lagen.nu

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:326
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Förordning (2014:883).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:194, 2014:883

Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek

2 § Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när

 • 1. ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, eller
 • 2. exemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.

Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen. Förordning (2014:883).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:194, 2014:883

Användning av herrelösa verk

3 § En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter om

 • 1. resultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samt
 • 2. användarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.

Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren.

En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter. Förordning (2016:376).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:362, 2016:376, 2014:883

Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning

4 § När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen ska

 • 1. upphovsmannen meddelas, om det kan ske utan besvär,
 • 2. exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, och
 • 3. framställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.

Om ett bibliotek eller en organisation sprider eller överför exemplar till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska upphovsmannen meddelas även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär. Förordning (2017:326).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:865, 2010:711, 2017:326

Framställning av upptagningar för ljudradio- och televisionsutsändningar

5 § När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningen

 • 1. ska göras med företagets egen utrustning,
 • 2. får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas,
 • 3. får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio-_och_tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde,
 • 4. får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplånas, och
 • 5. får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas. Förordning (2014:883).

Talan om förbud mot kränkande återgivning

6 § Rätt att föra talan enligt 51 § upphovsrättslagen har Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område. Förordning (2014:883).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1212

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1212
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.

Förordning (1994:194) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:194
Rubrik
Förordning (1994:194) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Förordning (1996:865) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1996-12-01
SFS-nummer
1996:865
Rubrik
Förordning (1996:865) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Förordning (2005:362) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:362
Rubrik
Förordning (2005:362) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Förordning (2010:711) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:711
Rubrik
Förordning (2010:711) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Förordning (2014:883) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL299/2012 s5, EUTL101/2013 s51
Ikraft
2014-10-29
CELEX-nr
32012L0028, 32012L0028R(01)
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 6 §§;ändr. 1, 2 §§;rubr. närmast före nuvarande 3, 4, 5 §§ sätts närmast före nya 4, 5, 6 §§;ny 3 §, rubr. närmast före 3 §
SFS-nummer
2014:883
Rubrik
Förordning (2014:883) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Förordning (2016:376) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:376
Rubrik
Förordning (2016:376) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Förordning (2017:326) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 2, 4 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:326
Rubrik
Förordning (2017:326) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation