Prop. 1994/95:106

Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m.

Regeringens proposition

. 1994/95.106

Ändrat ikraftträdande av ändringar i Prop. _ plan- och bygglagen, m_m_ 1994/95.106

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Anna Lindh (Miljö— och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ikraftträdandet för vissa beslutade ändringar i plan- och bygglagen (1987:10), m.m. flyttas fram till den 1 juli 1995.

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. _Nr 106

Innehållsförteckning Prop. 1994/95:106

1 Förslag till riksdagsbeslut ......................... 3 2 Lagtext ..................................... 4 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)........... 4 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m .......... 5 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) ............... 5 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:851) om ändring i naturvårdslagen (19641822) ............... 5 2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:849) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ......... 6 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring ....... 6 3 Regeringens överväganden, m.m. .................... 7

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 oktober 1994 .............................. 8

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

2. lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),

4. lag om ändring i lagen (1994:851) om ändring i naturvårdslagen (1964:822),

5. lag om ändring i lagen (1994:849) om ändring i fastighetstaxerings- lagen (1979:1152),

6. lag om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Härigenom föreskrivs att ingressen samt punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsema till lagen (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Enligt riksdagens beslut före- skrivs i fråga om plan- och bygg- lagen (1987:10)

dels att 3 kap. 4—9 55, 8 kap. 29—31, 9 kap. samt 16 kap. 2 och 3 55 skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 10 5 skall utgå,

dels att 1 kap. 4 och 9 åå, 3 kap. 3, 10, 11, 13, 14 och 16 55, 5 kap. 7, 16, 26 och 36 åå, 8 kap. 1, 4, 5, 11—13 och 26 55, 10 kap. 3 och 655, 11 kap. 5 å, 13 kap. 2, 4 och7 55 och 16 kap. 1 5 samt rubriken närmast före 3 kap. 1 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 9 kap., samt en ny paragraf, 10 kap. 18 a 5, av följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut före- skrivs i fråga om plan- och bygg- lagen (1987:10)

dels att 3 kap. 4—9 åå, 8 kap. 29 och 30 55, 9 kap. samt 16 kap. 2 och 3 55 skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 10 5 skall utgå,

dels att 1 kap. 4 och 9 55, 3 kap. 3, 10, 11, 13, 14 och 16 55, 5 kap. 7, 16, 26 och 36 55, 8 kap. 1, 4, 5,11,12,13 och 26 åå, 10 kap. 3 och 6 $&, 11 kap. 5 5, 13 kap. 2, 4 och 7 55 och 16 kap. 1 & samt rubriken närmast före 3 kap. 1 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 9 kap., samt en ny paragraf, 10 kap. 18 a 5, av följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Härigenom föreskrivs att punkt 1 i ikraftträdande— och övergångs- bestämmelsema till lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. Denna lag träder i kraft den 1 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, dåbyggproduktlagen juli 1995, då byggproduktlagen (199211535) skall upphöra att (1992:1535) skall upphöra att gälla. gälla.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen om ändring i lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. juli 1995.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:851) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Härigenom föreskrivs att ikrafträdandebestämmelsen till lagen om ändring i lagen (1994:851) om ändring i naturvårdslagen (1964:822) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. juli 1995.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:849) om Prop ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen om ändring i lagen (1994:849) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. juli 1995.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993z320) om byggfels- försäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. juli 1995.

3. Regeringens överväganden, m.m.

Den förra regeringen föreslog ändringar i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och en ny lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. samt vissa följdändringar i annan lagstiftning, prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BOU18, rskr. 1993/94z372. Förslaget grundades på Plan- och byggutredningens (M 1992:03) första delbetänkande Anpassad kontroll av byggandet (SOU 1993:94). Enligt riksdagens beslut skall lagstift- ningen träda i kraft den 1 januari 1995 .

De beslutade ändringarna innebär relativt omfattande förändringar i systemet för tillsyn och kontroll. Boverket har i en skrivelse till regeringen den 30 september 1994 föreslagit att tidpunkten för ikraft- trädande skjuts framåt i tiden, minst ett halvt år. Verket har anfört bl.a. att verket befarar att den korta tid som återstår till dess att den nya lagstiftningen träder i kraft medför svårigheter att föra ut erforderlig information och genomföra den omställning som är nödvändig. Re ge- ringen har vidare erfarit att det finns behov att ytterligare bereda de föreskrifter som Boverket skall utfärda till de nya lagreglema. Rege- ringen anser därför att det är nödvändigt att myndigheter och företag ges en något längre tid för omställningen till det nya systemet än den som återstår till den av riksdagen beslutade tidpunkten för ikraftträdandet. Regeringen föreslår att ikraftträdandet flyttas fram till den 1 juli 1995.

I anslutning till att propositionen Ändring 1 plan- och bygglagen, m.m., behandlades, behandlade riksdagen propositionen Ändringar 1 hyresför- handlingslagen, m. m., prop. 1993/94: 199, bet. 1993/94: BoU21, rskr. 1993/94z373. I båda propositionerna förslogs att 8 kap. 31 & plan- och bygglagen skall upphöra att gälla, men vid två olika ikraftträdandetid- punkter. (Enligt prop. 1993/94:199 upphörde bestämmelsen att gälla vid utgången av juni 1994 medan enligt prop. 1993/941178 de nya be- stämmelserna skulle träda i kraft den 1 januari 1995). Båda proposi— tionerna bifölls och bestämmelsen upphävdes med olika övergångsbe- stämmelser i SFS l994:819 och l994:852. Regeringen föreslår, till undvikande av missförstånd, att ingressen i lagen (1994:852) om ändring i plan— och bygglagen (1987:10) ändras så att upphävandet utgår ur den lagen och kvarstår endast i lagen (1994:819). Ingressen föreslås ändrad i ytterligare ett avseende så att det klart framgår att 8 kap. 12 a & inte ändras genom lagen (1994:852).

Upplysningsvis kan nämnas att regeringen i propositionen Införlivande av vissa direktiv enligt EES-avtalets Bilaga VII, m. m., (prop. 1994/95: 39) bl. 3. har föreslagit ändringar 1 lagen (1994: 847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m. Ändringarna föranleds av att beteckningen "EG märke" ersätts med "CE- -märkning" i lagen (1992: 1534) om EG—märket, som också byter namn till lagen (1992:1534) om CE-märkning. Ändringsförslaget i lagen 1994:847 saknar ikraft- trädandebestämmelse och träder i kraft vid den nu föreslagna uppskjutna tidpunkten d.v.s. den 1 juli 1995.

Miljö- och naturresursdepartementet Prop. 1994/95:106

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 oktober 1994 Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm—Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Lindh

Regeringen beslutar proposition 1994/95:106 Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m.

gorab 47156, Stockholm 1994 8