Upphävd författning

Förordning (1993:1061) om vissa sanktioner avseende Angola

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-09-30
Ändring införd
SFS 1993:1061
Ikraft
1993-10-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna förordning meddelas för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 864 (1993) den 15 september 1993 som syftar till att förhindra försäljning och leverans av krigsmateriel samt petroleum och petroleumprodukter till UNITA (Uni~ao Nacional para la Independ^encia Total de Angola).

2 §  Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Förbud mot handel med vissa varor

3 §  Krigsmateriel och liknande materiel samt petroleum och petroleumprodukter får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Angola.

4 §  Krigsmateriel och liknande materiel samt petroleum och petroleumprodukter får inte föras in i Angola.

5 §  Efter beslut av regeringen i det enskilda fallet får dock varor som anges i 3 och 4 §§ föras in i Angola vid sådana platser i landet som FN:s generalsekreterare lämnat uppgift om.

[S2]Regeringen kan också, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från förbuden i 3 och 4 §§.

Gemensamma bestämmelser

6 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 3 eller 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra styckena nämnda balk.

Ändringar

Förordning (1993:1061) om vissa sanktioner avseende Angola

Ikraftträder
1993-10-07

Ändring, SFS 1994:1669

    Omfattning
    upph.