Upphävd författning

Förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2005:1102
Upphäver
Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande

 1. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 3 § andra stycket lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
 2. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 5 § andra stycket samma lag,
 3. börsers övervakning av sina medlemmar enligt 3 kap. 4 § samma lag,
 4. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs och en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 samma lag,
 5. handelsregler för en börs eller en auktoriserad marknadsplats i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen eller marknadsplatsen enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 samma lag,
 6. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 4 kap. 11 § samma lag,
 7. den informationsplikt som enligt 6 kap.2 och 3 §§ samma lag gäller för utgivare av sådana fondpapper som inte är föremål för inregistrering vid en börs,
 8. säkerhetskravet enligt 9 kap. 4 § samma lag,
 9. vilka upplysningar en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisation skall lämna till Finansinspektionen enligt 11 kap. 2 § 1 samma lag, och
 10. en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisations löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 11 kap. 2 § 2 samma lag. Förordning (2005:1102).

 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

2 §  Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

 1. i vilken ordning och omfattning information om kurser och omsättningsuppgifter skall sammanställas och offentliggöras enligt 4 kap. 3 § och 7 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
 2. villkoren för inregistrering av fondpapper vid en börs enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag,
 3. den informationsplikt som enligt 5 kap.3 och 3 a §§ samma lag gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in, och
 4. innehållet i och offentliggörande av halvårsrapport enligt 5 kap. 6 § samma lag. Förordning (2005:1102).

3 § Har upphävts genom förordning (2001:917).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i 3 § om avgift för prövning av ansökan om auktorisation som börs eller marknadsplats och tillstånd att driva clearingverksamhet träder i kraft den 1 juli 1992. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1993 då förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om börsstyrelsen i 2--5 §§ och om årsredovisning m. m. i 6 och 7 §§ den förordningen skall dock fortsätta att gälla fram till den 1 januari 1994.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1358) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1358

Förordning (1994:2025) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 2 §
  CELEX-nr
  393L0022
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:267) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:806) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-20

Förordning (2000:84) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-03-10

Förordning (2001:917) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:384) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1102) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0071
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:376) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 1, 4 §§
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:572

Omfattning
upph.