Upphävd författning

Förordning (1992:330) om ungdomspraktikanter

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1992-05-13
Ändring införd
SFS 1992:330 i lydelse enligt SFS 1994:322
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning för ungdomar som huvudsakligen ges på en utbildningsplats (praktikplats) som en enskild eller en offentlig arbetsgivare har upplåtit hos sig efter överenskommelse med länsarbetsnämnden.

[S2]Bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning finns också i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

2 §  Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelse med arbetsgivare om att dessa skall ta emot ungdomar på praktikplatser. Nämnden skall träffa en sådan överenskommelse endast om

 1. arbetsgivaren bedöms kunna fullfölja den individuella utvecklingsplanen enligt 10 §, och
 2. arbetsgivaren utfäster sig att inte för samma tid som avses med arbetsmarknadsutbildningen till den unge utge avlöning, arvode, traktamente eller annan förmån som brukar utgå i en anställning.

[S2]I 18 a § finns en bestämmelse om att arbetsgivare skall åta sig att betala ett finansieringsbidrag innan länsarbetsnämnden träffar överenskommelse med dem om att de skall ta emot ungdomar som inte har fyllt 25 år på praktikplatser. Förordning (1993:1505).

3 §  Innan en anvisning första gången sker till en arbetsplats skall länsarbetsnämnden ge sammanslutning av arbetstagare, som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren, tillfälle att yttra sig.

4 §  Praktikplatser får anvisas arbetslösa ungdomar som inte har kunnat beredas

 1. arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
 2. annan utbildning, eller
 3. någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1993:724).

5 §  En praktikplats får anvisas den som har fyllt 17 men inte 25 år. Av 22 § framgår dock att också den som har fyllt 25 men inte 30 år i vissa fall kan anvisas en praktikplats. Förordning (1993:724).

6 §  Bestämmelser om den som genomgår arbetsmarknadsutbildning enligt denna förordning finns också i lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter.

7 §  Länsarbetsnämnden får anvisa en praktikplats till den unge först när

 1. det är utrett att denne inte kan beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden och att ingen av de åtgärder som avses i 4 §2 eller 3 kan ordnas för honom,
 2. denne, i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 20 och 23 §§, har varit anmäld som arbetssökande hos nämnden och enligt nämndens bestämmande har deltagit i kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete eller har deltagit i vidgad arbetsprövning,
 3. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning företagits, om behov av vägledning finns. Förordning (1993:724).

8 §  I fråga om den som tidigare har haft en praktikplats och då för samma tid som arbetsmarknadsutbildningen avsett av en arbetsgivare tagit emot avlöning, arvode, traktamente eller annan förmån som brukar utgå i en anställning, får länsarbetsnämnden inte anvisa någon ny praktikplats innan minst sex månader förflutit från den tidpunkt då den föregående anvisningen upphörde.

9 §  En anvisning till en praktikplats skall avse verksamhet på heltid. Anvisningen får dock avse verksamhet på deltid, om den unge

 1. har ett deltidsarbete men hos länsarbetsnämnden är anmäld som sökande till ett heltidsarbete,
 2. är nyanländ invandrare och genomgår grundläggande vuxenutbildning eller svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt bestämmelserna i 11 respektive 13 kap.skollagen (1985:1100),
 3. uppfyller villkoren i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m. i fråga om rätten till förkortning av arbetstiden, eller
 4. är funktionshindrad enligt 25 §.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från bestämmelsen om att en anvisning till en praktikplats skall avse verksamhet på heltid.

[S3]Praktik får inte anordnas på ett sådant sätt eller under sådana tider att den ersätter arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Om det behövs, får Arbetsmarknadsstyrelsen meddela föreskrifter som syftar till att förhindra att praktiken ersätter säsongsanställningar eller andra tidsbegränsade anställningar. Förordning (1994:104).

10 §  Innan länsarbetsnämnden anvisar en praktikplats skall nämnden ha upprättat en individuell utvecklingsplan. Planen skall säkerställa att den unge ges behövlig inskolning, handledning och praktisk yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med den unge och med den arbetsgivare hos vilken praktiken skall fullgöras.

11 §  En jämn könsfördelning skall eftersträvas när anvisning av praktikplats sker till en arbetsplats som har flera praktikplatser.

12 §  Bestämmelser om anvisningstidens längd och om förlängning av anvisningstiden finns i 21, 24 och 26 §§. Förordning (1993:724).

13 §  Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det, pröva om anvisningen till en praktikplats kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller av någon åtgärd enligt 4 §2 och 3. En sådan prövning skall alltid ske om den unge har fullgjort praktik i sammanlagt sex månader. Förordning (1993:724).

Deltagande i jobbsökaraktiviteter m. m.

14 §  Den som fullgör praktik skall efter länsarbetsnämndens anvisningar delta i

 1. kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete,
 2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, och
 3. annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd som bedöms vara lämplig. Förordning (1993:724).

Återkallelse m. m. av anvisad plats

15 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till en praktikplats, om

 1. nämnden finner att anvisningen kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller av någon åtgärd enligt 4 §2 eller 3,
 2. den unge utför förvärvsarbete som inte är enbart tillfälligt eller av obetydlig omfattning,
 3. den unge avvisat erbjudet lämpligt arbete,
 4. arbetsgivaren eller den unge inte följer den utvecklingsplan som har upprättats enligt 10 §,
 5. den unge utan giltig anledning inte deltar i verksamhet som avses i 14 §,
 6. den unge av en arbetsgivare tar emot avlöning, arvode, traktamente eller annan förmån som brukar utgå i en anställning för samma tid som avses med arbetsmarknadsutbildningen,
 7. den unge gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet, eller
 8. arbetsgivaren inte har fullgjort sitt åtagande att betala finansieringsbidrag enligt 18 a § för de ungdomspraktikanter som denne har eller har haft anvisade hos sig.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (1993:1505).

16 §  En anvisning till en praktikplats upphör utan återkallelse när

 1. den i anvisningsbeslutet angivna praktiktiden eller, om beslutet innehåller flera perioder med praktik, den sist angivna praktiktiden har löpt ut, och något beslut om förlängning inte har meddelats, eller
 2. den unge fyller 25 år eller, i det fall som avses i 22 §, fyller 30 år. Förordning (1993:724).

Förmåner

17 §  Till den som deltar i verksamhet enligt denna förordning lämnas utbildningsbidrag i form av dagpenning med de belopp som framgår av denna paragraf och av 26 §. Av 18 § framgår att bidrag i form av resekostnadsersättning kan lämnas i vissa fall. Dagpenning lämnas med samma belopp som den unge är eller skulle ha varit berättigad till för heltidsarbete vid ersättning från en arbetslöshetskassa, dock lägst 338 kronor per dag, om denne

 1. uppfyller villkoren för ersättning från kassan vid arbetslöshet, eller
 2. har fått ersättning från en sådan kassa under den längsta tid som ersättning kan lämnas.

[S2]Dagpenning lämnas med 338 kronor per dag till den som inte är berättigad till dagpenning enligt första stycket men

 1. har fyllt 20 år, eller
 2. har vårdnaden om eller fullgör underhållsskyldighet mot ett eget barn.

[S3]I andra fall lämnas dagpenning med 245 kronor per dag.

[S4]Dagpenning lämnas för högst fem dagar per kalendervecka. Förordning (1993:1505).

18 §  Länsarbetsnämnden får, om det finns särskilda skäl för det, lämna ersättning för resekostnader med skäligt belopp till den som deltar i verksamhet enligt denna förordning. Förordning (1992:1335).

[S2]Särskilda bestämmelser för ungdomar som inte har fyllt 25 år Förordning (1993:724).

18 a §  Länsarbetsnämnden får anvisa ungdomspraktikanten en praktikplats hos en arbetsgivare endast om arbetsgivaren genom en skriftlig överenskommelse med nämnden har åtagit sig att till staten betala ett finansieringsbidrag i samband med anvisningstidens slut. Under de första sex månaderna som praktikanten är anvisad praktik hos arbetsgivaren skall bidraget bestämmas till 1 000 kronor för varje månad. Om praktikanten anvisas praktik hos samma arbetsgivare under sammanlagt längre tid än sex månader, skall bidraget för tid därefter bestämmas till 3 000 kronor för varje månad.

[S2]I 26 § finns en bestämmelse om undantag från denna paragraf. Förordning (1993:1505).

19 §  Den som inte har fullföljt en minst tvåårig gymnasieutbildning men som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100) att erbjuda utbildning, får anvisas en praktikplats endast om det finns synnerliga skäl. I ett sådant fall skall länsarbetsnämnden samråda med den unges hemortskommun enligt 66 § kommunalskattelagen (1928:370) innan en anvisning sker. Vad som nu har sagts skall gälla även i fråga om den som har fullföljt den nämnda utbildningen men som har erbjudits eller kommer att erbjudas ytterligare ett års gymnasieutbildning. Förordning (1993:724).

20 §  Länsarbetsnämnden får anvisa en praktikplats till den unge först när denne, om han vid periodens början inte har fyllt 20 år, har varit anmäld som arbetssökande hos nämnden i minst åtta veckor eller, om han vid periodens början har fyllt 20 men inte 25 år, har varit arbetssökande hos nämnden i minst 16 veckor, samt enligt nämndens bestämmande har deltagit i kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete eller deltagit i vidgad arbetsprövning.

[S2]Om det finns skäl för det, får undantag göras från bestämmelserna i första stycket. Förordning (1993:724).

21 §  En anvisning på en praktikplats får sammanlagt avse högst sex månaders praktiktid. Genom en ny anvisning får dock praktiktiden förlängas med ytterligare högst sex månader. Praktiktiden får inte överstiga sammanlagt

 1. tolv månader, eller
 2. sex månader på samma arbetsplats, om arbetsgivaren inte har utfäst sig att anställa praktikanten vid utgången av den förlängda anvisningstiden.

[S2]Om det finns synnerliga skäl för det, får praktiktiden enligt första stycket 2 överstiga sammanlagt sex månader på samma arbetsplats även om arbetsgivaren inte har gjort en sådan utfästelse som sägs i den bestämmelsen.

[S3]Bestämmelser om undantag från denna paragraf finns i 26 §.

[S4]I fråga om den som har fyllt 25 år finns bestämmelser i 24 §.

[S5]Särskilda bestämmelser för ungdomar som har fyllt 25 år Förordning (1993:1505).

22 §  Den som har fyllt 25 men inte 30 år får anvisas en praktikplats om han fullföljt en utbildning på universitet eller högskola som omfattar minst 120 poäng och studierna avslutats när frågan om anvisning uppkommer. Länsarbetsnämnden skall därvid, om det är möjligt, anvisa den unge till en praktikplats inom det verksamhetsområde eller de verksamhetsområden vartill utbildningen syftat. Förordning (1993:724).

23 §  Länsarbetsnämnden får anvisa en praktikplats till den som vid periodens början har fyllt 25 år först när den unge har varit arbetssökande hos nämnden i minst tolv veckor.

[S2]Om det finns skäl för det, får undantag göras från bestämmelsen i första stycket. Förordning (1993:724).

24 §  En anvisning på en praktikplats får sammanlagt avse högst tre månaders praktiktid.

[S2]Bestämmelser om undantag från denna paragraf finns i 26 §. Förordning (1993:1505).

[S3]Särskilda bestämmelser för ungdomar som är funktionshindrade m. m. Förordning (1993:724).

25 §  Med ungdomar som är funktionshindrade m. m. enligt denna förordning avses ungdomar

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service,
 4. som, utan att fall som avses i 1--3 är för handen, till följd av psykiatrisk vård eller som på annat sätt har en dokumenterad och långvarig kontakt med den psykiatriska vården eller som har fått sin skolgång fördröjd till följd av ett varaktigt fysiskt funktionshinder, eller
 5. som, utan att fall som avses i 1--4 är för handen, av socialmedicinska skäl genomgår rehabilitering. Förordning (1993:724).

26 §  I fråga om ungdomar som avses i 25 § gäller med undantag från vad som föreskrivs i 18 a § att länsarbetsnämnden får anvisa ungdomspraktikanten en praktikplats utan att överenskommelse träffas med arbetsgivaren om finansieringsbidrag, om det finns skäl för det.

[S2]Beträffande ungdomar som avses i 25 § 1--4 gäller dessutom med undantag från vad som föreskrivs i

 1. 17 § att dagpenningen efter tolv månaders utbildning enligt denna förordning utgör lägst 475 kronor per dag, och
 2. 21 och 24 §§ att en anvisning på en praktikplats får förlängas med den praktiktid som länsarbetsnämnden efter en prövning i varje enskilt fall bedömer vara lämplig och att den sammanlagda praktiktiden får överstiga vad som anges i nämnda bestämmelser.

[S3]I utbildningstid som avses i andra stycket 1 skall räknas in också tid under vilken den unge haft en särskild inskolningsplats enligt den upphävda lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare. Förordning (1994:104).

27 §  Länsarbetsnämnden beslutar i fråga om rätten till bidrag.

28 §  Den allmänna försäkringskassan

 1. beräknar och betalar ut bidraget,
 2. prövar frågor om återbetalningsskyldighet enligt 29 §. Förordning (1993:724).

Återkrav

29 §  Bestämmelserna om återbetalningsskyldighet enligt 22 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall tillämpas på utbildningsbidrag enligt denna förordning. Vad som där sägs om länsarbetsnämnd skall dock i stället gälla allmän försäkringskassa.

Eftergift

29 a §  Länsarbetsnämnden får på begäran av arbetsgivaren helt eller delvis efterge en fordran på finansieringsbidrag, om

 1. arbetsgivaren anställer ungdomspraktikanten senast i samband med anvisningstidens slut, under förutsättning att praktikanten inte har varit anvisad praktik hos arbetsgivaren för sammanlagt längre tid än 6 månader,
 2. praktikanten i betydande omfattning har varit ledig eller på annat sätt har varit frånvarande från utbildningen hos arbetsgivaren, eller
 3. det av någon annan anledning än som sägs i 2 är uppenbart oskäligt att kräva betalning.

[S2]Begäran om eftergift skall göras hos länsarbetsnämnden inom en månad från anvisningstidens slut. Förordning (1994:322).

29 b §  Länsarbetsnämnden skall i samband med beslutet om anvisning lämna överenskommelsen om finansieringsbidrag till den allmänna försäkringskassan. Vid anvisningstidens slut skall nämnden underrätta försäkringskassan om beslut i fråga om eftergift samt i övrigt skriftligen lämna de uppgifter som behövs för kassans handläggning av ärendet. Handlingarna skall överlämnas till försäkringskassan så snart som möjligt. Har ett beslut om eftergift överklagats, skall handlingarna överlämnas när ärendet om överklagande har avgjorts. Förordning (1994:322).

Överklagande

30 §  Länsarbetsnämndens beslut om återkallelse av en anvisning till praktikplats enligt 15 § och beslut i fråga om rätten till utbildningsbidrag får överklagas av den som anvisats platsen. Nämndens beslut i fråga om eftergift enligt 29 a § får överklagas av arbetsgivaren. Nämndens beslut i frågor som nu sagts överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas. Förordning (1993:1505).

31 §  I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Övriga bestämmelser

32 §  I fråga om den som genomgår arbetsmarknadsutbildning enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, nämligen

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:330) om ungdomspraktikanter

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1335) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Äldre bestämmelser om dagpenningens storlek skall fortfarande gälla i fråga om ersättning som avser tid före den 5 juli 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 24 §§; 17 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:724) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 7, 12 §§; nuvarande 17 a-24 §§ betecknas 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§; ändr. 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 28, 32 §§, rubr. närmast före 18 §; rubr, närmat före 18 § sätts närmast före 25 §; nya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 §§, rubr. närmast före 19, 22 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1505) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 17 § den 3 januari 1994, och i övrigt den 1 januari 1994.
  2. Den äldre bestämmelsen i 17 § gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  3. De äldre bestämmelserna i 9, 21, 24 och 26 §§ gäller fortfarande när beslutet om anvisning har fattats före ikraftträdandet.
  4. Vid bestämmande av finansieringsbidragets storlek enligt 18 a § skall bortses från tid då ungdomspraktikanten har varit anvisad hos arbetsgivaren före den 1 januari 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Prop. 1993/94:66, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2, 9, 15, 17, 21, 24, 26, 30, 32 §§; nya 18 a, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 29 a, 29 b §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:65) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att punkt 4 övergångsbestämmelserna till förordningen (1993:1505) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter skall upphöra att gälla från och med den 10 mars 1994. Den äldre bestämmelsen skall dock fortfarande gälla i fråga om överenskommelser om finansieringsbidrag som har träffats före den 10 mars 1994.
  Omfattning
  upph. 4 p övergångsbest. till 1993:1505
  Ikraftträder
  1994-03-10

Förordning (1994:104) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter

  Omfattning
  ändr. 9, 26 §§
  Ikraftträder
  1994-04-15

Förordning (1994:322) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 29 b och 32 §§ den 1 juni 1994, och i övrigt den 1 juli 1994. Den nya bestämmelsen i 29 a § skall tillämpas när begäran om eftergift görs efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
Omfattning
ändr. 29 a, 29 b, 32 §§
Ikraftträder
1994-06-01

Ändring, SFS 1994:936

  Omfattning
  upph.