Upphävd författning

Förordning (1992:269) med instruktion för Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1992-04-29
Ändring införd
SFS 1992:269
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1125) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) har till uppgift att främja ekonomisk och social utveckling i enskilda u-länder liksom i Central- och Östeuropa. BITS skall samtidigt bidra till att utvidga och stärka Sveriges förbindelser med samarbetsländerna genom insatser i samarbete med svenska institutioner och företag.

2 §  BITS skall särskilt

 1. besluta om insatser inom ramen för tekniskt samarbete med vissa u-länder,
 2. besluta om insatser i Central- och Östeuropa,
 3. besluta om krediter till vissa u-länder enligt förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter).

3 §  BITS skall i sitt samarbete med internationella organisationer samt myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på BITS med undantag av 2, 18 och 30 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  BITS generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  BITS styrelse består av en ordförande och högst tio andra personer, generaldirektören medräknad.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

7 §  BITS fastställer sin egen organisation.

[S2]/r3/ Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på BITS.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

9 §  BITS personalansvarsnämnd består förutom av generaldirektören och personalföreträdarna av generaldirektörens ställföreträdare och ytterligare en tjänsteman som utses av generaldirektören.

[S2]Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. verksamhetens inriktning och omfattning i olika samarbetsländer,
 2. enstaka insatser i länder som inte tidigare fått stöd från BITS,
 3. större u-krediter,
 4. viktigare frågor om BITS organisation och arbetsformer,
 5. avtal med internationella finansieringsinstitutioner och andra internationella organisationer.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

11 §  BITS kan med eget yttrande hänskjuta ärenden till regeringens prövning.

[S2]Uppkommer fråga om att inleda fortlöpande samarbete med ett land som inte tidigare erhållit stöd genom BITS, skall frågan överlämnas till regeringen för prövning.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

12 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av BITS.

13 §  Ställföreträdare för myndighetens chef utses av regeringen efter förslag av generaldirektören.

14 §  Ordföranden och andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Överklagande

15 §  Beslut av BITS i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Beslut av BITS i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1992:269) med instruktion för Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1995:869

  Omfattning
  upph.