Upphävd författning

Förordning (1992:877) med instruktion för Statskontoret

Version: 2004:1339

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2004:1339
Upphäver
Förordning (1988:959) med instruktion för statskontoret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statskontorets uppgift är att på regeringens uppdrag biträda med underlag för omprövning, effektivisering och styrning av statlig och statligt finansierad verksamhet samt att i övrigt efter överenskommelse biträda Regeringskansliet samt kommittéer och arbetsgrupper som hör till Regeringskansliet. Förordning (1996:1526).

2 §  Statskontoret skall också

 1. lämna de statliga - och på begäran även de kommunala - myndigheterna råd och upplysningar i de frågor som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100),
 2. samordna arbetet med den fredstida informationssäkerheten när det rör den civila statsförvaltningen under regeringen och dessutom på begäran och i mån av resurser lämna myndigheterna inom totalförsvaret, riksdagen och dess myndigheter samt de kommunala myndigheterna råd och upplysningar i sådana frågor,
 3. se till att villkoren för den offentliga förvaltningens inköp och användning av utrustning och tjänster på informationsområdet är så bra som möjligt,
 4. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,
 5. redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna för nästkommande budgetår,
 6. ha ett beställaransvar för statistik som beskriver den offentliga sektorns utveckling,
 7. utveckla, samordna och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning,
 8. vara samordningsmyndighet för rättsinformationssystemet och fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2004:1339).

2 a §  Statskontoret skall vidare

 1. ansvara för SverigeDirekt, en officiell ingång till information om den offentliga förvaltningen och dess tjänster på Internet,
 2. främja användningen av enhetliga kvalitetskrav för den elektroniska samhällsinformationen och även i övrigt verka för att utveckla tillgängligheten till den offentliga sektorns information och tjänster på Internet.

[S2]Statskontoret skall fullgöra sina uppgifter enligt första stycket genom att samverka med myndigheter och erbjuda samverkan med landsting och kommuner. Förordning (2002:1147).

3 §  Vid tillämpningen av 2 § 1 skall Statskontoret samråda med Datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till inspektionens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn till Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen (1990:782).

[S2]Vid tillämpningen av 2 § 2 skall Statskontoret samråda med Krisberedskapsmyndigheten, när frågan rör totalförsvaret. Förordning (2002:474).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statskontoret med undantag av 4, 5 och 11-14 §§. Förordning (1996:827).

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för Statskontoret. Förordning (1996:827).

Rådens organisation och uppgifter

6 §  Vid Statskontoret finns ett råd med uppgift att ge generaldirektören det stöd som behövs för att bedriva verksamheten effektivt och i enlighet med dess syfte. Rådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta personer som utses av regeringen. Generaldirektören är rådets ordförande. Förordning (1999:1320).

7 §  Vid Statskontoret finns också ett råd för de frågor som avses i 2 a §. Representanter för statsförvaltning, landsting och kommuner skall ingå i rådet. Generaldirektören är rådets ordförande. Förordning (2002:1147).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statskontoret.

9 § har upphävts genom förordning (1996:827).
10 § har upphävts genom förordning (1996:827).
11 § har upphävts genom förordning (1996:827).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:877) med instruktion för Statskontoret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:959) med instruktion för statskontoret.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1996:827) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

  Omfattning
  upph. 7, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10, 11 §§; ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1996:1526) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:1320) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2001:1042) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:474) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1147) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 2 §, rubr. närmast före 6 §; nya 2 a, 7 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1339) om ändring i förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2005:862

Omfattning
upph.