Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:318 i lydelse enligt SFS 2018:799
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
1 § Har upphävts genom lag (2007:1331).

2 §  Föreningen Svenska Tecknare utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond. Lag (2015:394).

3 §  Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) prövar frågor om individuell fördelning av statliga medel till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt. Lag (1996:1595).

4 §  Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) prövar frågor om fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet för utlåning av deras verk genom det allmänna biblioteksväsendet. Lag (1998:1216).

4 a §  Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorgani- sation (SAMI) prövar frågor om fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i. Lag (1998:1216).

5 §  Musikaliska akademien prövar frågor om statsbidrag till tryckning av verk som ges ut av musikförlag.

[S2]Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

6 §  Stiftelsen Nordiska museet får, i fråga om personal som är anställd vid museet, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte något annat är föreskrivet.

7 §  Stiftelsen Svenska Filminstitutet prövar frågor om fördelning av statliga medel inom stiftelsens verksamhetsområde.

 • NJA 2005 s. 568:Beslut av Svenska Filminstitutet att avslå ansökan om produktionsstöd har ansetts innefatta myndighetsutövning i skadeståndslagens mening. Även fråga om den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk är att anse som införlivad med svensk rätt.
8 § Har upphävts genom lag (2002:1152).

9 §  Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden prövar frågor om statliga stipendier inom fondens verksamhetsområde.

10 §  Stiftelsen Tekniska museet får, i fråga om personal som är anställd vid museet, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte något annat är föreskrivet.

11 §  Svenska Fotografers Förbund utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond. Lag (2015:394).

12 §  Svenska gruvföreningen utser och entledigar en ledamot i Nämnden för isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

13 § Har upphävts genom lag (2002:1152).
14 § Har upphävts genom lag (2007:1331).

15 §  Sveriges Författarförbund

 1. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar, och
 2. utser och entledigar sex ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond. Lag (2015:394).

16 §  För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen utser.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

17 §  Om ett beslut som avses i 6 och 10 §§ får överklagas, tillämpas 4347 §§förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:799).

Ändringar

Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (1994:305) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:193, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KrU20
  Omfattning
  upph. 3, 4 §§; ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:1595) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
  Omfattning
  ny 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:1216) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Rskr. 1997/98:303, Prop. 1997/98:87, Bet. 1997/98:KrU13
Omfattning
nya 4, 4 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2002:1152) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Rskr. 2002/03:38, Prop. 2001/02:191, Bet. 2002/03:KU13
Omfattning
upph. 3, 13 §§
Ikraftträder
2003-03-01

Lag (2007:1331) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Rskr. 2007/08:59, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:KrU1
Omfattning
upph. 1, 14 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2015:394) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Rskr. 2014/15:239, Prop. 2014/15:61, Bet. 2014/15:KrU9
Omfattning
ändr. 2, 11, 15 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2018-07-01