lagen.nu

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:114
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-03-15

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i den balken. Förordning (2010:1684).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1684, 2011:182
2 § Har upphävts genom förordning (2010:1684).

Beslut om assistansersättning

3 § Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken ska beaktas all tid som avser uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga stödet i den dagliga livsföringen till den försäkrade. Förordning (2010:1684).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1684
(Upphör att gälla 2018-04-01 00:00:00)

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om beräkningen av assistansersättningen. Förordning (2004:898).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:898, 2018:114
(Träder i kraft 2018-04-01 00:00:00)

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter

 • 1. om beräkningen av assistansersättningen, och
 • 2. om i vilken omfattning tid som avses i 9 a § andra stycket 1 och 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade berättigar till assistansersättning. Förordning (2018:114).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:898, 2018:114

Högsta belopp per timme

5 § Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,5 procent och avrundas därefter till närmaste tiotal öre. Om det uppräknade beloppet slutar på 5 öre, avrundas det till närmaste högre tiotal öre. Schablonbeloppet ska för år 2018 vara 295 kronor och 40 öre per timme.

Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § andra eller tredje stycket socialförsäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal. Förordning (2017:891).

Kostnader för personliga assistenter

5 a § Med kostnader för personliga assistenter avses

 • 1. löne- och lönebikostnader,
 • 2. assistans- och utbildningsomkostnader,
 • 3. kostnader för arbetsmiljöinsatser,
 • 4. personalomkostnader, och
 • 5. administrationskostnader.

Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov. Förordning (2011:182).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:182, 2008:203

Utbetalning m. m.

6 § Med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken jämställs tid efter det att den försäkrade har avlidit eller intagits på institution eller liknande, i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Detta gäller dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag.

Med tid för vilken assistans har lämnats jämställs också tid för vilken assistenten får sjuklön av den försäkrade. Förordning (2010:1684).

Rättsfall (2)

HFD 2011 ref. 74: Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.
RÅ 2005 ref. 86: En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1684

7 § En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § eller som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med skäligt belopp, ska inför utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Redovisningen ska ha kommit in till Försäkringskassan vid den närmare tidpunkt som myndigheten föreskriver.

En försäkrad som avses i första stycket ska, om assistansersättning betalas ut enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken, i samband med slutavräkning enligt samma paragraf lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Förordning (2016:88).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalningsförfarande enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken samt om utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 51 kap. 15 § samma balk.

Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den försäkrades uppgiftsskyldighet enligt 7 §. Förordning (2016:88).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Assistansersättning ska kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, ska ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

Försäkringskassan ska senast den 15 i varje månad debitera kommunen den ersättning som kommunen ska betala månadsvis enligt 51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken. Betalning ska därefter ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

Reglering med anledning av slutavräkning enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska göras snarast efter det att slutavräkning skett. Förordning (2010:1684).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:733, 2010:1684
10 § Har upphävts genom förordning (2008:871).

11 § Har upphävta genom förordning (2010:1684).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:898, 2010:1684

11 a § En försäkrad som har köpt personlig assistans ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för sådant köp. En försäkrad som själv har anställt sina personliga assistenter ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för kostnader för sådana assistenter. Förordning (2013:278).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1684, 2013:278, 2008:203

Verkställighetsföreskrifter

12 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om assistansersättning i socialförsäkringsbalken samt av denna förordning. Förordning (2010:1684).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:898, 2010:1684

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1091

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1091

Förordning (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 bil.6, bet. 1993/94:SfU12, rskr. 1993/94:289
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1183
Rubrik
Förordning (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1994:1522) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1522
Rubrik
Förordning (1994:1522) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1995:1216) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1216
Rubrik
Förordning (1995:1216) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1996:1432) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1432
Rubrik
Förordning (1996:1432) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1997:597) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft
1997-09-01
SFS-nummer
1997:597
Rubrik
Förordning (1997:597) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1997:733) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:733
Rubrik
Förordning (1997:733) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1997:1309) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1309
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1997:1309) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1998:1393) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1393
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1998:1393) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1999:918) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:918
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1999:918) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2000:1076) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1076
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2000:1076) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2001:1197) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1197
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om 5 § gäller äldre föreskrifter fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2001:1197) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2002:1103) om ändring i lagen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1103
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2002:1103) om ändring i lagen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2003:878) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:878
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2003:878) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:717
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2004:898) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:898
Rubrik
Förordning (2004:898) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2004:971) om ändring i förordningen (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 § i 2004:717
SFS-nummer
2004:971
Rubrik
Förordning (2004:971) om ändring i förordningen (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2005:370) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:370
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:370) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2006:914) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:914
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:914) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2007:689) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:689
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2007:689) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2008:203) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 5 a, 11 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:203
Rubrik
Förordning (2008:203) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2008:479) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:479
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:479) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2008:871) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:871
Rubrik
Förordning (2008:871) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2009:931) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:931
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:931) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2010:812) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:812
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2010:812) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2010:1684) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 11 §§;ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 a, 12 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1684
Rubrik
Förordning (2010:1684) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2011:182) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 1 §;ändr. 5 a §
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:182
Rubrik
Förordning (2011:182) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2011:790) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:790
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2011:790) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2012:531) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:531
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2012:531) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2013:278) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 7, 11 a §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:278
Rubrik
Förordning (2013:278) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2013:723) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:723
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:723) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2014:1311) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1311
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:1311) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2015:556) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:556
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2015:556) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2016:88) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:88
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
 • 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på assistansersättning som avser assistans som har lämnats i april månad 2016.
Rubrik
Förordning (2016:88) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2016:870) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:870
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:870) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2017:891) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:891
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:891) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:114
Rubrik
Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation