Upphävd författning

Totalförsvarets budgetförordning (1989:924)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-12-07
Ändring införd
SFS 1989:924
Ikraft
1990-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde m. m.

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om vilket underlag som skall lämnas till regeringen för styrningen och uppföljningen av totalförsvaret.

[S2]Föreskrifterna gäller för de myndigheter under regeringen som hör till försvarsdepartementet samt för affärsverken, till den del som verksamheten omfattar uppgifter för totalförsvaret. Myndigheter under regeringen som skall tillämpa budgetförordningen (1989:400) skall, till den del som verksamheten omfattar uppgifter för totalförsvaret, följa också föreskrifterna i denna förordning.

2 §  Till det militära försvaret hänförs i denna förordning myndigheter vars verksamhet enligt regleringsbrev finansieras inom ett försvarsbesluts militära utgiftsram.

[S2]Den civila delen av totalförsvaret omfattar myndigheter till den del verksamheten finansieras inom ett försvarsbesluts civila ekonomiska planeringsram eller i övrigt hänförs till någon funktion enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del.

[S3]Med övrig verksamhet avses verksamhet som inte kan hänföras till det militära försvaret eller den civila delen av totalförsvaret men som redovisas mot anslag under fjärde huvudtiteln i statsbudgeten.

[S4]Med försvarsbeslut avses i denna förordning riksdagens beslut om inriktningen av totalförsvaret för en bestämd tidsperiod som är längre än ett budgetår.

[S5]Begreppen uppdrag, programansvar, programplan, program, produktion och produktionsområde har i denna förordning samma innebörd som i förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Förordning (1992:39).

Det militära försvaret

Programplan

3 §  Överbefälhavaren skall varje år senast den 15 september till regeringen lämna en programplan för det militära försvaret.

4 §  Som underlag för programplanen skall de programansvariga myndigheterna till överbefälhavaren lämna programutvecklingsplaner som innehåller uppgifter om tillståndet i krigs- och grundorganisationerna.

5 §  Programplanen skall innehålla

6 §  Lägesredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge

 • en redovisning av tillståndet inom krigsorganisationens viktigaste delar och viktiga funktioner samt en bedömning av följderna av detta för det militära försvarets krigsduglighet, beredskap och uthållighet samt
 • information om tillståndet i det militära försvarets övriga organisation. Förordning (1992:39).

7 §  Verksamhetsförslaget skall innehålla

 • förslag till hur krigs- och grundorganisationerna skall utvecklas och
 • uppgift om de beräknade utgifterna för verksamheten under pågående och nästföljande försvarsbeslutsperiod.

[S2]I förslaget skall redovisas hur behoven har avvägts mot tillgängliga resurser samt vilken inriktning som förordas för krigs- och grundorganisationernas utveckling.

[S3]Inför ett försvarsbeslut skall även anges väsentliga förändringar i förhållande till det närmast föregående försvarsbeslutet.

Anslagsframställning

8 §  Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall varje år senast den 15 september till regeringen lämna en anslagsframställning.

9 §  Anslagsframställningen, som skall ansluta till programplanen och i tillämpliga delar till myndighetens programutvecklingsplan, skall innehålla

 • en redovisning av tillståndet i krigs- och grundorganisationerna samt
 • ett uppdragsförslag. Förordning (1992:39).

10 §  Programmyndigheterna för huvudprogrammen Arméförband, Marinförband, Flygvapenförband och Operativ ledning m.m. skall lämna sina förslag till uppdrag samlat för respektive huvudprogram.

11 §  Redovisningen av tillståndet i krigsorganisationen skall för de i 10 § nämnda huvudprogrammen omfatta krigsduglighet, beredskap och uthållighet per den 30 juni det aktuella året. Förordning (1992:39).

12 §  Uppdragsförslaget skall innehålla förslag samt motivering till

 • mål och inriktning för delprogrammen,
 • uppdrag med specificering för delprogrammen samt
 • finansiering av uppdragen.

[S2]Om ett förslag förutsätter ändringar av lagar eller förordningar som styr verksamheten, skall myndigheten lämna ett författningsförslag utformat enligt principerna för författningsskrivning. Förordning (1992:39).

13 §  Överbefälhavaren skall senast den 1 oktober yttra sig till regeringen över anslagsframställningarna. Förordning (1992:39).

Årsredovisning

14 §  Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall senast den 1 oktober till regeringen lämna årsredovisning för det föregående verksamhetsåret.

[S2]Årsredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge underlag för myndighetens och regeringens uppföljning och bedömning av verksamhetens resultat. Av årsredovisningen skall framgå om väsentliga förändringar har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (1992:39).

15 §  Årsredovisningen skall bestå av

 • en resultatredovisning,
 • en resultaträkning,
 • en balansräkning,
 • en anslagsredovisning och
 • en finansieringsanalys.

[S2]Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed. Upplysningar och specifikationer som behövs för att förklara innehåll och sammansättning av enskilda poster skall lämnas i noter. Förordning (1992:39).

16 §  Av resultatredovisningen skall framgå verksamhetens resultat i förhållande till de uppdrag som regeringen har lämnat i regleringsbrev eller i särskilda beslut. Avvikelser skall förklaras. Avsteg från handlingsregler skall motiveras.

[S2]Av resultatredovisningen skall också framgå väsentliga förändringar som under året genomförts i organisationen.

[S3]Resultatredovisningen skall belysa

 • verksamhetens fördelning på delprogram,
 • en översiktlig produktionsredovisning,
 • förändring av effekter avseende kvantitet och kvalitet samt
 • totalt förbrukade resurser fördelade på delprogram och uppnådda effekter. Förordning (1992:39).

17 §  För resultaträkning och balansräkning skall bokföringsförordningen (1979:1212) tillämpas. Förordning (1992:39).

18 §  Anslagsredovisningen skall omfatta de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet skall ställas mot disponerade anslagsbelopp och mot beräknade belopp för inkomsttitlar. Av regeringen beslutade ekonomiska restriktioner och utfallet av dessa skall framgå av anslagsredovisningen. Förordning (1992:39).

19 §  Finansieringsanalysen skall utgöras av en sammanställning över samtliga tillförda medel och deras användning. Förordning (1992:39).

Analys av planeringsförutsättningarna

20 §  Överbefälhavaren skall varje år senast den 1 februari till regeringen lämna en analys av planeringsförutsättningarna. Analysen skall utgå från myndigheternas redovisningar av tillståndet i krigs- och grundorganisationerna, resultatredovisningar och analyser av produktionsutvecklingen. Förordning (1992:39).

Den civila delen av totalförsvaret

Programplan

21 §  Överstyrelsen för civil beredskap skall senast den 15 september varje år till regeringen lämna en programplan för den civila delen av totalförsvaret. Programplanen skall utarbetas i samråd med de myndigheter som har funktionsansvar enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Förordning (1992:39).

22 §  Programplanen skall innehålla

 • en lägesredovisning,
 • överväganden om verksamhetens inriktning och prioritering samt
 • förslag till beredskapsåtgärder och deras finansiering. Förordning (1992:39).

23 §  Lägesredovisningen skall utöver de gällande målen redogöra för i vilken grad målen uppfyllts inom funktionerna och viktiga delfunktioner samt hur detta påverkat beredskapen. Förordning (1992:39).

24 §  Övervägandena om verksamhetens inriktning och prioritering skall redogöra för hur behoven har avvägts mot tillgängliga resurser. Redogörelsen skall utgå från redovisningen av beredskapsläget. Överstyrelsen för civil beredskap skall också redovisa vilken inriktning den förordar för beredskapen. Härvid skall anges väsentliga förändringar i förhållande till närmast föregående programplan samt tidpunkter för viktigare beslut. Förordning (1992:39).

25 §  I avsnittet förslag till beredskapsåtgärder och deras finansiering skall överstyrelsen för civil beredskap utifrån den föreslagna verksamheten föreslå hur planeringsramens medel och övriga medel för beredskapsändamål bör fördelas på anslag och funktioner. Förordning (1992:39).

Anslagsframställning

26 §  Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall varje år senast den 15 september till regeringen lämna en anslagsframställning. Förordning (1992:39).

27 §  Anslagsframställningen, som skall ansluta till programplanen, skall innehålla

28 §  Redovisningen av beredskapsläget skall översiktligt beskriva vad som har uppnåtts närmast föregående budgetår jämfört med de i regleringsbrevet uppsatta målen. Förordning (1992:39).

29 §  Uppdragsförslaget skall innehålla förslag samt motivering till

 • mål och inriktning för funktionerna,
 • specificerade uppdrag inom funktionerna och
 • finansiering av uppdragen.

[S2]Om ett förslag förutsätter ändringar av lagar eller förordningar som styr verksamheten, skall myndigheten lämna ett författningsförslag utformat enligt principerna för författningsskrivning.

30 §  Överstyrelsen för civil beredskap skall senast den 1 oktober yttra sig till regeringen över anslagsframställningarna. Förordning (1992:39).

Årsredovisning

31 §  Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall senast den 1 oktober till regeringen lämna årsredovisning för det föregående verksamhetsåret.

[S2]Årsredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge underlag för myndighetens och regeringens uppföljning och bedömning av verksamhetens resultat. Av årsredovisningen skall framgå om väsentliga förändringar har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (1992:39).

32 §  Årsredovisningen skall bestå av

 • en resultatredovisning,
 • en resultaträkning,
 • en balansräkning,
 • en anslagsredovisning och
 • en finansieringsanalys.

[S2]Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed. Upplysningar och specifikationer som behövs för att förklara innehåll och sammansättning av enskilda poster skall lämnas i noter. Förordning (1992:39).

33 §  Av resultatredovisningen skall framgå verksamhetens resultat i förhållande till de uppdrag som regeringen har lämnat i regleringsbrev eller i särskilda beslut. Avvikelser skall förklaras. Avsteg från handlingsregler skall motiveras.

[S2]Av resultatredovisningen skall också framgå väsentliga förändringar som under året genomförts inom organisationen.

[S3]Resultatredovisningen skall belysa

 • verksamhetens fördelning på verksamhetsgrenar,
 • utvecklingen av myndighetens prestationer med avseende på kostnader, intäkter, volym och kvalitet,
 • utvecklingen av myndighetens produktivitet samt
 • effekter av verksamheten som direkt kan iakttas. Förordning (1992:39).

34 §  För resultaträkning och balansräkning skall bokföringsförordningen (1979:1212) tillämpas. Förordning (1992:39).

35 §  Anslagsredovisningen skall omfatta de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet skall ställas mot disponerade anslagsbelopp och mot beräknade belopp för inkomsttitlar. Av regeringen beslutade ekonomiska restriktioner och utfallet av dessa skall framgå av anslagsredovisningen. Förordning (1992:39).

36 §  Finansieringsanalysen skall utgöras av en sammanställning över samtliga tillförda medel och deras användning. Förordning (1992:39).

Analys av planeringsförutsättningarna

37 §  Överstyrelsen för civil beredskap skall varje år senast den 1 februari till regeringen lämna en analys av planeringsförutsättningarna. Analysen skall utgå från myndigheternas redovisningar av beredskapsläget, resultatredovisningar och analyser av verksamhetens utveckling. Förordning (1992:39).

Övrig verksamhet

38 §  Myndigheter med ansvar för verksamhet som enligt 2 § hänförs till övrig verksamhet skall årligen senast den 15 september till regeringen lämna en anslagsframställning med förslag till uppdrag från regeringen.

[S2]Regeringen beslutar särskilt om prövningen av dessa verksamheters inriktning på längre sikt. Förordning (1992:39).

39 §  Myndigheter som avses i 38 § skall lämna en fördjupad anslagsframställning för en tidsperiod som regeringen bestämmer. En sådan anslagsframställning skall innehålla förslag till inriktning, mål och ekonomiska resurser för den tidsperiod som anges i regeringens beslut samt en fördjupad analys, utvärdering och prövning av hela den aktuella verksamheten. Den skall också innehålla förslag till uppdrag för det första året i denna period.

[S2]För övriga år under perioden lämnas förslag till uppdrag i förenklad form inom ramen för riksdagens och regeringens ställningstaganden till myndigheternas fördjupade anslagsframställningar för verksamheten under den aktuella perioden. Förordning (1992:39).

40 §  Myndigheter som avses i 38 § skall lämna årsredovisning enligt 31--36 §§. Förordning (1992:39).

Verkställighetsföreskrifter

41 §  Ytterligare föreskrifter om årsredovisningar får meddelas av riksrevisionsverket. Förordning (1992:39).

Ändringar

Totalförsvarets budgetförordning (1989:924)

Ikraftträder
1990-02-01

Förordning (1992:39) om ändring i totalförsvarets budgetförordning (1989:924)

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6, 9, 11-28, 30, 31, 32 §§; nya 33-41 §§, rubr. närmast före 14, 31 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-03-01

Ändring, SFS 1993:134

  Omfattning
  upph.