Inaktuell version

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Version: 2009:931

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2009:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i den lagen.

Ansökan

2 §  En ansökan om assistansersättning skall undertecknas av sökanden. Förordning (2001:1197).

Beslut om assistansersättning

3 §  Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning skall beaktas all tid som avser uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga stödet i den dagliga livsföringen till den ersättningsberättigade.

4 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om beräkningen av assistansersättningen. Förordning (2004:898).

Högsta belopp per timme

5 §  Det belopp som enligt 10 § första stycket lagen (1993:389) om assistansersättning ska utges per timme, ska under år 2010 vara 252 kronor.

[S2]Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen förslag till timbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dessförinnan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

[S3]Beloppet som fastställs enligt 10 § andra stycket lagen om assistansersättning avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal. Förordning (2009:931).

Kostnader för personliga assistenter

5 a §  Med kostnader för personliga assistenter avses

 1. löne- och lönebikostnader,
 2. assistans- och utbildningsomkostnader,
 3. arbetsmiljöinsatser,
 4. personalomkostnader, och
 5. administrationskostnader. Förordning (2008:203).

Utbetalning m. m.

6 §  Med lämnad assistans enligt 10 § lagen (1993:389) om assistansersättning jämställs tid efter det att den ersättningsberättigade har avlidit eller intagits på institution eller liknande, i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den ersättningsberättigade. Detta gäller dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag.

[S2]Med lämnad assistans jämställs också tid för vilken assistenten får sjuklön av den ersättningsberättigade.

 • HFD 2011:74:Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.
 • RÅ 2005:86:En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och som själv anordnar sin assistans, har vid ordinarie assistents sjukdom ansetts berättigad att enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade av kommunen erhålla ersättning enbart för faktiska merkostnader.

7 §  En ersättningsberättigad som, enligt 10 § andra stycket lagen (1993:389) om assitansersättning, beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § skall i samband med slutavräkning enligt 10 § tredje stycket den lagen lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Förordning (2004:898).

8 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 10 § tredje stycket lagen (1993:389) om assistansersättning.

[S2]Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den ersättningsberättigades uppgiftsskyldighet enligt 7 §. Förordning (2004:898).

9 §  Assistansersättning skall kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, skall ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

[S2]Försäkringskassan skall senast den 15 i varje månad debitera kommunen den ersättning som kommunen skall betala månadsvis enligt 20 § lagen (1993:389) om assistansersättning. Betalning skall därefter ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

[S3]Reglering med anledning av slutavräkning enligt 10 § lagen om assistansersättning skall göras snarast efter det att slutavräkning skett. Förordning (1997:733).

10 § Har upphävts genom förordning (2008:871).

11 §  Utöver vad som följer av 11 och 12 §§ lagen (1993:389) om assistansersättning får Försäkringskassan på begäran av den ersättningsberättigade besluta att assistansersättningen skall betalas ut till någon annan enskild person, en juridisk person eller en kommun. Förordning (2004:898).

11 a §  Den ersättningsberättigade ska redovisa att assistansersättningen har använts för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Förordning (2008:203).

Verkställighetsföreskrifter

12 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1993:389) om assistansersättning och denna förordning. Förordning (2004:898).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1522) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1216) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1432) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:597) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (1997:733) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:1309) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1393) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:918) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1076) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1197) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om 5 § gäller äldre föreskrifter fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1103) om ändring i lagen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:878) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:898) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:971) om ändring i förordningen (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 § i 2004:717

Förordning (2005:370) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:914) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:689) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:203) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
nya 5 a, 11 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:479) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:871) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:931) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:812) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1684) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
upph. 2, 11 §§; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 a, 12 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:182) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 1 §; ändr. 5 a §
Ikraftträder
2011-04-15

Förordning (2011:790) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:531) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:278) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5, 7, 11 a §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:723) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1311) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:556) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:88) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:870) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:891) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2018:557) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5, 8, 9 §§; nya 7 a, 10 §§
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1750) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01