Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-03-05
Ändring införd
SFS 1992:98 i lydelse enligt SFS 2019:775
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Kungörelse (1916:149) angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Tillämpningsområde m. m.

1 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller för Försvarsmaktens personal när den tjänstgör för bevakning. I fråga om militär personal gäller bestämmelserna även när den tjänstgör för att upprätthålla ordning. Bestämmelserna gäller dock inte Försvarsmaktens användande av våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja. Förordning (2006:153).

Användande av skjutvapen

2 §  Den som handlar i nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken får använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot sig själv eller någon annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.

3 §  Den som enligt 24 kap. 2 § brottsbalken, 10 och 29 §§polislagen (1984:387) eller 11 § andra stycket skyddslagen (2010:305) får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd får då använda skjutvapen, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. Förordning (2019:775).

4 §  Innan skjutvapen används, skall risken för att utomstående skadas särskilt beaktas. Skottlossning inom ett område där många människor bor eller vistas skall undvikas i det längsta.

5 §  Innan skott avlossas, skall tydlig varning ges genom tillrop, om det inte är uppenbart att en sådan varning skulle vara utan verkan. Om omständigheterna tillåter det, skall varningsskott först avlossas.

6 §  Vid skottlossning mot en person skall eftersträvas att denne oskadliggörs endast för tillfället.

Verkställighetsföreskrifter

7 §  Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:170).

 • FFS 2010:7: Försvarsmaktens föreskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten

Ändringar

Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:170) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2001:253) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2006:153) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2019:775) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01