

Förordning (2014:1301) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:125) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-03-24

Förordning (2016:290) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:845) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-09-28

Förordning (2017:507) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 4 a, 15 a §§
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:516) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-06-22

Förordning (2018:73) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-03-05

Förordning (2018:137) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
nuvarande 21 a § betecknas 20 a §; ändr. 2 a, 5, 6, 7, 8, 15, 21, 22, 27 §§; nya 22 a, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 29 a §
Ikraftträder
2018-04-15

Förordning (2018:1813) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:2) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2019-01-30

Förordning (2019:314) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Omfattning
ändr. bil
Ikraftträder
2019-07-05