Upphävd författning

Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:543 i lydelse enligt SFS 2007:366
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument kan få auktorisation som börs eller marknadsplats enligt denna lag.

[S2]Clearingverksamhet får yrkesmässigt bedrivas endast av Sveriges riksbank och av företag som fått tillstånd som clearingorganisation enligt denna lag. Tillstånd behövs dock inte för clearingverksamhet som huvudsakligen allmänheten deltar i.

[S3]Frågor om auktorisation och tillstånd prövas av Finansinspektionen.

[S4]Tillstånd enligt andra stycket behövs inte om företaget har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Lag (2004:311).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i fjärde stycket är en följd av att bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse.

[K1]2 §  Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och utländska företag.

[S2]I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) skall vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna lag tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S3]2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,

[S4]2 kap. 10 § om meddelandeförbud,

[S5]8 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,

[S6]11 kap. 5 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

[S7]11 kap.7 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktorisation eller tillstånd.

[S8]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i andra stycket om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter. Lag (2006:605).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 1 kap. 2 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringarna i andra stycket innebär inledningsvis att de bestämmelser om styrelsen i denna lag som gäller för tillsynsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag också gäller för tillsynsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ. Vidare kompletteras listan med bestämmelser som skall tillämpas på tillsynsorganet med en bestämmelse om meddelandeförbud som också skall tillämpas på ledamöterna i tillsynsorganet. ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 1 kap. 2 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen föreslås ett nytt andra stycke som anger vilka bestämmelser om styrelsen i denna lag som gäller också för tillsynsorganet i dualistiskt organiserade europabolag. Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22.

I 2 kap. 2 § anges de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att auktorisation som börs skall meddelas. För ...

[K1]3 §  Särskilda bestämmelser om börser finns i 2-5 och 6 kap., om auktoriserade marknadsplatser i 7 kap. och om clearingorganisationer i 8 och 9 kap. I 5 a kap. finns bestämmelser om regelbunden finansiell information som skall offentliggöras av utgivare. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Ändringen föranleds av att ett nytt kapitel, 5 a kap, införs i lagen.

[K1]4 §  I denna lag betyder

 1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,
 2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid börsen,
 3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt 7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument,
 4. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i
  1. att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta, eller
  2. att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för förpliktelsernas fullgörande, eller
  3. på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,
 5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att driva clearingverksamhet,
 6. clearingmedlem: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,
 7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,
 8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mellan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,
 9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 11. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller om innehavet annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
 12. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag, och
 13. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG. Lag (2007:366).

Hemmedlemsstat

[K1]5 §  Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som har sitt säte här, om utgivaren

 1. är ett aktiebolag som har gett ut aktier som är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, eller
 2. har gett ut sådana skuldebrev som avses i 5 kap. 6 § första stycket om
  1. vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde som understiger motsvarande 1 000 euro, och
  2. skuldebreven är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. I den och de två följande paragraferna anges i vilka fall Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare. Innebörden av begreppet hemmedlemsstat har behandlats i avsnitt 5.4.5. I lagen får frågan om Sverige är hemmedlemsstat betydelse bl.a. för om information som offentliggörs också skall ges in till Finansinspektionen (se förslaget till 9 a kap.) och för tillämpningen av bestämmelserna om regelbunden finansiell ...

[K1]6 §  Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har säte i en stat inom EES, om

 1. utgivaren har gett ut aktier eller sådana skuldebrev som avses i 5 kap. 6 § första stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde som understiger motsvarande 1 000 euro,
 2. dessa fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, och
 3. utgivaren till följd av detta, eller på grund av att dessa fondpapper har erbjudits till allmänheten i Sverige, är skyldig att ge in ett dokument enligt 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. I den anges vissa fall då Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har säte inom EES. I promemorians förslag var bestämmelsen formulerad så, att den avsåg emittenter som har sitt säte i en stat utanför EES. Som Sveriges advokatsamfund har påpekat förekommer det att emittenter i länder utanför EES inte har något säte, eller kan ha fler än ett säte. Det är därför lämpligare att formulera bestämmelsen så att den avser emittenter som inte har säte inom EES.

Förutom ...

[K1]7 §  Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare i andra fall än som anges i 5 eller 6 § om denne har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES och utgivaren väljer att Sverige skall vara hemmedlemsstat.

[S2]En utgivare får välja att Sverige skall vara hemmedlemsstat bara om utgivaren har sitt säte här eller om fondpapperen är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats.

[S3]En utgivare som har valt att Sverige skall vara hemmedlemsstat får ändra detta val tidigast efter tre år, om inte förutsättningarna i första stycket dessförinnan har upphört att gälla.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en utgivare skall offentliggöra valet av hemmedlemsstat. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen, som är ny, anges när Sverige är hemmedlemsstat i andra fall än sådana som anges i 5 eller 6 §.

Bestämmelsen bygger på att utgivaren själv måste välja Sverige som hemmedlemsstat. Valet kan stå mellan Sverige eller något annat EESland där utgivaren har sitt säte eller fondpapperen är upptagna till handel på en reglerad marknad. Som framgår av 4 kap. 1 b § får de flesta fondpapper noteras endast om emittenten har valt en hemmedlemsstat. Det får således inte förekomma ...

Fondpapper som är upptagna till handel i en annan stat inom EES

[K1]8 §  Om Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare vars fondpapper inte är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, men är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, skall följande bestämmelser i 5 kap. tillämpas av utgivaren:

 • 3 § första stycket 3 om kurspåverkande information,
 • 3 b § om förändringar i rättigheter och om nya emissioner,
 • 5 § om skyldighet att utse ett finansiellt institut,
 • 6-10 §§ om utgivare av skuldebrev, och
 • 11-16 §§ om utgivare som inte har säte i en stat inom EES.

[S2]Av 5 a kap. 1 § framgår att bestämmelserna i 5 a kap. är tillämpliga på sådana utgivare som anges i första stycket. Lag (2007:366).

[S3]Börs

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. I första stycket anges vilka bestämmelser i 5 kap. som skall tillämpas i de fall Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare vars värdepapper inte är noterade vid en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utan endast är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES. Ett exempel på en sådan situation är ett svenskt aktiebolag vars aktier endast är upptagna till handel på en reglerad marknad i ett annat EES-land. Eftersom Sverige är hemmedlemsstat och ...

Sundhetskrav

[K2]1 §  En börs skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

[S2]Börsen skall därvid tillämpa principerna om

[S3]fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av börsen får bli börsmedlem,

[S4]neutralitet, som innebär att av börsen uppställda regler tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla börsmedlemmar, och

[S5]god genomlysning, som innebär att börsmedlemmarna får en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.

Svenska företag

[K2]2 §  Auktorisation som börs får meddelas ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening endast om

 1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,
 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §,
 3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en börs,
 4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och
 5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

[S2]Auktorisation som börs får inte meddelas, om det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget. Lag (1998:261).

[K2]3 §  Ansökan om auktorisation får göras innan bolaget eller föreningen har registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet. Om en sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen fattats, räknas den i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet.

[S2]Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Lag (2005:914).

[K2]4 §  En börs bolagsordning eller stadgar skall godkännas av Finansinspektionen i samband med att auktorisation beviljas.

[S2]Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

[K2]5 §  En börs som är aktiebolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen av om aktiekapitalet är tillräckligt skall hänsyn tas även till andra finansiella resurser som börsen har eller kan utnyttja. För börs som är ekonomisk förening gäller vad som sägs om aktiekapital i stället summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

[K2]6 §  En börs skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verkställande direktör.

Utländska företag

[K2]7 §  Auktorisation för ett utländskt företag att driva verksamhet som börs här i landet från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial) får meddelas endast om

 1. företaget i sitt hemland driver sådan verksamhet och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och
 2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §.

[S2]För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.

Sekretess

[K2]8 §  Den som är eller har varit knuten till en börs som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

Uppgiftsskyldighet

[K2]9 §  En börs är skyldig att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare. Lag (2004:311).

Prop. 2002/03:139: Bestämmelsen reglerar börsers uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Frågan om börsers uppgiftsskyldighet behandlas i avsnitt 15.2.3. Bestämmelsen har förtydligats i enlighet med Lagrådets förslag. För en närmare redogörelse av bestämmelsens innebörd hänvisas till författningskommentaren till 1 kap. 11 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Den i paragrafen föreslagna uppgiftsskyldigheten ...

Meddelandeförbud

[K2]10 §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 9 § får förordna att börsen samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 9 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:487).

Ansvarsbestämmelse

[K2]11 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 10 §. Lag (2005:487).

3 kap. Börsmedlemmar

[K3]1 §  En börs får som medlemmar ha Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt är lämpliga att delta i handeln vid börsen. Lag (1998:261).

[K3]1 a §  En börsmedlem får delta i handeln vid en börs för egen räkning. En börs får medge följande institut och företag rätt att delta i handeln vid en börs för annans räkning:

 1. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1 eller 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och
 2. utländska företag som i sitt hemland får driva sådan verksamhet som avses i 1 och som där står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

[S2]Om ett företag inom en koncern bedriver handel uteslutande för egen och för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av första stycket, den handel som företaget bedriver anses vara handel för egen räkning. Lag (1998:261).

[K3]2 §  Om en börsmedlem inte längre uppfyller kraven för medlemskap, skall börsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

[S2]Har ett börsmedlemskap upphört på grund av beslut enligt första stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, utföra köp- eller säljorder vid börsen för att skydda uppdragsgivare mot förlust.

[K3]3 §  Börsmedlemmar skall lämna börsen de upplysningar som behövs för att börsen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar.

[K3]3 a §  Börsmedlemmar som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att på begäran av inspektionen lämna uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i handeln vid börsen. Inspektionen får förelägga en sådan börsmedlem att lämna de begärda uppgifterna. Lag (1998:261).

[K3]4 §  En börs skall övervaka att medlemmarna följer de krav som gäller för medlemskap i börsen.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om övervakningen av medlemmarna vid en börs. Lag (1998:261).

Godkännande för notering och handel

[K4]1 §  Vid en börs får notering av och handel med alla slags finansiella instrument ske. Notering av och handel med ett visst finansiellt instrument får dock inte inledas förrän börsen har lämnat sitt godkännande till detta.

[S2]Om skyldighet finns enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att upprätta ett prospekt, får notering av och handel med ett visst finansiellt instrument inte inledas förrän

 1. prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller inspektionen har fått ett intyg som avses i 2 kap. 36 § samma lag, och
 2. prospektet har offentliggjorts av utgivaren.

[S3]Fondpapper får godkännas för notering och handel genom att börsen, efter prövning enligt 5 kap. 1 §, beslutar om inregistrering av fondpapperen. För fondpapper som inte är föremål för inregistrering får sådant godkännande lämnas endast om prövning har skett enligt 6 kap. 1 §.

[S4]Optioner och terminer får godkännas för notering och handel bara om

 1. det förekommer en betydande handel med tillförlitlig kurssättning i den eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på, eller
 2. det av ett prospekt enligt 2 kap. lagen om handel med finansiella instrument framgår att handel enligt 1 avses ske inom sex månader från offentliggörandet av prospektet.

[S5]Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att optioner och terminer godkänns för notering och handel även i andra fall än som anges i fjärde stycket. En förutsättning för sådant medgivande är att det finns en tillförlitlig prissättning på den eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på eller, om optionen eller terminen grundas på ett eller flera index, att dessa är tillförlitliga. Lag (2005:834).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke, för att klarlägga att i det fall skyldighet föreligger för utgivaren att upprätta ett prospekt, får handeln vid en börs inte påbörjas förrän utgivaren har fått prospektet godkänt och registrerat samt offentliggjort detsamma. Börsen skall självfallet ge sitt godkännande till att handeln påbörjas, i enlighet med vad som anges i första stycket.

Ändringen i fjärde stycket är en följd av att samtliga bestämmelser om prospekt har samlats ...

[K4]1 a §  Fondpapper som har getts ut av ett företag som har auktorisation som börs får inte inregistreras eller noteras vid den börsen. Lag (1998:261).

[K4]1 b §  Notering av och handel med ett visst fondpapper som är utgivet av någon som enligt öppenhetsdirektivet har möjlighet att välja hemmedlemsstat får inte inledas förrän utgivaren har valt en stat inom EES som hemmedlemsstat.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om

 1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap.7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller
 2. fordringsrätter med kortare löptid än ett år. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen får notering av och handel med ett fondpapper inte inledas innan en sådan utgivare som enligt öppenhetsdirektivet har möjlighet att välja hemmedlemsstat har valt en stat inom EES som hemmedlemsstat. Bakgrunden är att samtliga utgivare som omfattas av öppenhetsdirektivet måste ha en hemmedlemsstat inom EES. Öppenhetsdirektivet är dock inte tillämpligt på andelar i en investeringsfond eller vissa fondföretag eller på fordringsrätter med en kortare löptid än ett ...

Handelsregler och marknadsövervakning

[K4]2 §  En börs skall ha ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen skall gå till.

[S2]Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar samt med god sed på värdepappersmarknaden.

[S3]Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen terminalåtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs, samt
 2. handelsregler för en börs i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen. Lag (2000:72).

Prop. 1999/2000:34: (Jfr 4 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om börsens skyldighet att ta fram ändamålsenliga handelsregler samt att övervaka handel och kursbildning vid börsen.

Bestämmelsen i första stycket om att det åligger en börs att ha ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen skall gå till är oförändrad. Det är naturligt att den bestämmelsen också innefattar en skyldighet för en börs att ta fram handelsregler som motverkar ...

Regler om offentliga uppköpserbjudanden

[K4]2 a §  En börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är noterade vid börsen. Reglerna skall uppfylla de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden i dess ursprungliga lydelse och i övrigt vara ändamålsenliga.

[S2]Undantag från reglerna skall kunna beslutas av börsen eller ett av börsen utsett organ med representativa företrädare för näringslivet. Undantag får förenas med villkor. Ett beslut om undantag skall ange de skäl som det grundas på. Lag (2006:455).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 4 kap. 2 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny. I den regleras skyldigheten för en börs att ha regler om offentliga uppköpserbjudanden. De frågor som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 6.1.

I första stycket anges att en börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i de bolag vilkas aktier är noterade på börsen. Genom 7 kap. 2 § lagen ...

Övervakning av regelbunden finansiell information

[K4]2 b §  En börs skall övervaka att den som har gett ut fondpapper som är inregistrerade eller noterade vid börsen, och som har Sverige som hemmedlemsstat, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 5 a kap.4, 5 och 7 §§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgivaren.

[S2]Övervakningen skall vara organiserad så att intressekonflikter inte uppstår.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om övervakningen av regelbunden finansiell information vid en börs. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen, som är ny, behandlar övervakning av upprättande av sådan regelbunden finansiell information som regleras i det nya 5 a kap. Genom hänvisningen i 7 kap. 2 § blir bestämmelsen även tillämplig för auktoriserade marknadsplatser.

Enligt bestämmelsen i första stycket skall en börs inom ramen för övervakningen granska att den regelbundna finansiella information som avses i 5 a kap. 4, 5 och 7 §§, dvs. års- och koncernredovisning, halvårsrapport och i förekommande fall kvartalsrapport, ...

[K4]2 c §  Om börsen finner att en överträdelse har skett av de bestämmelser som gäller för upprättandet av regelbunden finansiell information, skall börsen anmäla detta till Finansinspektionen.

[S2]En anmälan behöver inte göras om utgivaren på börsens uppmaning offentliggjort rättad eller kompletterad information. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom hänvisningen i 7 kap. 2 § blir bestämmelsen även tillämplig för auktoriserade marknadsplatser.

Enligt första stycket skall börsen anmäla sådana överträdelser som upptäcks i den övervakning som skall utföras enligt 2 b § till Finansinspektionen. Enligt bestämmelsen i andra stycket behöver anmälan inte ske om utgivaren offentliggjort rättad eller kompletterad information på börsens uppmaning. Rättad information skall offentliggöras i det fall de ursprungliga ...

[K4]2 d §  En börs skall regelbundet rapportera till Finansinspektionen om övervakningen enligt 2 b §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen i första stycket skall en börs regelbundet rapportera till Finansinspektionen om den övervakning över regelbunden finansiell information som skall ske enligt 2 b §. Börsens rapport är avsedd att tjäna som underlag för Finansinspektionens tillsyn över börsens övervakning.

Bestämmelsen i andra stycket är ett bemyndigande att meddela föreskrifter. Genom dessa föreskrifter kan innehållet i börsens rapport regleras. En rapport kan exempelvis ...

Kursnotering och information

[K4]3 §  Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betalkurser som förekommer vid eller rapporteras till börsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter beträffande varje finansiellt instrument som noteras vid börsen skall offentliggöras omedelbart, om inte Finansinspektionen med hänsyn till handelns effektivitet tillåter något annat. Sådan information skall vidare dagligen sammanställas och offentliggöras i den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen föreskriver. Lag (1994:2017).

Rapportering av avslut

[K4]4 §  En börsmedlem skall, på det sätt och i den omfattning som börsen bestämmer, till börsen anmäla avslut som medlemmen utanför börsen har gjort för egen eller någon annans räkning i de finansiella instrument som noteras vid börsen. Om ett sådant avslut har skett vid en auktoriserad marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, behöver avslutet inte anmälas till börsen. Detsamma gäller om avslutet skett vid en utländsk börs inom EES. Lag (1994:2017).

Sidoverksamhet

[K4]5 §  En börs får, utöver den verksamhet som auktorisationen omfattar, i företaget driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en börs att driva även annan verksamhet.

Organisationsförvärv

[K4]6 §  Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

Internationellt samarbete

[K4]7 §  En börs skall lämna de upplysningar och underrättelser till behöriga myndigheter i andra länder inom EES som dessa behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt avtalet om EES samt i övrigt ha ett sådant nära samarbete med dessa myndigheter som föranleds av avtalet. Lag (1992:1712).

Disciplinnämnd

[K4]8 §  En börs skall ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga ärenden om medlemmars och emittenters överträdelser av de regler som gäller vid börsen (disciplinärenden).

[S2]Gäller ärendet ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen är disciplinnämnden skyldig att pröva ärendet, om Finansinspektionen begär det.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen besluta att en börs inte behöver ha en disciplinnämnd. Lag (1998:261).

[K4]9 §  En disciplinnämnd skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och minst tre övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna och erfarna som domare. Av övriga ledamöter skall minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

[S2]I disciplinnämnden får inte ingå personer som har anställning i börsen eller i ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen. I nämnden får inte heller ingå personer som har ett kvalificerat och stadigvarande uppdrag för börsen eller för ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen. Lag (1998:261).

[K4]10 §  För ledamöterna i en disciplinnämnd skall vad som sägs i 11 och 12 §§förvaltningslagen (1986:223) om jäv gälla i tillämpliga delar. Lag (1998:261).

[K4]11 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden. Lag (1998:261).

Förutsättningar för inregistrering

[K5]1 §  Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

[S2]Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållandena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering. Lag (2005:834).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen har ändrats genom att det nuvarande tredje stycket har upphört att gälla. Detta gäller även de lagrum som stycket hänvisade till. Samtliga bestämmelser om prospekt har samlats i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. I 4 kap. 1 § andra stycket görs därför i stället en hänvisning till den lagen.

[K5]2 §  En ansökan om inregistrering får inte avslås utan att sökanden har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv, om inte detta är uppenbart obehövligt.

[S2]Beslut om inregistrering skall meddelas snarast och senast sex månader från det att ansökan gjordes hos börsen eller, om ansökan kompletteras, senast sex månader från det att kompletteringen kom in till börsen. Meddelas inte beslut inom angiven tid, skall det anses som om ansökan har avslagits.

Utgivarens informationsplikt

[K5]3 §  Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in skall

 1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,
 2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt
 3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

[S2]Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebefordra information enligt första stycket till Finansinspektionen. Lag (2005:380).

Prop. 2004/05:142: Paragrafen överensstämmer i stora delar med nuvarande lydelse. I första stycket har dock tidpunkten för informationspliktens inträdande tidigarelagts för att nå en bättre överensstämmelse med kraven i artiklarna 6.1 och 9 första stycket i marknadsmissbruksdirektivet. Direktivets informationsregler begränsar sig till den information som skall offentliggöras. Det faller sig emellertid naturligt att informationsplikten inträder samtidigt i förhållande till marknadsplatsen. Den praktiska effekten av ...

[K5]3 a §  En utgivare av fondpapper får skjuta upp offentliggörandet av information som avses i 3 § första stycket 3, om det finns godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs.

[S2]Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning lämnar ut information som avses i 3 § första stycket 3, skall informationen omedelbart överlämnas till börsen samt offentliggöras, såvida inte mottagaren av informationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal. Lag (2005:380).

Prop. 2004/05:142: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om fördröjt offentliggörande av kursrelevant information. Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 7.

Begreppet godtagbara skäl är avsett att motsvara marknadsmissbruksdirektivets möjlighet att skjuta upp offentliggörandet i syfte att inte skada sina egna legitima intressen. I artikel 3 i det första genomförandedirektivet ges två exempel på när godtagbara skäl ...

[K5]3 b §  Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs skall omedelbart offentliggöra

 1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen, och
 2. nya låneemissioner.

[S2]Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana utgivare som avses i 5 a kap. 2 § 1-3.

[S3]Om den som har gett ut aktier som har inregistrerats vid en börs även har utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, skall utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är knutna till derivatinstrumenten. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Enligt första stycket skall emittenter av fondpapper som är inregistrerade vid en börs offentliggöra upplysningar om förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen. I fråga om aktier kan det t.ex. röra sig om förändringar i rösträtt eller i rätt till utdelning. Även en uppdelning av aktier (s.k. split) kan innebära en sådan förändring i rättigheter som skall offentliggöras. I fråga om obligationer och andra skuldförbindelser kan som exempel nämnas ändrad räntesats ...

Avregistrering

[K5]4 §  En börs skall avslå en begäran om inregistrering eller besluta om avregistrering av fondpapper, om utgivaren allvarligt åsidosätter sina förpliktelser enligt lag eller någon annan författning. Avregistrering skall även ske på begäran av utgivaren. Om det är olämpligt från allmän synpunkt, skall avregistrering inte ske.

[S2]Avregistrering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv, om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

[S3]Beslut om avregistrering skall offentliggöras omedelbart. Lag (2005:380).

Prop. 2004/05:142: Ändringen är föranledd av att informationsplikten föreslås inträda redan vid tidpunkten för ansökan om inregistrering av fondpapper. Om utgivaren allvarligt överträder sina åligganden enligt lag eller annan författning, såsom informationsplikten, skall en begäran om inregistrering avslås. Dessutom har en språklig justering skett i andra stycket.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 7.

Särskilda bestämmelser om aktier

[K5]5 §  Den som har gett ut aktier som är inregistrerade vid en börs skall utse ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Bestämmelsen motsvarar artikel 17.2 c i öppenhetsdirektivet.

Kommissionen skall enligt artikel 17.4 i direktivet precisera vilka kategorier av finansiella institut som kan vara aktuella för uppdraget som ombud. Något förslag från kommissionen om en sådan precisering har dock inte presenterats. Ett exempel på en sådan finansiell rättighet som avses är aktieutdelning. I Sverige handhas utbetalning av aktieutdelning av den centrala värdepappersförvararen. En central ...

5 a § Har upphävts genom lag (2005:834).
5 b § Har upphävts genom lag (2005:834).

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

[K5]6 §  I 7-10 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra överlåtbara skuldförbindelser, med undantag för sådana som

 1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför utövas, ger rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan jämställas med aktier, eller
 2. utgörs av fordringsrätter med kortare löptid än ett år.

[S2]Bestämmelserna i 7-10 §§ skall tillämpas i fråga om skuldebrev som är inregistrerade vid en börs.

[S3]Bestämmelserna i 8-10 §§ skall inte tillämpas i fråga om skuldebrev som har getts ut av en stat inom EES eller av ett landsting eller en kommun eller motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES.

[S4]I 12 § finns bestämmelser om undantag från 7-10 §§ för vissa utgivare som inte har säte i en stat inom EES. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny och anger tillämpningsområdet för 7–10 §§. Från tillämpningsområdet undantas i första stycket för det första sådana obligationer och andra överlåtbara skuldförbindelser som ger rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan jämställas med aktier. Som exempel på sådana finansiella instrument kan nämnas interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt (jfr prop. 2004/05:158 s. 70 f.). För ...

[K5]7 §  Den som har gett ut skuldebrev skall se till att alla innehavare av sådana skuldebrev som har getts ut samtidigt och på samma villkor behandlas lika när det gäller de rättigheter som är knutna till skuldebreven. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen genomförs artikel 18.1 i öppenhetsdirektivet i svensk rätt. Bestämmelsen innehåller en princip om likabehandling, liknande den som finns inom aktiebolagsrätten. Det bör noteras att likabehandlingsprincipen endast gäller sådana skuldebrev som har emitterats samtidigt och på samma villkor, och således inte påverkar möjligheten att ge ut skuldebrev med olika villkor i fråga om t.ex. ränta eller förmånsrätt.

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2006/07:65#S10-2" ...

[K5]8 §  Den som har gett ut skuldebrev får inte hindra innehavare av skuldebreven från att utöva sina rättigheter genom en fullmakt till någon annan.

[S2]Om den som har gett ut skuldebreven inte har sitt säte i Sverige, gäller första stycket bara om lagstiftningen i den stat där utgivaren har sin hemvist tillåter en sådan fullmakt. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. I första stycket slå fast att en utgivare av skuldebrev inte får hindra skuldebrevsinnehavare från att utöva sina rättigheter genom fullmakt. Bestämmelsen motsvarar artikel 18.2 första stycket i öppenhetsdirektivet. De fall där användning av fullmakt främst kan bli aktuella torde vara vid sådana möten med skuldebrevsinnehavare som behandlas i 9 §. Ordalydelsen i första stycket har efter lagrådsföredragningen ändrats för att bättre överensstämma med direktivet och övriga bestämmelser ...

[K5]9 §  Om den som har gett ut skuldebrev avser att hålla ett möte med innehavare av skuldebreven, skall utgivaren

 1. informera skuldebrevsinnehavarna om plats, tid och dagordning för mötet samt om vad som krävs för att en innehavare skall ha rätt att delta i mötet, och
 2. tillhandahålla skuldebrevsinnehavarna ett fullmaktsformulär.

[S2]Fullmaktsformuläret skall tillhandahållas tillsammans med kallelsen till mötet, om kallelsen sänds till skuldebrevsinnehavarna. Om kallelse sker på något annat sätt, skall fullmaktsformuläret tillhandahållas skuldebrevsinnehavarna på begäran efter det att mötet har tillkännagetts. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Bestämmelsen reglerar vad en utgivare av skuldebrev skall iaktta om utgivaren anordnar möten med skuldebrevsinnehavare. Genom bestämmelsen genomförs artikel 18.2 a och b i öppenhetsdirektivet.

Möten med skuldebrevsinnehavare har, såvitt har upplysts, tidigare normalt inte förekommit i Sverige. Det saknas också särskild reglering beträffande sådana möten. Det har emellertid blivit vanligare att emittenter i villkoren för skuldebreven tar in bestämmelser om möten ...

[K5]10 §  Den som har gett ut skuldebrev skall informera skuldebrevsinnehavarna om utbetalning av ränta, utövande av rättigheter avseende konvertering, utbyte, teckning eller annullering och återbetalning.

[S2]Utgivaren skall utse ett finansiellt institut genom vilket skuldebrevsinnehavarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Bestämmelsen motsvarar artikel 18.2 a och c i öppenhetsdirektivet.

I första stycket uppställs krav på att utgivare av skuldebrev skall informera skuldebrevsinnehavare i vissa avseenden. I bestämmelsen föreskrivs det inte hur informationen skall lämnas, utan formerna för detta kan exempelvis regleras i villkoren för skuldebreven. I kravet på att skuldebrevsinnehavarna skall informeras ligger dock naturligtvis att informationen lämnas på ett effektivt sätt som ...

Utgivare utan säte i en stat inom EES

[K5]11 §  Bestämmelserna i 12-16 §§ är tillämpliga på den som har gett ut där angivna fondpapper som är inregistrerade vid en börs, om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och har Sverige som hemmedlemsstat. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. I den anges tillämpningsområdet för 12–16 §§. I vilka fall Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare utan säte inom EES framgår av 1 kap. 6 och 7 §§.

[K5]12 §  En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i 7-10 §§ om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs undantaget i artikel 23.1 i öppenhetsdirektivet för utgivare utan säte i en stat inom EES.

Förutsättningen för att undantaget skall vara tillämpligt är att utgivaren uppfyller krav som uppställs i offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar de föreslagna bestämmelserna i 7–10 §§. Med ”offentlig reglering ...

[K5]13 §  En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 14-16 §§ om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. I den anges att bestämmelserna i 14–16 §§ inte behöver iakttas av en utgivare av aktier om denna uppfyller krav som motsvarar dem som anges i de paragraferna. Detta motsvarar artikel 23.1 i öppenhetsdirektivet.

Med ”offentlig reglering i en stat utanför EES” avses såväl regleringen i det land där utgivaren hör hemma som regleringen i ett annat tredjeland som utgivaren följer, t.ex. på grund av att utgivarens aktier är noterade där.

Vad som ...

[K5]14 §  En utgivare av aktier skall behandla alla aktieägare som innehar aktier av samma slag lika. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs artikel 17.1 i öppenhetsdirektivet för aktiebolag utan säte i en stat inom EES.

Kravet på likabehandling gäller endast för innehavare av aktier som är av samma slag. Det finns alltså möjlighet att ge ut aktier av olika slag, där de olika aktieslagen har olika rättigheter i vissa avseenden, t.ex. vad gäller röststyrka eller rätt till utdelning.

Kravet på likabehandling skall vidare förstås så att aktieägare skall behandlas ...

[K5]15 §  Inför en bolagsstämma skall en utgivare av aktier informera aktieägarna om

 1. plats, tid och dagordning för stämman,
 2. det totala antalet aktier och rösträtter, och
 3. aktieägares rätt att delta i stämman. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs artikel 17.2 a i öppenhetsdirektivet för aktiebolag utan säte i en stat inom EES.

Bestämmelsen behöver inte iakttas av den som uppfyller krav som motsvarar dem som uppställs i paragrafen (se 13 §). I artikel 22 i genomförandedirektivet anges att kravet på likvärdig information är uppfyllt om utgivaren lämnar uppgift om tid, plats och dagordning för bolagsstämman. ...

[K5]16 §  En utgivare av aktier får inte hindra aktieägare från att utöva sina rätttigheter genom en fullmakt till någon annan, om lagstiftningen i den stat där utgivaren har sin hemvist tillåter att en sådan fullmakt används.

[S2]Om fullmakt får användas, skall utgivaren inför en bolagsstämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär till dem som har rätt att rösta vid stämman. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om fullmakt. Genom den genomförs artikel 17.2 första stycket och artikel 17.2 b i öppenhetsdirektivet. Ordalydelsen i första stycket har efter lagrådsföredragningen ändrats för att bättre överensstämma med direktivet och övriga bestämmelser i kapitlet.

Som följer av 13 § får en utgivare tillämpa annan offentlig reglering i en stat utanför EES som motsvarar denna bestämmelse. En precisering av detta kan komma att anges i verkställighetsföreskrifter. ...

Tillämpningsområde

[K5a]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat och vars fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES.

[S2]Särskilda bestämmelser om utgivare som inte har säte i en stat inom EES finns i 11 §.

[S3]Utgivare som inte har Sverige som hemmedlemsstat skall, om utgivarens fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, offentliggöra regelbunden finansiell information i enlighet med den offentliga reglering i utgivarens hemmedlemsstat inom EES som följer av öppenhetsdirektivet. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Enligt första stycket är bestämmelserna i kapitlet tillämpliga på utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat. Begreppet hemmedlemsstat definieras i 1 kap. 5–7 §§. Innebörden är att även en utgivare vars fondpapper inte är noterade på en börs eller en auktoriserad marknadsplats här i landet, beroende på vilken typ av fondpapper som har getts ut, kan vara skyldig att följa bestämmelserna om regelbunden finansiell information.

I andra stycket finns en hänvisning till de särskilda ...

[K5a]2 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas om utgivaren är

 1. en stat,
 2. ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myndighet i en stat,
 3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar,
 4. Europeiska centralbanken, eller
 5. en centralbank i en stat inom EES. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges vilka utgivare som är undantagna från kapitlets tillämpningsområde oberoende av vilken typ av fondpapper som har getts ut. Undantagen grundas på artikel 8.1 a i öppenhetsdirektivet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.2.

[K5a]3 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

 1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap.7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 2. fordringsrätter med en kortare löptid än ett år, eller
 3. obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som var och en har ett nominellt värde motsvarande minst 50 000 euro och som inte är av sådant slag som anges i 5 kap. 6 § första stycket 1.Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges undantag från kapitlets tillämpningsområde i fråga om vissa sorters fondpapper. Undantagen baseras på artikel 1.2, artikel 2.1 a och artikel 8.1 b i öppenhetsdirektivet. Om utgivaren har gett ut någon annan sorts fondpapper än de som anges i paragrafen, och dessa fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES är undantagen inte tillämpliga.

Bestämmelserna ...

Års- och koncernredovisning

[K5a]4 §  Utgivaren skall så snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och, i förekommande fall, en koncernredovisning.

[S2]Års- och koncernredovisningar skall vara granskade av utgivarens revisor. Revisionsberättelsen skall offentliggöras tillsammans med års- och koncernredovisningen. Bestämmelser om revision finns i 10 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713), 4 a kap.sparbankslagen (1987:619), 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9 kap.aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I paragrafens första stycke anges inom vilken tidsfrist årsredovisningen skall offentliggöras. Huvudregeln är att årsredovisningen skall offentliggöras så snart som möjligt efter utgången av räkenskapsåret. Att handlingen skall offentliggöras senast fyra månader från räkenskapsårets utgång följer av öppenhetsdirektivet. De fyra månaderna utgör således en bortre gräns för när årsredovisningen skall vara offentliggjord. Hur årsredovisningen skall offentliggöras regleras i 9 a kap. 3 §. Det offentliggörande ...

Halvårsrapport

[K5a]5 §  En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som inte är av sådant slag som anges i 5 kap. 6 § första stycket 1 skall offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport). Halvårsrapporten skall offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen regleras offentliggörande av delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport). En bestämmelse om halvårsrapport i fråga om aktiebolag vars aktier är inregistrerade vid en börs finns för närvarande i 5 kap. 6 §. Den nya bestämmelsen har ett vidare tillämpningsområde i och med att den omfattar alla utgivare av aktier och vissa typer av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser (se närmare kommentaren till 5 kap. 6 § första stycket) som har Sverige som ...

Delårsredogörelse

[K5a]6 §  En utgivare av aktier skall offentliggöra en delårsredogörelse under räkenskapsårets första och andra halvår. Redogörelsen skall offentliggöras tidigast tio veckor efter början och senast sex veckor före slutet av halvåret.

[S2]En delårsredogörelse skall innehålla information om perioden mellan halvårets början och dagen för redogörelsens offentliggörande. I redogörelsen skall det ingå uppgifter om väsentliga händelser och transaktioner under perioden samt en allmän beskrivning av utgivarens och dess dotterföretags ställning och resultat under perioden. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom bestämmelsen införs en skyldighet att offentliggöra en delårsredogörelse, ett krav som inte tidigare har funnits i svensk lagstiftning.

I paragrafens första stycke behandlas bl.a. tidsfrister för offentliggörande av den delårsredogörelse som skall offentliggöras av utgivare av aktier under räkenskapsårets första och andra halvår.

Kvartalsrapport

[K5a]7 §  Det krävs ingen delårsredogörelse enligt 6 § om utgivaren i stället offentliggör en delårsrapport för perioden från halvårets början och tre månader framåt (kvartalsrapport). Kvartalsrapporten skall offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Av paragrafen framgår när 6 § inte behöver tillämpas. Innehållet i en delårsrapport regleras i redovisningslagstiftningen, se vidare 8 § och författningskommentaren till den paragrafen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 6.2 i öppenhetsdirektivet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.5.

Innehållet i års- och koncernredovisning samt delårsrapport

[K5a]8 §  För utgivare med säte i Sverige finns bestämmelser om års- och koncernredovisning samt delårsrapport i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

[S2]I fråga om koncernredovisning gäller därutöver Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Första stycket är en erinran om vilken lagstiftning som utgivare med säte i Sverige skall tillämpa i fråga om innehållet i års- och koncernredovisningen och delårsrapporten.

Bestämmelser om innehållet i en delårsrapport finns i 9 kap. årsredovisningslagen och i 9 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom de förslag som lämnas i propositionen utökas kraven på delårsrapportens ...

Undertecknande och intygande

[K5a]9 §  De som skall underteckna en årsredovisning respektive en koncernredovisning skall i anslutning till underskrifterna ange sin befattning hos utgivaren.

[S2]Om det är fråga om en årsredovisning, skall undertecknarna omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

[S3]Om det är fråga om en koncernredovisning, skall undertecknarna omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Enligt första stycket skall en årsredovisning och en koncernredovisning innehålla uppgift om vilka befattningar de som undertecknat årsredovisningen har. Vilka som skall skriva under en årsredovisning och en koncernredovisning följer av 2 kap. 7 § respektive 7 kap. 7 § årsredovisningslagen. Genom hänvisningar till dessa bestämmelser i 2 kap. 2 § och 7 kap. 4 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt ...

[K5a]10 §  En halvårsrapport skall undertecknas med tillämpning av 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]De som undertecknar en halvårsrapport skall i anslutning till underskrifterna ange sin befattning hos utgivaren. De skall även omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran om att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och, i förekommande fall, koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag saknas bestämmelser om att en delårsrapport skall skrivas under. Därför införs en bestämmelse med sådant innehåll i fråga om halvårsrapporter som skall offentliggöras enligt 5 §. Bestämmelsen motsvarar i övrigt i huvudsak 9 §.

Paragrafen har justerats i enlighet med Lagrådets ...

Utgivare utan säte i en stat inom EES

[K5a]11 §  En utgivare som inte har säte i en stat inom EES får tillämpa sådana bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om dessa bestämmelser motsvarar de krav som ställs på sådan regelbunden finansiell information i öppenhetsdirektivet. Utgivaren får även tillämpa ett tredjelands bestämmelser om kvartalsrapport, om dessa bestämmelser motsvarar de krav på sådan rapport som ställs i de bestämmelser om delårsrapport som anges i 8 § och som skulle ha varit tillämpliga om utgivaren hade haft sitt säte i Sverige.

[S2]En utgivare som inte har säte i en stat inom EES får även tillämpa sådana bestämmelser om koncernredovisning och halvårsrapport för koncernen som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om villkoren i artikel 1 i kommissionens beslut (2006/891/EG) av den 4 december 2006 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder för tredjelandemittenter av värdepapper är uppfyllda.

[S3]Om ett tredjelands bestämmelser enligt första stycket inte anses likvärdiga eller om villkoren enligt andra stycket inte är uppfyllda, skall utgivaren upprätta års- och koncernredovisning, halvårsrapport respektive kvartalsrapport i enlighet med de bestämmelser som anges i 8 § och som gäller för en utgivare av motsvarande slag.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav ett tredjelands bestämmelser skall uppfylla för att få tillämpas enligt första stycket. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I bestämmelsen anges vilka bestämmelser om års- och koncernredovisning, halvårsrapport samt kvartalsrapport som skall tillämpas av utgivare utan säte inom EES som har Sverige som hemmedlemsstat.

I första stycket anges att utgivaren får tillämpa bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport, som finns i offentlig reglering i en stat utanför EES, om dessa bestämmelser motsvarar de krav som ställs på sådan regelbunden finansiell information i ...

Ingivande av information till en börs eller auktoriserad marknadsplats

[K5a]12 §  Utgivare av fondpapper som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats skall vid offentliggörandet av den information som avses i 4-7 §§ samtidigt lämna informationen till den börs eller den auktoriserade marknadsplats där fondpapperen är noterade. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen rör ingivande av regelbunden finansiell information till börser och auktoriserade marknadsplatser. Bestämmelsen skall endast

tillämpas av utgivare vars fondpapper är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats, dvs. inte av utgivare vars fondpapper endast är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES. ...

Förutsättningar för notering

[K6]1 §  Notering vid en börs av fondpapper som inte är föremål för inregistrering sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

[S2]Notering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållandena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Utgivarens informationsplikt

[K6]2 §  Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 § eller för vilka ansökan om notering har lämnats in skall

 1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,
 2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt
 3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

[S2]Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fondpapper som har noterats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebefordra information enligt första stycket till Finansinspektionen. Lag (2005:380).

[K6]3 §  En utgivare av fondpapper får skjuta upp offentliggörandet av information som avses i 2 § första stycket 3, om det finns godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs.

[S2]Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning lämnar ut information som avses i 2 § första stycket 3, skall informationen omedelbart överlämnas till börsen samt offentliggöras, såvida inte mottagaren av informationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal. Lag (2005:380).

Prop. 2004/05:142: Genom ändringen i 2 § och den nya 3 § kommer bestämmelserna om noterade fondpapper att motsvara de ovan beskrivna bestämmelserna i 5 kap. 3 och 3 a §§ avseende inregistrerade fondpapper. Genom hänvisningen i 7 kap. 2 § kommer samma regler att gälla även på auktoriserade marknadsplatser.

[K6]3 a §  Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 § skall omedelbart offentliggöra

 1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen, och
 2. nya låneemissioner.

[S2]Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana utgivare som avses i 5 a kap. 2 § 1-3.

[S3]Om den som har gett ut aktier som har noterats med stöd av 1 § även har utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, skall utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är knutna till derivatinstrumenten. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 3 b § men tillämpas av den som har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs utan att vara inregistrerade. Genom hänvisning i 7 kap. 2 § första stycket blir bestämmelsen tillämplig även på den som har gett ut fondpapper som är noterade vid en auktoriserad marknadsplats. Se i övrigt författningskommentaren till 5 kap. 3 b §.

[K6]4 §  En börs skall avslå en begäran om notering eller besluta om avnotering av fondpapper, om utgivaren av fondpapperen allvarligt åsidosätter sin informationsplikt enligt 2 eller 3 §. En börs skall också besluta om avnotering av fondpapper om utgivaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att offentliggöra regelbunden finansiell information enligt 5 a kap. Om det är olämpligt från allmän synpunkt, skall avnotering inte ske.

[S2]Avnotering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv, om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

[S3]Beslut om avnotering skall offentliggöras omedelbart. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom ett tillägg i första stycket införs en skyldighet för börser att besluta om avnotering av fondpapper även i fall då utgivaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att offentliggöra regelbunden finansiell information. Genom hänvisningen i 7 kap. 2 § blir bestämmelsen tillämplig även på auktoriserade marknadsplatser.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.2.

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen, som är ny, innebär att utgivare av fondpapper som inte är inregistrerade vid börs utan noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats eller som har ansökt om sådan notering riskerar vägrad notering och avnotering om informationsplikten allvarligt åsidosätts. Till skillnad mot föreslagna 5 kap. 4 § gäller denna bestämmelse endast vid överträdelser av informationsplikten. Bestämmelsen har behandlats även i avsnitt ...

Särskilda bestämmelser om aktier

[K6]5 §  Den som har gett ut aktier som har noterats med stöd av 1 § skall utse ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen, som är ny, motsvarar artikel 17.2 c i öppenhetsdirektivet. Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 5 § och har kommenterats i anslutning till det lagrummet.

Genom hänvisning i 7 kap. 2 § första stycket blir bestämmelsen tillämplig även på den som har gett ut fondpapper som är noterade vid en auktoriserad marknadsplats.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.1.

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

[K6]6 §  Bestämmelserna om skuldebrev i 5 kap.6-10 §§ skall tillämpas även i fråga om skuldebrev som har noterats med stöd av 1 §. Lag (2007:366).

Utgivare utan säte i en stat inom EES

[K6]7 §  Bestämmelserna i 5 kap.11-16 §§ skall tillämpas även i fråga om aktier och skuldebrev som har noterats med stöd av 1 §. Lag (2007:366).

[S2]Auktoriserad marknadsplats

Prop. 2006/07:65: Paragraferna är nya. I dem föreskrivs att bestämmelserna i 5 kap. 6– 16 §§ skall tillämpas även beträffande aktier och skuldebrev som är noterade vid en börs. Genom hänvisningen i 7 kap. 2 § första stycket blir bestämmelserna tillämpliga även när fondpapper är noterade vid en auktoriserad marknadsplats.

Sundhetskrav

[K7]1 §  En auktoriserad marknadsplats skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

[S2]Den auktoriserade marknadsplatsen skall därvid tillämpa principerna om

[S3]fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller av marknadsplatsen uppställda krav får delta i handeln,

[S4]neutralitet, som innebär att av marknadsplatsen uppställda regler tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln, och

[S5]god genomlysning, som innebär att de som deltar i handeln får en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.

Tillämpliga bestämmelser

[K7]2 §  Bestämmelserna för börs i 2, 4 och 6 kap. skall, med i andra stycket angivna undantag, tillämpas även i fråga om auktoriserad marknadsplats.

[S2]För auktoriserad marknadsplats gäller inte bestämmelserna i 2 kap. 1 § om sundhetskrav, i 2 kap. 6 § om styrelses storlek och verkställande direktör, i 4 kap. 1 § tredje stycket såvitt avser inregistrering av fondpapper, i 4 kap. 3 § om kursnotering och information, i 4 kap. 4 § om rapportering av avslut och i 4 kap.8-11 §§ om disciplinnämnd. Lag (2005:834).

Deltagande i handeln

[K7]2 a §  En auktoriserad marknadsplats är skyldig att låta värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och utländska företag som i sitt hemland får driva sådan verksamhet och som där står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ delta i handeln vid marknadsplatsen, om de uppfyller av marknadsplatsen uppställda krav. Lag (1998:261).

Rapporteringsskyldighet

[K7]3 §  En auktoriserad marknadsplats, där det förekommer notering av fondpapper som är inregistrerade vid börs, skall till börsen rapportera alla avslut i dessa fondpapper som sker vid marknadsplatsen eller som anmäls dit.

Kursnotering och information

[K7]4 §  Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betalkurser som förekommer vid eller anmäls till den auktoriserade marknadsplatsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter skall beträffande varje finansiellt instrument som noteras vid den auktoriserade marknadsplatsen dagligen sammanställas och offentliggöras i den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen föreskriver. Lag (1994:2017).

[S2]Clearingorganisation

Sundhetskrav

[K8]1 §  En clearingorganisation skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund. En clearingorganisation skall tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten.

[S2]Clearingorganisationen skall därvid tillämpa principerna om

[S3]fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av clearingorganisationen får delta i clearingen, och

[S4]neutralitet, som innebär att av clearingorganisationen uppställda regler tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla clearingmedlemmar. Lag (1996:180).

Svenska företag

[K8]2 §  Tillstånd för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening att driva clearingverksamhet får meddelas endast om

 1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,
 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §,
 3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en clearingorganisation,
 4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och
 5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

[S2]Tillstånd att driva clearingverksamhet får inte meddelas, om det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget. Lag (1998:261).

Utländska företag

[K8]3 §  Ett utländskt företag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva clearingverksamhet från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial).

[S2]Tillstånd till filialetablering skall lämnas om

 1. företaget i sitt hemland bedriver likartad clearingverksamhet och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och
 2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §.

[S3]För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övrigt

[K8]4 §  Bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan innan bolaget eller föreningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 § om godkännande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 § om kapital, i 2 kap. 6 § om styrelsens storlek och verkställande direktör, i 2 kap. 8 § om sekretess, i 2 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet, i 2 kap. 10 § om meddelandeförbud och i 2 kap. 11 § om straffansvar skall tillämpas även i fråga om clearingorganisation.

[S2]I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten och hur dessa risker skall hanteras (riskhanteringsplan). Lag (2005:487).

Prop. 2002/03:139: Genom ändringen i första stycket blir börsers uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare i 2 kap. 9 § tillämplig även på clearing-

organisationer. Bestämmelsen har införts på Lagrådets inrådan. Se även författningskommentaren till 2 kap. 9 § denna lag.

[K8]5 §  En clearingorganisation skall genom eget kapital, garanti eller försäkring eller på annat liknande sätt ha en tillfredsställande beredskap att uppfylla ett sådant betalningsansvar som kan uppkomma för organisationen till följd av clearingverksamheten. Lag (1996:180).

Clearingmedlemmar

[K8]6 §  En clearingorganisation får som medlemmar ha Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt är lämpliga att delta i clearingverk- samheten hos organisationen. Lag (1998:261).

[K8]7 §  En clearingmedlem får delta i clearingverksamheten för egen räkning. En clearingorganisation får medge svenska och utländska clearingorganisationer eller centrala värdepappers- förvarare samt Riksbanken och sådana institut och företag som avses i 3 kap. 1 a § 1 och 2 rätt att delta i clearingverksam- heten för annans räkning.

[S2]Om ett företag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande för egen och för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av första stycket, deltagandet i clearingverksamhet anses vara för egen räkning. Lag (1998:261).

[K8]8 §  Clearingmedlemmar skall lämna clearingorgansiationen de upplysningar som behövs för att organisationen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller annan författning. Lag (1996:180).

[K8]9 §  Om en clearingmedlem inte längre uppfyller de krav som anges i 6 §, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upphöra.

[S2]En clearingorganisation får besluta att medlemskapet skall upphöra, om en clearingmedlem trots uppmaning från organisationen underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 8 §.

[S3]Har ett clearingmedlemskap upphört på grund av ett beslut enligt första eller andra stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, ändå vidta åtgärder i förhållande till clearingorganisationen för att skydda uppdragsgivare mot förlust. Lag (1996:180).

[K8]10 §  Clearingmedlemmar som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att på inspektionens begäran lämna uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i clearingverksamheten. Inspektionen får förelägga en sådan clearingmedlem att lämna de begärda uppgifterna. Lag (1996:180).

9 kap. Clearingorganisationens verksamhet

Inledande bestämmelse

[K9]1 §  En clearingorganisation skall ha ändamålsenliga regler för hur clearingverksamheten hos organisationen skall gå till.

[S2]Clearingverksamheten skall ske under förhållanden som överensstämmer med denna lag och andra författningar samt med god sed på värdepappersmarknaden. Lag (1996:180).

Säkerhetskrav m.m.

[K9]2 §  En clearingorganisation som inträder som part i handeln eller garanterar förpliktelser skall se till att det vid clearingverksamheten ställs betryggande säkerhet för gjorda åtaganden och att sådan säkerhet vidmakthålls så länge åtagandet består. Vid annan clearingverksamhet skall clearingorganisationen se till att det ställs säkerhet för gjorda åtaganden i den utsträckning det behövs.

[S2]Säkerhet skall anses betryggande om det kan antas att åtagandet kan avvecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas. Lag (1996:180).

[K9]3 §  En clearingorganisation får besluta att efterge kravet på säkerhet, i den mån det är uppenbart att säkerhet inte behövs. Ett sådant beslut får inte tillämpas innan det har godkänts av Finansinspektionen.

[K9]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om säkerhetskravet.

[K9]5 §  Om en clearingorganisation träder in som part i handeln, skall organisationen se till att dess riskmässiga ställning i handeln är balanserad. Uppstår obalans skall organisationen omedelbart vidta åtgärder för att återställa jämvikten.

Sidoverksamhet

[K9]6 §  En clearingorganisation får, utöver clearingverksamhet, i företaget driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

[S2]I syfte att underlätta clearingverksamheten får en clearingorganisation, efter tillstånd av Finansinspektionen, inom kretsen av clearingmedlemmar förmedla lån av finansiella instrument och lämna kredit mot säkerhet.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en clearingorganisation att driva även annan verksamhet. Lag (1996:180).

Organisationsförvärv

[K9]7 §  Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

[S2]Gemensamma bestämmelser

9 a kap. Gemensamma bestämmelser om information som skall offentliggöras

Prop. 2006/07:65: Bestämmelserna i kapitlet är nya.

Tillämpningsområde

[K9a]1 §  Utgivare av fondpapper som har Sverige som hemmedlemsstat, skall tillämpa bestämmelserna i detta kapitel för sådan information som skall offentliggöras enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 och 3 b §, 5 a kap. och 6 kap. 2 § första stycket 3 och 3 a §.

[S2]Utgivare av fondpapper som inte har Sverige som hemmedlemsstat skall, om fondpapperen är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats, tillämpa de bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § för sådan information som skall offentliggöras enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 och 3 b §, 5 a kap. 1 § tredje stycket samt 6 kap. 2 § första stycket 3 och 3 a §. Om en sådan utgivares fondpapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, skall utgivaren dessutom tillämpa 3 §. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen i första stycket anger kapitlets tillämpningsområde för utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat. För sådana utgivare skall kapitlet tillämpas vid offentliggörande av regelbunden finansiell

Språk

[K9a]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket språk informationen skall offentliggöras. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I bestämmelsen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om på vilket språk obligatorisk information skall offentliggöras. Föreskrifterna bör avse såväl fall när Sverige är hemmedlemsstat som situationer då Sverige är värdmedlemsstat. Genom bestämmelsen genomförs artikel 20 i öppenhetsdirektivet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.6.4.

Offentliggörande av information

[K9a]3 §  Informationen skall offentliggöras så att den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten inom EES.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur offentliggörandet skall ske. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom bestämmelsen genomförs artikel 21.1 i öppenhetsdirektivet såvitt avser sättet för offentliggörande av obligatorisk information. Bestämmelsen anger att informationen skall spridas på ett sätt som innebär att den snabbt blir tillgänglig på ett icke-diskriminerande sätt. Av vissa bestämmelser i direktivet (t.ex. artikel 4.1) framgår att information skall offentliggöras ”för allmänheten”, vilket kommer till uttryck i paragrafen. Som framgår av paragrafen skall informationen spridas så att den ...

Information till Finansinspektionen

[K9a]4 §  Information som offentliggörs skall samtidigt lämnas till Finansinspektionen. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom bestämmelsen genomförs artikel 19.1 första stycket i öppenhetsdirektivet. Bestämmelsen innebär att när utgivare offentliggör obligatorisk information skall utgivaren samtidigt ge in informationen till Finansinspektionen.

Det finns anledning att meddela föreskrifter om sättet för ingivande av obligatorisk information till Finansinspektionen. Detta ...

Lagring av informationen

[K9a]5 §  Finansinspektionen skall se till att det finns en lagringsfunktion där information som lämnas till inspektionen enligt 4 § lagras elektroniskt.

[S2]Informationen skall vara lätt tillgänglig för den som vill ta del av den.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om lagringsfunktionen. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom bestämmelsen genomförs artikel 21.2 i öppenhetsdirektivet.

Bestämmelsen anger att Finansinspektionen skall se till att det finns en lagringsfunktion där obligatorisk information skall lagras. Informationen skall finnas lätt tillgänglig för investerare och andra användare som vill ta del av informationen.

Även i andra bestämmelser kan det anges att information som ges in till Finansinspektionen skall lagras elektroniskt. En sådan bestämmelse finns i ...

Handelsstopp

[K10]1 §  En börs eller en auktoriserad marknadsplats skall besluta att handeln med ett finansiellt instrument skall avbrytas (handelsstopp) om

 1. investerarna inte har tillgång till information om det finansiella instrumentet på lika villkor,
 2. investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om utgivaren,
 3. utgivarens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen, eller
 4. det annars finns särskilda skäl.

[S2]Ett beslut om handelsstopp får inte gälla längre tid än som är nödvändigt. Lag (2005:834).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen har ändrats, för att genomföra artikel 21.4 b i prospektdirektivet. I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.2.3.

[K10]2 §  Om handeln med ett visst finansiellt instrument vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats har avbrutits och detta instrument utgör den underliggande tillgången för optioner eller terminer som är föremål för handel där eller vid någon annan börs eller marknadsplats, skall börsen respektive maknadsplatsen omedelbart avbryta handeln med optionerna eller terminerna. Detsamma gäller om den underliggande tillgången utgörs av annan egendom och det för den egendomen saknas tillförlitligt marknadsvärde. Handeln får återupptas först när handeln i det finansiella instrumentet återupptagits respektive när ett tillförlitligt marknadsvärde för egendomen finns.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge undantag från första stycket.

[K10]3 §  Om handel med ett viss finansiellt instrument vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats har avbrutits enligt 1 eller 2 §, skall även handel med samma instrument vid annan börs eller marknadsplats avbrytas.

[K10]4 §  Om en börs eller en auktoriserad marknadsplats i strid med 1, 2 eller 3 § underlåter att avbryta handeln med ett visst finansiellt instrument, får Finansinspektionen besluta att handeln med instrumentet skall avbrytas. Om inspektionens beslut gäller ett sådant fall som avses i 1 §, skall börsen eller marknadsplatsen i samråd med inspektionen besluta om när handeln kan återupptas.

Stängning

[K10]5 §  Vid krig, krigsfara eller andra onormala förhållanden får regeringen besluta att all handel vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats skall avbrytas. I brådskande fall får sådant beslut meddelas av börsen eller marknadsplatsen efter samråd med Finansinspektionen. Börsen eller marknadsplatsens beslut, som får avse högst en vecka, skall omedelbart underställas regeringen.

Offentliggörande av beslut om handelsstopp eller stängning

[K10]6 §  Beslut enligt detta kapitel skall omedelbart offentliggöras. Om sådant beslut fattas av börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen, skall den dessutom samtidigt underrätta Finansinspektionen.

Upplysningsskyldighet

[K11]1 §  Företag med auktorisation eller tillstånd enligt denna lag står under tillsyn av Finansinspektionen. Företagen skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

[S2]I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag. Lag (2000:1096).

Prop. 1999/2000:109: I ett nytt andra stycke erinras om den frågerätt Finansinspektionen har för sin tillsyn över handeln på värdepappersmarknaden enligt 6 kap. 1 a § lagen om handel med finansiella instrument.

[K11]1 a §  Ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs och samtidigt är medlem vid börsen eller har gett ut fondpapper som är inregistrerade eller noterade vid börsen skall lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet som inspektionen begär. Inspektionen får förelägga ett sådant företag att lämna de begärda uppgifterna. Lag (1998:261).

[K11]1 b §  Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett företag med auktorisation enligt denna lag, när inspektionen anser det nödvändigt. Lag (2005:834).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Genom bestämmelsen införs en möjlighet för Finansinspektionen att genomföra platsundersökningar. Bestämmelsen motsvarar den i artikel 21.4 d och har behandlats i avsnitt 10.2.1.

[K11]2 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar företagen skall lämna till inspektionen,
 2. företagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar.

Ägarprövning

[K11]2 a §  Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett företag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar eller så att företaget blir ett dotterföretag.

[S2]Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om sådant tillstånd inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna erhållits. Lag (1998:261).

[K11]2 b §  Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 2 a §, om det kan antas att förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av företagets verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Tillstånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

[S2]Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall genomföras.

[S3]Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes. Lag (1998:261).

[K11]2 c §  Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de gränser som anges i 2 a § skall underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (1998:261).

[K11]2 d §  När ett företag får kännedom om att aktier eller andelar i företaget blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 a § eller för en sådan avyttring som avses i 2 c §, skall företaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

[S2]Ett företag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de aktie- eller andelsägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget samt storleken på innehaven. Lag (1998:261).

[K11]2 e §  Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett företag, och ändringar sker i den juridiska personens ledning, skall ändringarna snarast anmälas till Finansinspektionen.

[K11]2 f §  Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget, får Finansinspektionen besluta att denne vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en sådan innehavare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

[S2]Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har underlåtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 a §, får inspektionen besluta att denne vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

[S3]Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet. Lag (1998:261).

[K11]2 g §  Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 2 f § första stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 2 f § andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

[S2]Aktier eller andelar som omfattas av ett förbud enligt 2 f § eller ett föreläggande enligt första stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna eller andelarna i företaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas, såvida det inte har förordnats en förvaltare enligt 2 h §. Lag (1998:261).

[K11]2 h §  Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen begära att tingsrätten förordnar en person att som förvaltare företräda sådana aktier eller andelar som enligt 2 f § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt. Som förvaltare får förordnas endast den som är lämplig för uppdraget.

[S2]En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på begäran förskotteras av företaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten. Lag (1998:261).

Hur tillsynen skall bedrivas

[K11]3 §  Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över företagen se till att en sund utveckling av värdepappersmarknaden främjas.

[K11]4 §  Finansinspektionen får förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av ett företag. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

[S2]Revisorn har rätt till skäligt arvode av företaget för sitt arbete. Arvodens storlek bestäms av inspektionen.

[K11]5 §  Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla styrelsen i ett företag.

[S2]Har företagets styrelse inte rättat sig efter en begäran från Finansinspektionen om att kalla till en extra stämma, får inspektionen utfärda sådan kallelse.

[S3]Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna.

Ingripande mot företag som står under tillsyn

[K11]6 §  Om ett företag har fattat ett beslut som strider mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag eller någon annan författning eller mot bolagsordningen eller stadgarna, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga företaget att göra rättelse, om detta är möjligt.

Återkallelse av autorisation m.m.

[K11]7 §  Auktorisation eller tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett företag skall återkallas av Finansinspektionen om

 1. företaget genom att överträda denna lag eller någon föreskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,
 2. företaget inte bedriver sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,
 3. såvitt avser svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller
 4. någon som ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första stycket 4 eller 8 kap. 2 § första stycket 4.

[S2]Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen eller tillståndet.

[S3]Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

[S4]I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen eller tillståndet återkallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han eller hon, efter en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

[S5]Vid återkallelse av ett tillstånd att driva clearingverksamhet får inspektionen besluta om hur rörelsen skall avvecklas.

[S6]Ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva clearingverksamhet får förenas med förbud att fortsätta verksamheten. Lag (2005:914).

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

[K11]8 §  Om någon driver clearingverksamhet som kräver tillstånd enligt denna lag utan att ha sådant tillstånd, skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med detta. Detsamma gäller om någon i handel med finansiella instrument använder någon av beteckningarna börs och auktoriserad marknadsplats utan att vara auktoriserad som sådan.

[S2]Är det osäkert om en viss verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag, får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

[S3]Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i landet är verksam för företagets räkning. Lag (1996:180).

Avgifter m.m.

[K11]9 §  För prövning av ansökan om auktorisation eller tillstånd enligt denna lag skall sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga i prövningen eller vid den löpande tillsynen behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av sökanden eller det företag som tillsynen avser.

[S2]Företag som står under tillsyn enligt denna lag skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter regeringen meddelar.

Vite

[K11]10 §  Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt 3 kap. 3 a §, 8 kap. 10 § eller 11 kap.1 a eller 6-8 §§ denna lag får inspektionen förelägga vite. Lag (1998:261).

11 a kap. Tillsyn över regelbunden finansiell information m.m.

Finansinspektionen övervakar

[K11a]1 §  Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna om regelbunden finansiell information i 5 a kap. följs. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen gör Finansinspektionen till behörig myndighet för regelbunden finansiell information enligt artikel 24 i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionens ansvar omfattar till att börja med att övervaka att utgivare offentliggör regelbunden finansiell information i rätt tid och på rätt sätt.

När det gäller kontrollen av att informationen är upprättad på korrekt sätt är det i första hand den relevanta börsen eller auktoriserade marknadsplatsen som har ...

Undersökningar

[K11a]2 §  Finansinspektionen får när den anser att det är nödvändigt genomföra en undersökning hos en utgivare som enligt 5 a kap.1-3 §§ omfattas av skyldigheten enligt 5 a kap. att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell information.

[S2]I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att i övrigt få de uppgifter som den behöver för övervakningen av att denna lag följs. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen i första stycket ger Finansinspektionen rätt att för tillsynen över att bestämmelserna om regelbunden finansiell information följs, göra en undersökning på plats hos en sådan utgivare som skall tillämpa bestämmelserna i 5 a kap. Bestämmelsen genomför öppenhetsdirektivets artikel 24.4 i.

Syftet med bestämmelsen i andra stycket är att erinra om den rätt som Finansinspektionen har enligt 6 kap. 1 a § lagen om handel med finansiella instrument att för sin tillsyn få ...

Rättelse

[K11a]3 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga en utgivare att göra rättelse om

 1. utgivaren inte har offentliggjort regelbunden finansiell information enligt 5 a kap.4-7 §§,
 2. information som har offentliggjorts är ofullständig eller innehåller väsentliga fel, eller
 3. information inte har lämnats till Finansinspektionen enligt 9 a kap. 4 §. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Enligt punkten 1 får Finansinspektionen vid vite förelägga en utgivare att göra rättelse om utgivaren inte fullgör skyldigheten att offentliggöra regelbunden finansiell information i enlighet med bestämmelserna i 5 a kap. 4–7 §§.

Finansinspektionen får också, enligt punkten 2, vid vite förelägga utgivaren att göra rättelse om utgivaren offentliggjort regelbunden finansiell information som är ofullständig eller som innehåller väsentliga fel. Utgångspunkten för bedömningen av ...

Särskild avgift

[K11a]4 §  Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut av en utgivare som inte offentliggör regelbunden finansiell information enligt 5 a kap.4-7 §§.

[S2]Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Enligt första stycket skall Finansinspektionen besluta om en särskild avgift om en utgivare inte fullgör sin skyldighet att offentliggöra regelbunden finansiell information. I andra stycket framgår att avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Vid bedömningen av avgiftens storlek bör särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

Bestämmelsen är tillämplig både då en utgivare över huvud taget inte offentliggör informationen ...

[K11a]5 §  Finansinspektionen får meddela ett beslut om en särskild avgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen har sin förebild i 6 kap. 3 b § lagen om handel med finansiella instrument (se prop. 2004/05:158 s. 141 ff.).

Ett beslut om särskild avgift bör enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) inte få fattas av Finansinspektionen utan att den som inspektionen avser att ta ut avgiften av har fått tillfälle att yttra ...

[K11a]6 §  Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen har sin förebild i 6 kap. 3 c § lagen om handel med finansiella instrument (se prop. 2004/05:158 s. 141 ff.).

Bedömningen av om en överträdelse är ringa eller ursäktlig bör utgå från omfattningen av överträdelsen i det enskilda fallet. Därvid bör beaktas både ...

Erinran

[K11a]7 §  Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 5 a kap.4-7 §§ inte har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgivaren, skall Finansinspektionen meddela utgivaren av fondpapperen en erinran.

[S2]En erinran skall inte meddelas om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller en annan reglerad marknad vidtar tillräckliga åtgärder mot utgivaren. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom bestämmelsen införs en sanktion, erinran, för materiella fel i den regelbundna finansiella informationen. Genom ett sådant beslut kan Finansinspektionen offentligt markera för emittenten och allmänheten att ett visst förfarande inte är förenligt med gällande regelverk. Beslutet kan vara till ledning för såväl investerare som andra emittenter som skall tillämpa regelverket. Enligt 8 § får Finansinspektionen besluta att en erinran skall kombineras med straffavgift.

Enligt ...

Straffavgift

[K11a]8 §  Om en utgivare har meddelats beslut om erinran, får Finansinspektionen besluta att utgivaren skall betala en straffavgift.

[S2]Straffavgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Enligt första stycket får Finansinspektionen besluta att en erinran skall kombineras med straffavgift. Straffavgift bör komma i fråga när Finansinspektionen bedömer att enbart erinran inte räcker till som sanktion gentemot emittenten. Det kan t.ex. vara fråga om att emittenten tidigare gjort sig skyldig till liknande överträdelser eller om att

överträdelsen ...

Verkställighet av beslut om särskild avgift och straffavgift

[K11a]9 §  Särskilda avgifter och straffavgifter skall betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

[S2]Finansinspektionens beslut om avgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats i tid.

[S3]Om avgiften inte betalas i tid, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2007:366).

[K11a]10 §  Särskilda avgifter och straffavgifter som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelserna har sina förebilder i 6 kap. 3 d och 3 e §§ lagen om handel med finansiella instrument (se prop. 2004/05:158 s. 141 ff.).

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 8.5.2.

Avgifter för tillsyn

[K11a]11 §  Finansinspektionens övervakning av regelbunden finansiell information hos en utgivare som skall tillämpa bestämmelserna i 5 a kap. och vars fondpapper inte är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats skall bekostas av utgivaren genom årliga avgifter till inspektionen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket.

[S3]Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid tillsyn enligt detta kapitel behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av den utgivare som tillsynen avser. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelserna i 5 a kap. om regelbunden finansiell information skall enligt 5 a kap. 1 §, med de begränsningar som följer av 2 och 3 §§ i samma kapitel, tillämpas av utgivare av fondpapper som har Sverige som hemmedlemsstat. Begreppet hemmedlemsstat definieras i 1 kap. 5–7 §§. Utgivare av fondpapper som är upptagna till handel på en börs eller auktoriserad marknadsplats skall vara föremål för den övervakning av regelbunden finansiell information som börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen ...

Samarbete och utbyte av information med behöriga myndigheter

[K11a]12 §  Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt detta kapitel samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av öppenhetsdirektivet. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: I artikel 25 i öppenhetsdirektivet föreskrivs att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall samarbeta och utbyta information med varandra. I paragrafen slås fast att Finansinspektionen skall samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av direktivet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.7.

Ingripande mot vissa utländska utgivare av fondpapper

[K11a]13 §  Om Finansinspektionen finner att en utgivare som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats har överträtt någon av bestämmelserna i 5 eller 6 kap. och detta samtidigt innebär att utgivaren inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där utgivaren enligt tilllämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att utgivaren inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav.

[S2]Om utgivaren, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket skall inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt. Lag (2007:366).

Prop. 2006/07:65: Genom bestämmelsen genomförs artikel 26 i öppenhetsdirektivet. Den skall tillämpas i de fall fondpapper är noterade vid en börs eller, på grund av hänvisningen i 7 kap. 2 §, en auktoriserad marknadsplats och då Sverige är värdmedlemsstat.

Om Finansinspektionen finner att vissa bestämmelser i lagen om börs- och clearingverksamhet har överträtts, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i utgivarens hemland. Detta förutsätter dock att det samtidigt är fråga om en ...

12 kap. Överklagande

[K12]1 §  Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 §andra stycket får inte överklagas.

[S2]Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap. 4 § och 11 kap. 7 § får överklagas hos kammarrätten.

[S3]Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

[S4]Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 11 kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla omedelbart. Lag (1995:89).

[K12]2 §  Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om inregistrering av fondpapper eller att avregistrera fondpapper kan väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller den som är missnöjd med ett beslut enligt 6 kap. 4 § av en börs eller en auktoriserad marknadsplats att avslå en ansökan om notering av fondpapper eller att avnotera fondpapper. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten till talan förlorad. Lag (2005:380).

Prop. 2004/05:142: Ändringen saknar motsvarighet i utredningens förslag och innebär att bestämmelsen görs tillämplig även på beslut att i vissa fall avslå begäran om notering eller att avnotera fondpapper. Ändringen omfattar beslut av

börs och, på grund av den hänvisning som finns i 7 kap. 2 §, auktoriserad marknadsplats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 eller den tidigare dag som regeringen bestämmer.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs. Bestämmelserna om organisation och förvaltning i 4-10 §§ den lagen skall dock fortsätta gälla fram till den 1 januari 1994.
  3. Vad som sägs i 3 kap. 1 § 2 om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämemlserna till lag (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkomissionslagen (1979:748).
  4. Frågor om auktorisation eller tillstånd enligt denna lag får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet.
  5. Om en fondbörs övertar Stockholms fondbörs verksamhet får den börsen, på ansökan av den som har gett ut fondpapper som vid lagens ikraftträdande är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, inregistrera dessa fondpapper utan sådan prövning som anges i 5 kap. 1 §. Detta gäller dock inte om villkoren för inregistrering vid den nya börsen är strängare än de villkor som gällde vid Stockholms fondbörs vid tiden för övertagandet.
  Även om en utgivare av fondpapper inte gör en sådan ansökan som avses i första stycket, får den nya börsen inregistrera fondpapperen för en tid av högst tre månader, om det är olämpligt från allmän synpunkt att inregistreringen upphör.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1712) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1, 5 §§; nya 4 kap 7 §, 5 kap 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap 7 §
  CELEX-nr
  390L0211
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1712

Lag (1994:2017) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 3, 4 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 6 §; nya 7 kap 2 a §, rubr. närmast före 7 kap 2 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:89) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 12 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:180) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.
  2. Sådan tillståndspliktig clearingverksamhet som bedrivs vid lagens ikraftträdande och som dessförinnan har fått bedrivas utan tillstånd får fortsätta efter ikraftträdandet till utgången av juni 1996 eller, om en ansökan om tillstånd då har gjorts, till dess ansökan har prövats slutligt.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:180, Prop. 1995/96:50, Bet. 1995/96:NU11
  Omfattning
  nuvarande 8 kap 7 § betecknas 8 kap 8 §; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 8 kap 1, 4, 5, 6 §§, 9 kap 1, 2, 6 §§, 11 kap 8, 9, 10 §§; nya 8 kap 7, 9, 10 §§
  CELEX-nr
  393L0022
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1998:261) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:203, Prop. 1997/98:71, Bet. 1997/98:FiU21
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 2, 2 a §§, 8 kap 2, 6, 7 §§, 11 kap 7, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §, 4 kap 2 §; nya 3 kap 1 a, 3 a, 4 §§, 4 kap 1 a, 8, 9, 10, 11 §§, 11 kap 1 a, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§, rubr. närmast före 4 kap 8 §, 11 kap 2 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2000:72) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:1096) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 11 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:969) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:50, Prop. 2000/01:150, Bet. 2001/02:LU5
Omfattning
ändr. 11 kap 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2004:58) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 5 kap. 5 § om andelar i en investeringsfond skall också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 5 kap 5 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:311) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 8 kap 4 §; ny 2 kap 9 §, rubr. närmast före 2 kap 9 §
CELEX-nr
32002L0087
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:581) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:380) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingsverksamhet

Förarbeten
Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 2 §, 12 kap 2 §; nya 5 kap 3 a §, 6 kap 3, 4 §§
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:487) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. 8 kap 4 §; nya 2 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 10, 11 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:834) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
upph. 5 kap 5, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 kap 5 §; ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §, 10 kap 1 §; ny 11 kap 1 b §
CELEX-nr
32003L0071
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:914) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3 §, 11 kap 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:455) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
ny 4 kap 2 a §, rubr. närmast före 4 kap 2 a §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:605) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2007:366) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. En utgivare som avses i 1 kap. 7 § och som antingen har sitt säte i Sverige eller har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, skall senast den 16 juli 2007 välja någon stat inom EES som hemmedlemsstat. Ett sådant val skall dock inte göras i fråga om sådana fondpapper som anges i 4 kap. 1 b § andra stycket.
 3. Bestämmelserna i 5 a kap.4-7 §§ skall tillämpas första gången på sådan regelbunden finansiell information som skall offentliggöras närmast efter den 30 juni 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 1 kap 3, 4 §§, 5 kap 6 §, 6 kap 4 §, rubr. närmast före 5 kap 6 §, rubr. till 11 kap; nya 1 kap 5, 6, 7, 8 §§, 4 kap 1 b, 2 b, 2 c, 2 d §§, 5 kap 3 b, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 6 kap 3 a, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 1 kap 5, 8 §§, 4 kap 2 b §, 5 kap 5, 11 §§, 6 kap 5, 6, 7 §§, nya 5 a, 9 a, 11 a kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:528

Omfattning
upph.