Upphävd författning

Förordning (1993:1107) om vissa sanktioner mot Haiti

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-10-21
Ändring införd
SFS 1993:1107
Ikraft
1993-10-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning

 1. materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, och
 2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk.

Förbud mot handel med vissa varor

2 §  Krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Haiti.

3 §  Krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter får inte föras in i Haiti.

4 §  Krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter får inte inom Haiti tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk art.

[S2]Inte heller får krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter tillhandahållas utanför Haiti, om varorna är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Haiti.

Förbud mot vissa främjandeåtgärder

5 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 2--4 §§ och som innebär att

 1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller reparera krigsmateriel och liknande materiel eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
 2. tillverka eller bearbeta petroleumprodukter eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
 3. lasta, lossa, transportera eller ta emot till förvaring krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter eller tillhandahålla transportmedel eller utrustning eller förnödenheter för transport,
 4. överlåta krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter eller upplåta särskild rätt till sådana varor eller meddela försäkring på sådana varor eller ingå rättshandling som avser i 1, 2 eller 3 nämnda åtgärder som berör sådana varor,
 5. överlåta en uppfinning till krigsmateriel och liknande materiel eller till petroleumprodukter eller upplåta särskild rätt till en sådan uppfinning, eller
 6. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--5.

Förbud mot sjö- och luftfart

6 §  Ett svenskregistrerat fartyg får inte transportera krigsmateriel och liknande materiel eller petroleum och petroleumprodukter till Haiti. Inte heller får luftfartyg föra in sådana varor till Haiti.

[S2]Dessa förbud gäller ägare och brukare av transportmedlet samt befälhavare och besättningsmän på sådana transportmedel.

Undantag

7 §  Förbuden i 2--6 §§ gäller inte petroleum och petroleumprodukter, inklusive propangas för matlagning, som är avsedda endast för väsentliga humanitära behov och som levereras i annat än näringsverksamhet i fat eller mindre behållare, om Förenta nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 841 (1993), lämnat sitt godkännande.

Frysning av tillgångar

8 §  Penningmedel som tillhör Haiti eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från Haiti får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

[S2]Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar får inte överlåtas till någon som anges i första stycket.

[S3]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första och andra styckena.

Gemensamma bestämmelser

9 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 2--6 eller 8 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra styckena nämnda balk.

[S2]___________

[S3]Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 1993.

Ändringar

Förordning (1993:1107) om vissa sanktioner mot Haiti

Ikraftträder
1993-10-28

Ändring, SFS 1994:418

  Omfattning
  upph.