Inaktuell version

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Version: 2016:88

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
SFS 1993:1091 i lydelse enligt SFS 2016:88
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i den balken. Förordning (2010:1684).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1684).

Beslut om assistansersättning

3 §  Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken ska beaktas all tid som avser uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga stödet i den dagliga livsföringen till den försäkrade. Förordning (2010:1684).

4 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om beräkningen av assistansersättningen. Förordning (2004:898).

Högsta belopp per timme

5 §  Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,4 procent. Schablonbeloppet ska för år 2016 vara 288 kronor per timme.

[S2]Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal. Förordning (2015:556).

Kostnader för personliga assistenter

5 a §  Med kostnader för personliga assistenter avses

 1. löne- och lönebikostnader,
 2. assistans- och utbildningsomkostnader,
 3. kostnader för arbetsmiljöinsatser,
 4. personalomkostnader, och
 5. administrationskostnader.

[S2]Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov. Förordning (2011:182).

Utbetalning m. m.

6 §  Med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken jämställs tid efter det att den försäkrade har avlidit eller intagits på institution eller liknande, i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Detta gäller dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag.

[S2]Med tid för vilken assistans har lämnats jämställs också tid för vilken assistenten får sjuklön av den försäkrade. Förordning (2010:1684).

 • HFD 2011:74:Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.
 • RÅ 2005:86:En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och som själv anordnar sin assistans, har vid ordinarie assistents sjukdom ansetts berättigad att enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade av kommunen erhålla ersättning enbart för faktiska merkostnader.

7 §  En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § eller som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med skäligt belopp, ska inför utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Redovisningen ska ha kommit in till Försäkringskassan vid den närmare tidpunkt som myndigheten föreskriver.

[S2]En försäkrad som avses i första stycket ska, om assistansersättning betalas ut enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken, i samband med slutavräkning enligt samma paragraf lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Förordning (2016:88).

8 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalningsförfarande enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken samt om utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 51 kap. 15 § samma balk.

[S2]Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den försäkrades uppgiftsskyldighet enligt 7 §. Förordning (2016:88).

9 §  Assistansersättning ska kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, ska ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

[S2]Försäkringskassan ska senast den 15 i varje månad debitera kommunen den ersättning som kommunen ska betala månadsvis enligt 51 kap.22 och 23 §§socialförsäkringsbalken. Betalning ska därefter ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

[S3]Reglering med anledning av slutavräkning enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska göras snarast efter det att slutavräkning skett. Förordning (2010:1684).

10 § Har upphävts genom förordning (2008:871).

11 §  Har upphävta genom förordning (2010:1684).

11 a §  En försäkrad som har köpt personlig assistans ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för sådant köp. En försäkrad som själv har anställt sina personliga assistenter ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för kostnader för sådana assistenter. Förordning (2013:278).

Verkställighetsföreskrifter

12 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om assistansersättning i socialförsäkringsbalken samt av denna förordning. Förordning (2010:1684).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1522) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1216) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1432) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:597) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (1997:733) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:1309) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1393) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:918) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1076) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1197) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om 5 § gäller äldre föreskrifter fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1103) om ändring i lagen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:878) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:898) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:971) om ändring i förordningen (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 § i 2004:717

Förordning (2005:370) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:914) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:689) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:203) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
nya 5 a, 11 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:479) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:871) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:931) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:812) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1684) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
upph. 2, 11 §§; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 a, 12 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:182) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 1 §; ändr. 5 a §
Ikraftträder
2011-04-15

Förordning (2011:790) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:531) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:278) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5, 7, 11 a §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:723) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1311) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:556) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:88) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på assistansersättning som avser assistans som har lämnats i april månad 2016.
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:870) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:891) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2018:557) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5, 8, 9 §§; nya 7 a, 10 §§
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1750) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01