Upphävd författning

Förordning (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1992-09-17
Ändring införd
SFS 1992:992 i lydelse enligt SFS 1997:430
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, till den del bidraget avser sådana byggnads- och anläggningsarbeten för vilka skattskyldighet till mervärdesskatt inträder efter utgången av år 1992, skall lämnas med 7,3 procent av det mot dessa arbeten svarande bidragsunderlaget eller, om ansökan om bidrag kommit in till kommunen efter utgången av juni 1991, med 6,9 procent av underlaget. Ansökan om utbetalning av investeringsbidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen och projektet vara färdigställt senast den 31 oktober 1997. Förordning (1997:430).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1997:430) om ändring i förordningen (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Förarbeten
Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1997-07-01

Förordning (2016:478) om upphävande av förordningen (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Omfattning
upph.