Upphävd författning

Lag (1992:288) om medlemskap i icke-territoriella församlingar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-04-29
Ändring införd
SFS 1992:288 i lydelse enligt SFS 1993:1612
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.
Förordning (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna lag finns föreskrifter om medlemskap i följande icke-territoriella församlingar i Svenska kyrkan:

 • Karlskrona amiralitetsförsamling,
 • Göteborgs tyska församling,
 • Tyska S:ta Gertruds församling,
 • Finska församlingen, och
 • Hovförsamlingen.

2 §  Med make avses i denna lag också en ogift kvinna och en ogift man som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Medlemskap i icke-territoriella församlingar

Karlskrona amiralitetsförsamling

3 §  Medlem i Karlskrona amiralitetsförsamling är följande i Karlskrona kommun folkbokförda personer, nämligen

 1. den som är anställd vid Försvarsmakten med placering inom marinen,
 2. den som har varit fast anställd vid Försvarsmakten med placering inom marinen och som vid anställningens upphörande har erhållit pension,
 3. make och hemmavarande barn till någon som är medlem enligt 1 eller 2, samt
 4. efterlevande make och hemmavarande barn till en medlem enligt 1 eller 2. Lag (1993:1612).

Göteborgs tyska församling

4 §  Medlem i Göteborgs tyska församling är de i Göteborgs kommun folkbokförda personer som är medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland.

5 §  Medlem i Göteborgs tyska församling får också vara följande i Göteborgs kommun folkbokförda personer, nämligen

 1. den som är född i ett tyskspråkigt land,
 2. barn till någon som är född i ett tyskspråkigt land,
 3. make och barn till någon som är medlem enligt 1 eller 2 eller 4 §, samt
 4. efterlevande make och barn till en medlem enligt 1 eller 2 eller 4 §.

Tyska S:ta Gertruds församling

6 §  Medlem i Tyska S:ta Gertruds församling är de i Stockholms kommun folkbokförda personer som är medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland.

7 §  Medlem i Tyska S:ta Gertruds församling får också vara följande i Stockholms kommun folkbokförda personer, nämligen

 1. den som är född i ett tyskspråkigt land,
 2. barn till någon som är född i ett tyskspråkigt land,
 3. make och barn till någon som är medlem enligt 1 eller 2 eller 6 §, samt
 4. efterlevande make och barn till en medlem enligt 1 eller 2 eller 6 §.

Finska församlingen

8 §  Medlem i Finska församlingen är de i Stockholms kommun folkbokförda personer som är medborgare i Finland.

9 §  Medlem i Finska församlingen får också vara följande i Stockholms kommun folkbokförda personer, nämligen

 1. den som är född i Finland,
 2. barn till någon som är född i Finland,
 3. make och barn till någon som är medlem enligt 1 eller 2 eller 8 §, samt
 4. efterlevande make och barn till en medlem enligt 1 eller 2 eller 8 §.

Hovförsamlingen

10 §  Medlem i Hovförsamlingen är medlemmarna av Kungliga Huset.

11 §  Medlem i Hovförsamlingen är också följande personer, nämligen

 1. den som tjänstgör vid Kungliga Hovstaterna och Kungliga Staberna,
 2. den som har tjänstgjort vid Kungliga Hovstaterna och Kungliga Staberna och som vid tidpunkten för anställningens upphörande uppbär pension,
 3. make och hemmavarande barn till någon som är medlem enligt 1 eller 2, samt
 4. efterlevande make och hemmavarande barn till en medlem enligt 1 eller 2.

Gemensamma föreskrifter

Beslut om medlemskap

12 §  Frågor om medlemskap i en icke-territoriell församling prövas och registreras av den skattemyndighet inom vars område personen är folkbokförd.

Inträde i en icke-territoriell församling

13 §  Ansökan om medlemskap i en icke-territoriell församling enligt 5, 7 eller 9 § görs skriftligen hos skattemyndigheten.

Utträde ur en icke-territoriell församling

14 §  Den som enligt föreskrifter i denna lag är medlem i en icke-territoriell församling får efter skriftlig anmälan hos skattemyndigheten utträda ur församlingen.

Överklagande

15 §  Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.

[S2]Ett beslut om någons medlemskap i en icke-territoriell församling får överklagas av den person vars medlemskap det gäller och den kyrkliga kommun som berörs av beslutet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:288) om medlemskap i icke-territoriella församlingar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Genom lagen upphävs
   • förordningen (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke-territoriell församling av svenska kyrkan,
   • kungörelsen (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m. m.
  3 Den som vid utgången av år 1992 är medlem i en icke-territoriell församling får kvarstå som medlem i församlingen så länge han är folkbokförd inom den kommun inom vilken församlingen har sitt upptagningsområde och han inte har anmält sitt utträde.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:85
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1612) om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i icke-territoriella församlingar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har varit fast anställd vid marinen och som vid anställningens upphörande har erhållit pension.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:71, Prop. 1993/94:33, Bet. 1993/94:FöU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1998:1592

Omfattning
upph.